Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup odczynników i pomocy do prowadzenia kółka chemicznego w ramach projektu „Efektywne kształcenie w Szkole Podstawowej w Zbrosławicach” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 23.11.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-11-2016

Numer ogłoszenia

1012503

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Wolności 67, 42-674 Zbrosławice
- pocztą na adres siedziby Zamawiającego – obowiązuje data wpływu.
- faksem – nr: 322334073 w dni robocze od 8.00 do 14.00
- mailem – na adres mailowy: zbroslawice_szk@poczta.onet.pl
w terminie: nie później niż do dnia 28.11.2016 r. do godziny 12.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zbroslawice_szk@poczta.onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Pyka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

322337043; 505608532

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup odczynników i pomocy do prowadzenia kółka chemicznego w ramach projektu „Efektywne kształcenie
w Szkole Podstawowej w Zbrosławicach” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: tarnogórski Miejscowość: Zbrosławice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup odczynników i pomocy do prowadzenia kółka chemicznego w ramach projektu „Efektywne kształcenie
w Szkole Podstawowej w Zbrosławicach” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Zakup pomocy wg specyfikacji według załączonego zapytania.

Kod CPV

37000000-8

Nazwa kodu CPV

Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 12.12.2016r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz oferty

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia – również koszty transportu. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto razem z transportem (łącznie z należnym podatkiem VAT).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA ZBROSŁAWICE

Adres

Oświęcimska 2

42-674 Zbrosławice

śląskie , tarnogórski

Numer telefonu

322337012

Fax

322337100

NIP

6452533560

Tytuł projektu

Efektywne kształcenie w Szkole Podstawowej w Zbrosławicach

Numer projektu

RPSL.11.01.04-24-00A4/15-00

Inne źródła finansowania

Budżet państwa
Środki samorządu gminnego
Liczba wyświetleń: 319