Strona główna
Logo unii europejskiej

4 /11/RPO/9.4/S/OWES

Data publikacji: 15.11.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-11-2016

Numer ogłoszenia

1011577

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 22.11.2016 r. do godziny 15.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 C Wałbrzych, 58-304 Wałbrzych – drugie piętro pokój 219 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 C Wałbrzych, 58-304 Wałbrzych i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe NR 4/11/RPO/9.4/UES/OWES w ramach projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” oraz nazwą i dokładnym adresem Oferenta oraz adresem email Oferenta do kontaktu.
UWAGA Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem
e-mail.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

arkadiusz@hm.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Czocher

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

748480100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie w okresie od listopada 2016 r. do maja 2019 r., usług edukacyjnych specjalistycznych dla Uczestniczek/ków projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: Województwo: dolnośląskie Powiat: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, Miasto Wałbrzych oraz ząbkowicki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

celem jest wybór realizatorów usług edukacji specjalistycznej

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie indywidualnych lub grupowych usług edukacyjnych specjalistycznych dla Uczestniczek/ków projektu – osób fizycznych lub Podmiotów lub Instytucji i ich przedstawicieli z subregionu wałbrzyskiego obejmującego swym zasięgiem powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, Miasto Wałbrzych oraz ząbkowicki w ramach obszarów tematycznych przedstawionych poniżej:
a) prawnym (m. in. wymogi prawne związane z zakładaniem Podmiotów Ekonomii Społecznej w tym stowarzyszeń, fundacji, podmiotów reintegracyjnych; prawnych aspektów działania w sferze Ekonomii Społecznej; podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES; obowiązki pracodawcy względem pracownika),
b) księgowo-podatkowym (m. in. rachunkowość Podmiotów Ekonomii Społecznej, zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością, księgowość, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne),
c) osobowym (m. in. administrowania dokumentacja pracowniczą, planowania w obszarze personalnym, procesów rekrutacji pracowników i współpracowników, zarządzanie organizacją, zarządzanie pracownikami, zarządzanie konfliktem i ich rozwiązywaniem, budowania zespołu),
d) finansowym (m.in. pozyskiwanie zwrotnych i bezzwrotnych źródeł finansowania działalności, planowania finansowego działalności statutowej odpłatnej i gospodarczej, wsparcie edukacyjne procesu przygotowywania niezbędnych dokumentów do uzyskania zwrotnych i bezzwrotnych środków na finansowanie działalności)
e) marketingowym (m.in. planowanie marketingowe, kształtowanie elastyczności ofertowej, polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów, opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej przedsiębiorstw społecznych, badania rynku, wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES, nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług)
f) IT(m.in. wykorzystywanie TIK w pracy Podmiotów Ekonomii Społecznej; social media w promowaniu działalności Podmiotów Ekonomii Społecznej; doprecyzowania potrzeb związanych z planowanymi do stworzenia stronami internetowymi)
Okres realizacji: od listopada 2016 r. do maja 2019 r.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Od listopada 2016 r. do maja 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Udział w postępowaniu mogą wziąć osoby:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania tych uprawnień
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodnie z zapisami specyfikacji, oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówień
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia
4. O udzielenie zamówienia może ubiegać się osoba, która nie jest powiązana
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wiedza i doświadczenie

