Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla Uczestników projektu

Data publikacji: 16.11.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-11-2016

Numer ogłoszenia

1011821

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres biura projektu Zamawiającego:
ul. Małachowskiego 2B
64-800 Chodzież
(z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy projektu 0163/15-doradztwo indywidualne”)
do dnia 23.11.2016 roku do godz. 16.00 (decyduje data i godzina wpływu do biura projektu Zamawiającego).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Górna

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502 630 448

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z przygotowaniem Indywidualnych Planów Działania dla 120 Uczestników Projektu „Nowe kwalifikacje gwarancja zatrudnienia” nr: RPLU.09.01.00-06-0163/15, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 120 osób (70K, 50M) pow. 30 roku życia zarejestrowanych w PUP/MUP jako osoby bezrobotne z terenu województwa lubelskiego w okresie od 01.09.2016-31.12.2017

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Miejscowość: Powiat lubelski (Lublin), lubartowski (Lubartów), puławski (Puławy), kraśnicki (Zakrzówek),chełmski (Chełm).

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szczegóły w zapytaniu ofertowym

Przedmiot zamówienia

Szczegóły w zapytaniu ofertowym

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegóły w zapytaniu ofertowym

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły w zapytaniu ofertowym

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły w zapytaniu ofertowym

Potencjał techniczny

Szczegóły w zapytaniu ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły w zapytaniu ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły w zapytaniu ofertowym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegóły w zapytaniu ofertowym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EUROSOLUTIONS JAN DYMEK

Adres

Piekary 12

64-800 Chodzież

wielkopolskie , chodzieski

Numer telefonu

672152326

Fax

672152326

NIP

7641657269

Tytuł projektu

Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia

Numer projektu

RPLU.09.01.00-06-0163/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Do wykonania zlecenia został wybrany Wykonawca:
NGO and Business Service Przemysław Rajchel
Liczba wyświetleń: 689