Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 322.1.012.2016 na dostawę wyposażenia dla warsztatu szwalniczego w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku.

Data publikacji: 15.11.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-11-2016

Numer ogłoszenia

1011535

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres Centrum Integracji Społecznej w Sanoku, ul. Stróżowska 16, 38-500 Sanok do dnia 25.11.2016 do godziny 10.00. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzeźroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce) opisanej następująco:
„Dostawa urządzeń i wyposażenia warsztatu szwalniczego dla Centrum Integracji Społecznej w Sanoku.” oraz „Nie otwierać przed dniem 25.11.2016r. godz. 11.30”.
Na kopercie oprócz informacji jw., należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).
W przypadku ofert przesłanych pocztą o tym czy oferta została złożona w terminie decyduje data wpływu ofert do siedziby Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
OTWARCIE KOPERT – nastąpi dnia 25.11.2016 o godzinie 11.30 w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Sanoku przy ul. Stróżowskiej 16.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Marcinkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

515284553

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia warsztatu szwalniczego:
-Stebnówka 1-igłowa
- Nożyczki krawieckie
- Żelazko parowe krawieckie
- Generator pary
- Owerlok 2-igłowy, 4-nitkowy,
- Krzesło przemysłowe
- Lampka szwalnicza
- Hafciarka - profesjonalna maszyna haftująca
- Stebnówka 1-igłowa sterowana elektronicznie

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: sanocki Miejscowość: Sanok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Na mocy uchwały Nr 40/2016 z dn. 25 stycznia 2016 Zarządu Powiatu Sanockiego Centrum Integracji Społecznej w Sanoku jest realizatorem projektu „CIS Nowe Perspektywy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dla efektywnego realizowania projektu niezbędny jest zakup wyposażenia warsztatu szwalniczego na potrzeby projektu.

Przedmiot zamówienia

1. Stebnówka 1-igłowa z transportem dolnym ząbkowym i górnym różnicowym, prędkość szycia min 4.500 ściegów/min, długość ściegu min 5 mm, centralne smarowanie, wysokość podnoszenia stopki min 13mm, system igieł DBx1, przeznaczona do szycia materiałów lekkich i średnich. Maszyna wyposażona w oprzyrządowanie do marszczenia materiału - 1 sztuka.
2. Nożyczki krawieckie 27 cm, stal nierdzewna- bezniklowa, ergonomiczny uchwyt formowany wtryskowo bezpośrednio na ostrzach - 7 sztuk
3. Żelazko parowe krawieckie min 3000 W wydatek pary min 50 g /min, dodatkowe uderzenie pary min 220 g/min - 1 sztuka.
4. Generator pary - ciśnienie pary min 7.5 bar, wytwarzanie pary, zewnętrzny bojler, strumień pary min 140 g/min, silne uderzenie pary min 450 g/min , pionowe uderzenie pary, pojemność odłączanego zbiornika na wodę min 1.8, możliwość użycia wody kranowej, moc min 2400 W, elektroniczny regulator temperatury - 1 sztuka.
5. Owerlok 2-igłowy, 4-nitkowy, z transportem górnym, szyjący z max. prędkością 7000 ściegów/min. Max. szerokość ściegu obrzucającego 3,2mm, max. długość ściegu do 4mm. Wznios stopki dociskowej 7mm. Przeznaczony do szycia lekkich i średnich materiałów. Opcjonalnie owerlok dostępny także w podklasie o szerokości ściegu obrzucającego 4,0mm - 1 sztuka
6. Krzesło przemysłowe obrotowe ergonomiczne poszycie ciemne, amortyzator gazowy regulacja podparcia kręgosłupa, stopki - 7 sztuk.
7. Lampka szwalnicza 9W regulowana w pionie oraz poziomie. Mocowana do blatu stołu lub maszyny, kilka punktów regulacji, 9-watowa świetlówka, zasilanie - 230V - 7 sztuk.
8. Hafciarka - profesjonalna maszyna haftująca - prędkość maks. 1000 ściegów/min., pole haftu dla tamborków płaskich min 300x200mm, pole haftu na czapkach min 130x50mm, min 25 krojów pisma, wskaźnik laserowy do pozycjonowania wzoru, możliwość haftowania na obuwiu. Oprogramowanie do tworzenia haftów 1 sztuka.
9. Stebnówka 1-igłowa sterowana elektronicznie, wyposażona w silnik servo wbudowany w główkę maszyny (system drive direct), transport ząbkowy, długość ściegu do 5 mm, prędkość szycia do 5000 ściegów/min; . Automatyczne funkcje: obcinanie nici, pozycjonowanie igły, podnoszenie stopki, możliwość programowania wielkości rygla początkowego i końcowego, odrzutnik nici "wiper" oraz mikrowyłącznik ściegu wstecznego. Maszyna nie posiada miski olejowej, z niewielką ilością oleju znajdującego się w zamkniętym obiegu, kompletna ze stołem i silnikiem - 1 sztuka.

Kod CPV

42715000-1

Nazwa kodu CPV

Maszyny do szycia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV 39241200-5 oraz 39110000-6 oraz 39713500-8
Nożyczki oraz siedziska oraz krzesła i produkty z nimi związane, i ich części oraz żelazka

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy urządzeń 23.12.2016.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wymaga szczególnych uprawnień Oferenta.

Wiedza i doświadczenie

W zapytaniu mogą uczestniczyć Oferenci posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie w dostawach sprzętu szwalniczego.

Potencjał techniczny

W zapytaniu mogą uczestniczyć Oferenci posiadający niezbędny potencjał techniczny.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W zapytaniu mogą uczestniczyć Oferenci znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający nie wymaga dokumentów innych niż określonych w zapytaniu ofertowym.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę z najniższą ceną, odpowiadającą wszystkim wymogom określonym w zapytaniu ofertowym.

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlegają wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT SANOCKI/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W SANOKU

Adres

Stróżowska 15

38-500 Sanok

podkarpackie , sanocki

Numer telefonu

518922200

Fax

134652988

NIP

6871956940

Tytuł projektu

CIS Nowe Perspektywy

Numer projektu

RPPK.08.01.00-18-0022/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 480