Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 322.1.015.2016 na dostawę samochodów użytkowych dla Centrum Integracji Społecznej w Sanoku.

Data publikacji: 15.11.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-11-2016

Numer ogłoszenia

1011622

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres Centrum Integracji Społecznej w Sanoku, ul. Stróżowska 16, 38-500 Sanok do dnia 25.11.2016 do godziny 10.00. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzeźroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce) opisanej następująco:
„Dostawa samochodów użytkowych dla Centrum Integracji Społecznej w Sanoku.” oraz „Nie otwierać przed dniem 25.11.2016r. godz. 11.00”.
Na kopercie oprócz informacji jw., należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).
W przypadku ofert przesłanych pocztą o tym czy oferta została złożona w terminie decyduje data wpływu ofert do siedziby Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
OTWARCIE KOPERT – nastąpi dnia 25.11.2016 o godzinie 11.00 w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Sanoku przy ul. Stróżowskiej 16.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Marcinkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

515284553

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Samochód dostawczy chłodnia mała do 3,5 t.
Samochód dostawczy chłodnia duża do 3,5 t,
Samochód dostawczy doka (brygadówka) do 3,5 t.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: sanocki Miejscowość: Sanok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Na mocy uchwały Nr 40/2016 z dn. 25 stycznia 2016 Zarządu Powiatu Sanockiego Centrum Integracji Społecznej w Sanoku jest realizatorem projektu „CIS Nowe Perspektywy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dla efektywnego realizowania projektu niezbędny jest zakup 3 samochodów dla warsztatów projektowych.

Przedmiot zamówienia

1. Samochód dostawczy chłodnia rok produkcji min 2005, silnik min 1300 cm3,zasilanie benzyna lub diesel, napęd na przednie koła, 2 miejsca, agregat chłodniczy. Zabudowa długość min 1,4 m, szerokość min 1,2 m, wysokość min 1 m. Maksymalna długość 4,5 metra, szerokość 1,8 m wysokość 1,95 m. Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony. Auto musi być zarejestrowane w Polsce.
2. Samochód dostawczy chłodnia rok produkcji min 2005, silnik min 1600 cm3,zasilanie diesel, napęd na przednie koła, 3 miejsca, agregat chłodniczy. Minimalna długość 5,0 m, szerokość min 1,9 m, wysokość mini 2,4 m. Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony. Auto musi być zarejestrowane w Polsce.
3. Samochód dostawczy doka (brygadówka) oddzielna kabina dla 7 osób wraz z kierowca oraz skrzynia. Rok produkcji min 2005, silnik min 1800 cm3,zasilanie diesel, napęd na tylne koła, 7 miejsc,. Paka długość min 2,5 m, szerokość min 2 m. Minimalna długość 5 metrów oraz szerokość min 1,9 m. Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony. Auto musi być zarejestrowane w Polsce.

Kod CPV

34136100-0

Nazwa kodu CPV

Lekkie samochody półciężarowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin odbioru samochodów 23.12.2016.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wymaga szczególnych uprawnień od Oferenta.

Wiedza i doświadczenie

W zapytaniu mogą uczestniczyć Oferenci posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie w dostawach samochodów.

Potencjał techniczny

W zapytaniu mogą uczestniczyć Oferenci posiadający niezbędny potencjał techniczny.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W zapytaniu mogą uczestniczyć Oferenci znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent musi złożyć wraz z ofertą :
- wycenę rzeczoznawcy majątkowego uprawnionego do sporządzania wycen według przepisów prawa dla każdego z samochodów,
- oświadczenie iż w poprzednich 7 latach samochód nie był współfinansowany ze środków UE lub w ramach dotacji krajowych środków publicznych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę z najniższą ceną, odpowiadającą wszystkim wymogom określonym w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT SANOCKI/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W SANOKU

Adres

Stróżowska 15

38-500 Sanok

podkarpackie , sanocki

Numer telefonu

518922200

Fax

134652988

NIP

6871956940

Tytuł projektu

CIS Nowe Perspektywy

Numer projektu

RPPK.08.01.00-18-0022/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Komisja stwierdziła, iż złożono 1 ofertę. Oferta nr 1 została odrzucona. Wykonawca nie złożył wyceny rzeczoznawcy majątkowego oraz oświadczenia o tym, iż dany samochód nie był w okresie ostatnich 7 lat współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji krajowych środków publicznych
Liczba wyświetleń: 406