Strona główna
Logo unii europejskiej

NR 5/11/RPO/9.4/W/OWES

Data publikacji: 28.11.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-12-2016

Numer ogłoszenia

1013012

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 05.12.2016 r. do godziny 15.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 C Wałbrzych, 58-304 Wałbrzych – drugie piętro pokój 219 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 C Wałbrzych, 58-304 Wałbrzych i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe NR 5/11/RPO/9.4/W/OWES w ramach projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” oraz nazwą i dokładnym adresem Oferenta oraz adresem email Oferenta do kontaktu.
UWAGA Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem
e-mail.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

arek@forum.hb.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Czocher

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

748480100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie warsztatów stacjonarnych dla Uczestniczek/ków projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: Zgodnie ze specyfikacja stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór realizatorów warsztatów stacjonarnych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie warsztatów stacjonarnych dla Uczestniczek/ków projektu – osób fizycznych lub Podmiotów Ekonomii Społecznej i ich przedstawicieli z subregionu wałbrzyskiego obejmującego swym zasięgiem powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, Miasto Wałbrzych oraz ząbkowicki, w zakresie przygotowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursów organizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz zasad ich realizacji, rozliczania i sprawozdawczości po zmianie rozporządzenia w tym zakresie z dnia 17 sierpnia 2016 r.
Okres realizacji: Zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

grudzień 2016 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Udział w postępowaniu mogą wziąć osoby:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania tych uprawnień
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodnie z zapisami specyfikacji, oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówień
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia
4. O udzielenie zamówienia może ubiegać się osoba, która nie jest powiązana
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wiedza i doświadczenie

Wymagania dotyczące kwalifikacji realizatorów warsztatów:
- wykształcenie minimum średnie
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie kwestii związanych ze znajomością zagadnień dotyczących przygotowywania, realizacji i rozliczania zadań publicznych realizowanych przez JST, lub
- minimum 300 godzin doświadczenia warsztatowego i/lub szkoleniowego w zakresie kwestii związanych ze znajomością zagadnień dotyczących przygotowywania, realizacji i rozliczania zadań publicznych realizowanych przez JST.

Potencjał techniczny

Zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a) Terminu realizacji umowy;
b) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Oferenta uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Oferent i może ulegać opóźnieniom);
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100% cena

Wykluczenia

1. Osoby nie posiadające odpowiednich uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania tych uprawnień
2. Osoby nie posiadające niezbędnej wiedzę i doświadczenie zgodnie z zapisami specyfikacji, Osoby znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej przyczyniającej się do braku możliwości wykonania zamówienia
3. O udzielenie zamówienia może ubiegać się osoba, która nie jest powiązana z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Adres

Ludowa 1C

58-304 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

748480100

Fax

748480100

NIP

8862777392

Tytuł projektu

Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego

Numer projektu

RPDS.09.04.00-02-0011/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Beata Jagieła-Pastuszka, ul. Wesoła 58, 58-200 Dzierżoniów, 2040 zł brutto
2. Katarzyna Łysak, Os. Różane 21b/12, 58-200 Dzierżoniów, 2040 zł brutto
Liczba wyświetleń: 451