Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa oprogramowania EPLAN Electric P8 Professional wraz z modułem Fluid Add-on w polskiej wersji językowej

Data publikacji: 24.11.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-12-2016

Numer ogłoszenia

1012748

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego :
WorkTech Monika Jabłonowska ul. Łukówiec 100, 05-480 Karczew z dopiskiem „Zapytanie ofertowe 01/POIR/NCBIR/2016”
lub drogą e-mail na adres: biuro@worktech.pl z dopiskiem w temacie e-mail: „Zapytanie ofertowe 01/POIR/NCBIR/2016”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@worktech.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Jabłonowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 504 168 588

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania EPLAN Electric P8 Professional wraz z modułem Fluid Add-on w polskiej wersji językowej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: otwocki Miejscowość: Łukówiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostarczenie specjalistycznego oprogramowania służącego do projektowania schematów elektrycznych i pneumatycznych wspierającego proces tworzenia dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń dla projektanta biorącego udział w projekcie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania EPLAN Electric P8 Professional wraz z modułem Fluid Add-on (w polskiej wersji językowej) zgodnie z poniższym zakresem:

Moduł Electric P8 :
- obsługa bez ograniczeń stron schematowych
- obsługa norm IEC 61346 / 61355, JIC, NFPA, GOST, GB
- zintegrowane i obszerne funkcje edycji schematów
- zarządzanie strukturami projektów
- nawigatory: zasobów, listew zaciskowych, PLC, kabli, połączeń, strzałek pot., potencjałów
- wbudowane biblioteki symboli zgodne z normami
- inteligentna archiwizacja projektów
- inteligentny dobór aparatury do symboli w projekcie
- automatyczna numeracja przewodów w dowolnym formacie użytkownika
- możliwość pracy wielu użytkowników na jednym projekcie
- automatyczny spis treści
- automatyczne przetwarzanie projektu w dokumentację materiałową i montażową
- generacja planów kabli, zacisków, wtyczek, listy połączeń
- przeglądy sterowników PLC, kabli, złączek, potencjałów
- sprawdzanie poprawności projektu pod kątem możliwych logicznych i projektowych błędów
- eksport / import do formatów DXF/DWG, logiczny PDF, formatów graficznych, MS Excel
- zabudowa paneli montażowych
- edycja statycznych i dynamicznych formularzy zestawieniowych
- praca wielojęzykowa (automatyczne tłumaczenia, zarządzanie słownikiem)
- rewizje - historia zmian w projekcie
- rozszerzony moduł PLC - nawigator PLC i BUS , wymiana list I/O ze sterownikami
- schematy jednokreskowe zsynchronizowane ze schematami wielokreskowymi, wiązkowanie
- zarządzanie projektem
- zestawienia graficzne

Moduł Fluid :
- zintegrowane funkcje kreślenia projektów schematowych hydrauliki i pneumatyki
- zarządzanie strukturami projektów
- indywidualne funkcje filtra
- archiwizacja projektów
- obszerne funkcje edycji schematów
- biblioteka aparatury oraz symboli
- przetwarzanie dokumentacji
- obsługa norm EN, DIN, IEC, JIC
- automatyczny spis treści
- interface z katalogiem Festo

W ramach dostarczenia oprogramowania Oferent zapewni:
- maintenance producenta oprogramowania (upgrade’y do najnowszej wersji oprogramowania w okresie nie krótszym niż czas trwania projektu – tj. 28.02.2019)
- dostęp do gotowych bibliotek elementów elektrycznych i pneumatycznych popularnych na rynku wykorzystywanych w procesie projektowania automatyki.
- wsparcie techniczne wsparcie w okresie trwania projektu (telefoniczne – HOTLINE, e-mail)

Kod CPV

48321000-4

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa jednorazowa.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.12.2016

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najlepszej oferty Zamawiający będzie się kierować zgodnie z poniżej przedstawionymi kryteriami oceny i ich odpowiednio przypisanymi punktami wagowymi :
1. Cena (C) - maksymalnie 70 pkt
2. Maintenance producenta oprogramowania (M) - maksymalnie 30 pkt

Sposób przyznawania punktów:
Kryterium 1 "Cena (C)" przydział punktów nastąpi wg poniższych zasad :
- najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto,
- każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: Liczba punktów oferty = (cena oferty najniższej / cena oferty ocenianej) *70

Kryterium 2 „Maintenance producenta oprogramowania”(M) liczba punktów będzie uzależniona od długości zaproponowanego terminu świadczenia maintenance zawartego w cenie dostarczonego oprogramowania zgodnie ze wzorem:
- Dla M obowiązującego do 28.02.2019 – 0 pkt (minimalne wymaganie)
- Za każdy dodatkowy miesiąc od 28.02.2019 będą dodawane dodatkowe 3 pkt. (max 30 pkt)

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zdobędzie najwięcej punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WORKTECH MONIKA JABŁONOWSKA

Adres

Ostrobramska 104A/34

04-118 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

502076315

NIP

9511169785

Tytuł projektu

Budowa energooszczędnej maszyny liniowej do rozdmuchu butelek z politereftalanu etylenu ( PET).

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1993/15-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 554