Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie oraz przetestowanie urządzenia do cyfrowej archiwizacji preparatów cytologicznych zgodnie ze specyfikacją

Data publikacji: 25.11.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-12-2016

Numer ogłoszenia

1012815

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową)
Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć listownie bądź drogą elektroniczną w terminie do: 05.12.2016 do godziny 16:00:00.
2. Ofertę należy złożyć pod adresem
Digitmed Sp. z o. o.
Siedlce, 08-110, ul. Kleeberga 2,
lub wysłać na adres e-mail: tomasz.wlodarczyk@centrum.med.pl
Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie
w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:
Adres korespondencyjny:
Digitmed Sp. z o. o.
Siedlce, 08-110, ul. Kleeberga 2,
e- mail: tomasz.wlodarczyk@centrum.med.pl
OFERTA W POSTĘPOWANIU w ramach projektu pt.: „Opracowanie i wdrożenie urządzenia wraz z oprogramowaniem do archiwizacji cyfrowej i przesyłu danych oraz wspomagania diagnozy preparatów cytologii szyjki macicy” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 Działanie 1.2 - Konkurs 2/1.2/2015/POIR INNOMED – 2. Nie otwierać przed (dzień / miesiąc / rok ) ________

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tomasz.wlodarczyk@centrum.med.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W zakresie formalno- prawnym: Damian Chaciak, tel. 25 644 07 40, e- mail damian.chaciak@centrum.med.pl, w zakresie wymagań technicznych Jakub Barbasz e- mail: ncbarbas@cyf-kr.edu.pl, tel. 505 624 518.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Damian Chaciak, tel. 25 644 07 40, w zakresie wymagań technicznych Jakub Barbasz e- mail: ncbarbas@cyf-kr.edu.pl, tel. 505 624 518.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie oraz przetestowanie urządzenia do cyfrowej archiwizacji preparatów cytologicznych zgodnie ze specyfikacją przygotowaną przez Zamawiającego stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: siedlecki Miejscowość: Siedlce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie oraz przetestowanie urządzenia do cyfrowej archiwizacji preparatów cytologicznych zgodnie ze specyfikacją przygotowaną przez Zamawiającego stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zapytania, w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie urządzenia wraz z oprogramowaniem do archiwizacji cyfrowej i przesyłu danych oraz wspomagania diagnozy preparatów cytologii szyjki macicy.

Przedmiot zamówienia

System powinien być uniwersalny – możliwy do zamontowania na stolikach typowych mikroskopów pracujących w świetle przechodzącym lub w ich miejsce o ile producent mikroskopu umożliwia zdjęcie oryginalnego stolika, pozostałe wymagania określone zostały w załączniku nr 3.

Kod CPV

42900000-5

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć listownie bądź drogą elektroniczną w terminie do: 05.12.2016 do godziny 16:00:00.
2. Ofertę należy złożyć pod adresem
Digitmed Sp. z o. o.
Siedlce, 08-110, ul. Kleeberga 2,
lub wysłać na adres e-mail: tomasz.wlodarczyk@centrum.med.pl
3. Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 05.12.2016 o godzinie 17:00
w, miejscu prowadzenia działalności Zamawiającego – Sala konferencyjna adres: ul. Kleeberga 2, 08-110 Siedlce.
4. Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej bazy konkurencyjności dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz rozesłana drogą elektroniczną do Oferentów niezwłocznie po zakończeniu procedury oceny i badania Ofert i wyborze najkorzystniejszej Oferty.
5. Płatność następować będzie na podstawie protokołu odbioru (będącego podstawą do wystawienia rachunku lub faktury VAT przez Oferenta) podpisanego przez obie strony po dostarczeniu, zamontowaniu i uruchomieniu sprzętu, pod warunkiem dostępności środków na wyodrębnionym rachunku bankowym Zamawiającego w okresie do 30 dni od dnia wystawienia rachunku lub faktury VAT.
Okres realizacji zamówienia: maksimum 90 dni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

1. Doświadczenie w wykonywaniu zleceń dla jednostek naukowych- co najmniej 5 udokumentowanych zleceń.
2. Doświadczenie w wykonywaniu urządzeń naukowo badawczych - co najmniej 2 lata doświadczenia.
3. Wykonawca przekaże prawa do modyfikowania i wykorzystywania kodów oprogramowania sterownika oraz mikrokontrolera sterującego silnikami w celu zapewnienia modyfikacji i rozwoju urządzenia oraz pełną dokumentację sterownika wraz z jego kodem źródłowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Doświadczenie w wykonywaniu zleceń dla jednostek naukowych- co najmniej 5 udokumentowanych zleceń.
2. Doświadczenie w wykonywaniu urządzeń naukowo badawczych - co najmniej 2 lata doświadczenia.
3. Wykonawca przekaże prawa do modyfikowania i wykorzystywania kodów oprogramowania sterownika oraz mikrokontrolera sterującego silnikami w celu zapewnienia modyfikacji i rozwoju urządzenia oraz pełną dokumentację sterownika wraz z jego kodem źródłowym.

Dodatkowe warunki

Wykonawca dostarczy pierwszy prototyp w postaci sterownika wraz silnikami krokowymi (dwie sztuki) umożliwiając przetestowanie rozwiązań programistycznych w ciągu 45 dni od podpisania umowy, w następnym etapie dostarczy kolejny prototyp wraz z elementami mechanicznymi bez enkoderów (3 sztuki), oraz 4 sztuki wraz z enkoderami które zostaną dostarczone po uzgodnieniu poprawek wraz z zamawiającym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową)
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c. potwierdzenie doświadczenia zgodnie z wymaganiami wobec Wykonawcy określone w załączniku nr 3
d. wypełniony załącznik nr 3

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert będzie dwuetapowa:
Etap I – Ocena zgodności zapisów oferty z minimalnymi wymaganiami technicznymi (konieczne do spełnienia) oraz wymaganiami wobec Wykonawcy dla przedmiotu dostawy zgodnie z załącznikiem nr 3.
Kryteria:
1 – przedmiot oferty spełnia wszystkie (bez wyjątku) minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu dostawy- za każde spełnione wymaganie 2 punkty.
0 – przedmiot dostawy nie spełnia przynajmniej jednego z minimalnych wymagań technicznych dla przedmiotu dostawy oraz wymagań wobec Wykonawcy.
KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Parametry techniczne - wymagania minimalne oraz opcjonalne wobec oferenta– do 60 punktów.
Punkty w kryterium będą przyznawane za spełnienie kryterium w stopniu lepszym niż określony w minimalnych wymaganiach technicznych.
Każde wymaganie maksymalnie 2 pkt.
2. Cena – do 40 punktów
Punkty w tym kryterium będą przyznawane wg zależności:
C= (Cn/Co)*40
Gdzie:
Cn - cena netto najkorzystniejszej oferty
Co- cena netto rozpatrywanej oferty
Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punktów.
W przypadku braku możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na uzyskanie przez dwóch oferentów tej samej liczby punktów, Zamawiający wybierze ofertę korzystniejszą z punktu widzenia największego doświadczenia w zakresie wykonywania przedmiotu oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DIGITMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

08-117 Oleśnica

mazowieckie , siedlecki

Numer telefonu

256440740

Fax

2578500001

NIP

8212644315

Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie urządzenia wraz z oprogramowaniem do archiwizacji cyfrowej i przesyłu danych oraz wspomagania diagnozy preparatów cytologii szyjki macicy.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0038/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 427