2) Wymagania dotyczące kwalifikacji realizatorów usług edukacji specjalistycznej:
a) Realizator usług edukacji specjalistycznej w zakresie prawnym:
- wykształcenie wyższe prawnicze
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi prawnej w tym Podmiotów Ekonomii Społecznej lub
- minimum 300 godzin doświadczenia edukacyjnego w zakresie tożsamym z zapisem specyfikacja przedmiotu zamówienia przedstawionym w ustępie III, punkcie 1), ppkt a).
b) Realizator usług edukacji specjalistycznej w zakresie księgowo-podatkowym:
- wykształcenie minimum średnie, preferowane osoby z wykształceniem wyższym kierunkowym lub podyplomowym
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi księgowo-podatkowej w tym Podmiotów Ekonomii Społecznej lub
- minimum 300 godzin doświadczenia edukacyjnego w zakresie tożsamym z zapisem specyfikacja przedmiotu zamówienia przedstawionym w ustępie III, punkcie 1), ppkt b).
c) Realizator usług edukacji specjalistycznej w zakresie osobowym:
- wykształcenie minimum średnie, preferowane osoby z wykształceniem wyższym kierunkowym lub podyplomowym
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w przedmiotowym zakresie w tym Podmiotów Ekonomii Społecznej lub
- minimum 300 godzin doświadczenia edukacyjnego w zakresie tożsamym z zapisem specyfikacja przedmiotu zamówienia przedstawionym w ustępie III, punkcie 1), ppkt c).
d) Realizator usług edukacji specjalistycznej w zakresie finansowym:
- wykształcenie minimum średnie, preferowane osoby z wykształceniem wyższym kierunkowym lub podyplomowym
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w przedmiotowym zakresie w tym Podmiotów Ekonomii Społecznej lub
- minimum 300 godzin doświadczenia edukacyjnego w zakresie tożsamym z zapisem specyfikacja przedmiotu zamówienia przedstawionym w ustępie III, punkcie 1), ppkt d).
e) Realizator usług edukacji specjalistycznej w zakresie marketingowym:
- wykształcenie minimum średnie, preferowane osoby z wykształceniem wyższym kierunkowym lub podyplomowym
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w przedmiotowym zakresie w tym Podmiotów Ekonomii Społecznej lub
- minimum 300 godzin doświadczenia edukacyjnego w zakresie tożsamym z zapisem specyfikacja przedmiotu zamówienia przedstawionym w ustępie III, punkcie 1), ppkt e).
f) Realizator usług edukacji specjalistycznej w zakresie IT:
- wykształcenie minimum średnie, preferowane osoby z wykształceniem wyższym kierunkowym bądź podyplomowym, lub posiadające potwierdzone odpowiednimi, uznawalnymi certyfikatami (np. ECDL) swoje umiejętności w przedmiotowym zakresie
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w przedmiotowym zakresie w tym Podmiotów Ekonomii Społecznej lub
- minimum 300 godzin doświadczenia edukacyjnego w zakresie tożsamym z zapisem specyfikacja przedmiotu zamówienia przedstawionym w ustępie III, punkcie 1), ppkt f).

Potencjał techniczny

Wymagana jest zdolność techniczna do przeprowadzenia planowanej usługi edukacji specjalistycznej

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy znajdujący się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

stabilna sytuacja finansowa

Dodatkowe warunki

Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości:
a) 1000 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy 71 1050 1908 1000 0022 9575 0638 (konieczność zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym rachunku bankowym do godz.15.00 do dnia 22.11.2016 r. Oferent powinien wliczyć czas zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku Zamawiającego ), tytułem „ZAPYTANIE OFERTOWE 4 /11/RPO/9.4/S/OWES. Wpłata wymaganego wadium po w/w terminie powoduje pozostawienie złożonej oferty bez rozpatrzenia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium. Wykonawca może wpłacić wadium w kasie Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 C w Wałbrzychu do godziny 15.00 do dnia 22.11.2016 r. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia lub uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym lub też nie przedłoży wymaganych procedurą dokumentów i oświadczeń – bez względu, czy jest to zawinione czy też niezawinione przez Wykonawcę. Wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom w terminie do dnia związania z ofertą. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a) Terminu realizacji umowy;
b) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Oferenta uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Oferent i może ulegać opóźnieniom);
c) Liczby godzin usług edukacyjnych specjalistycznych
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Wzór oferty - Spełnienie warunków określonych w zapytaniu ofertowym wraz z ceną usługi na formularzu oferty zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 1
• Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 2
• Oświadczenie Oferenta - Załącznik nr 3

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100% cena

Wykluczenia

1. Osoby nie posiadające odpowiednich uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania tych uprawnień
2. Osoby nie posiadające niezbędnej wiedzę i doświadczenie zgodnie z zapisami specyfikacji, Osoby znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej przyczyniającej się do braku możliwości wykonania zamówienia
3. O udzielenie zamówienia może ubiegać się osoba, która nie jest powiązana z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Adres

Ludowa 1C

58-304 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

748480100

Fax

748480100

NIP

8862777392

Tytuł projektu

Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego

Numer projektu

RPDS.09.04.00-02-0011/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 444