Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajem powierzchni laboratoryjnej i biurowej bez sprzętu komputerowego i laboratoryjnego, w ramach projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego narzędzia adserwera dla branży reklamy mobilnej opartego o autorski silnik danych”

Data publikacji: 24.11.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-12-2016

Numer ogłoszenia

1012740

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta (podpisana) może być przekazana na jeden z poniższych sposobów:
1) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: biuro@9bits.pl
(w postaci skanu podpisanej Oferty i dokumentacji ofertowej)
2) pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Zamawiającego: 9bits Sp. z o.o. ul. Solec 81B/A-51, 00-382 Warszawa
3) osobiście poprzez dostarczenie do siedziby Zamawiającego: 9bits Sp. z o.o. ul. Solec 81B/A-51, 00-382 Warszawa

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@9bits.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Berliński

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wydatek niezbędny dla zapewnienia odpowiedniej infrastruktury oraz odpowiednich warunków pracy zespołowi specjalistów odpowiedzialnych za prowadzenie prac B+R w ramach projektu. Jest to infrastruktura uzupełniająca (dodatkowa, ponad posiadane zaplecze biurowe), niezbędna do prowadzenia równolegle wybranych prac badawczych – badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, przez cały okres realizacji projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wrocławski Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Dostawcy oferującego wynajem powierzchni laboratoryjnej i biurowej bez sprzętu komputerowego i laboratoryjnego.

Przedmiot zamówienia

Wydatek niezbędny dla zapewnienia odpowiedniej infrastruktury badawczej oraz odpowiednich warunków pracy zespołowi specjalistów odpowiedzialnych za prowadzenie prac B+R w ramach projektu. Jest to infrastruktura uzupełniająca (dodatkowa, ponad posiadane zaplecze biurowe), niezbędna do prowadzenia równolegle wybranych prac badawczych – badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, przez cały okres realizacji badań przemysłowych.
Wynajmowane pomieszczenia laboratorium badawczego będą spełniać następujące wymagania:
- powierzchnia min 44 m2 (metry kwadratowe)
- bezpieczeństwo zasilania
- klimatyzacja
- Niezależne łącza do sieci Internet w redundancji 2N
- Dystrybucja energii elektrycznej - z niezależnych torów zasilających (redundancja 2N)

Kod CPV

70220000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu zaproszeni są Oferenci, którzy:
1. znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
3. Posiadają prawo do dysponowania lokalem w zakresie wskazanym w ofercie
4. Prowadzą działalność gospodarczą,

Weryfikacja spełnienia powyższych warunków odbywać się będzie na podstawie danych zawartych w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego - ocena zgodna z zasadą spełnia/nie spełnia. Wyłącznie oferty Wykonawców spełniających wszystkie ww. warunki zostaną ocenione wg kryteriów oceny ofert opisanych poniżej. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegają wykluczeniu.

LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
1) Oferta – wzór formularza oferty znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
2) Oświadczenia – wzory oświadczeń znajdują się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
3) Załącznik przygotowany przez Oferenta zawierający informacje nt. oferowanej przestrzeni laboratoryjnej
4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą musi być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
5) Wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu będą dokumentami ostatecznymi. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełniania dokumentów.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do udziału w postępowaniu zaproszeni są Oferenci, którzy:
- Posiadają prawo do dysponowania lokalem w zakresie wskazanym w ofercie
- Prowadzą działalność gospodarczą,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do udziału w postępowaniu zaproszeni są Oferenci, którzy:
- znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
- nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Dodatkowe warunki

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą Oferenta wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

FORMULARZ OFERTY i OFERTA
Wzór formularza oferty znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
i zawierać minimum następujące informacje:
 Nazwę i adres oferenta,
 Datę sporządzenia oferty,
 Cenę całkowitą netto i brutto,
 Termin ważności oferty
 Termin realizacji umowy
 Oświadczenia wskazane w Formularzu oferty
 Załącznik do oferty (przygotowany przez Oferenta) przedstawiający, co najmniej informacje dotyczące ofertowanej przestrzeni laboratoryjnej:
• Adres oferowanej przestrzeni laboratoryjnej
• Informacje na temat przestrzeni laboratoryjnej (jak ilość pomieszczeń, dodatkowe wyposażanie, części wspólne, itd.)

POPRAWA POMYŁEK W TREŚCI OFERTY
Zamawiający dokona poprawy oczywistej omyłki pisarskiej i/lub pomyłki rachunkowej w treści złożonej oferty i powiadomi o tym Wykonawcę przesyłając informację na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA ORAZ WYKLUCZENIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) Nie zostanie złożona żadna oferta.
2) Cena złożonej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3) Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a której zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.
4) Zamawiający może nie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.
5) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
6) Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu. Złożenie przez Wykonawców nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do uznania oferty za nieważną.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenia i informacje zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione wg kryterium:
Cena – 100%
W ramach, którego można uzyskać max. 100 pkt.
Cena podana w ofercie będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia, w szczególności podatek VAT.

Najkorzystniejsza oferta to taka, w której podano najniższą cenę spośród złożonych ofert.

1. Jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium
2. jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium
3. jeżeli złożona oferta jest ofertą mniej korzystną (podano wyższą cenę) najkorzystniejsza jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:
Kx = (Cmin / Cx) * 100 pkt
gdzie:
Kx – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia,
Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia,
Cx – cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"9 BITS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Oboźna 54/2

52-244 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

604594115

Fax

22 203 48 45

NIP

7010174828

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego narzędzia adserwera dla branży reklamy mobilnej opartego o autorski silnik danych

Numer projektu

RPDS.01.02.01-02-0021/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 971