Strona główna
Logo unii europejskiej

Prowadzenie zajęć logopedycznych w Zespole Szkół w Zbrosławicach w ramach projektu „Efektywne kształcenie w Szkole Podstawowej w Zbrosławicach” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 13.11.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-11-2016

Numer ogłoszenia

1011433

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Wolności 67, 42-674 Zbrosławice
- pocztą na adres siedziby Zamawiającego – obowiązuje data wpływu.
- faksem – nr: 322334073 w dni robocze od 8.00 do 14.00
- mailem – na adres mailowy: zbroslawice_szk@poczta.onet.pl
w terminie: nie później niż do dnia 18.11.2016 r. do godz. 12.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zbroslawice_szk@poczta.onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Pyka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

322337043; 505608532

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Niniejszym pismem zapraszamy do złożenia oferty cenowej na:

Prowadzenie zajęć logopedycznych dla 21 uczniów młodszych tj. uczniów klas I i IV Szkoły Podstawowej w kolejnych latach szkolnych z wyłączeniem ferii zimowych i wakacji letnich
w łącznym wymiarze 360 godzin zegarowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: tarnogórski Miejscowość: Zbrosławice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Prowadzenie zajęć logopedycznych dla 21 uczniów młodszych tj. uczniów klas I i IV Szkoły Podstawowej w kolejnych latach szkolnych z wyłączeniem ferii zimowych i wakacji letnich
w łącznym wymiarze 360 godzin zegarowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Przedmiot zamówienia

1. Niniejszym pismem zapraszamy do złożenia oferty cenowej na:

Prowadzenie zajęć logopedycznych dla 21 uczniów młodszych tj. uczniów klas I i IV Szkoły Podstawowej w kolejnych latach szkolnych z wyłączeniem ferii zimowych i wakacji letnich
w łącznym wymiarze 360 godzin zegarowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Zajęcia powinny być prowadzone
w dniach nauki szkolnej w siedzibie Szkoły tj w Zespole Szkół w Zbrosławicach, w czasie skorelowanym z planem lekcji beneficjentów. Harmonogram zajęć będzie wymagał zatwierdzenia przez Dyrektora Zespołu.
Zajęcia będą realizowane w ramach projektu „Efektywne kształcenie w Szkole Podstawowej
w Zbrosławicach” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Podczas zajęć generalną zasadą jest stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy, zapobieganie powstawaniu wad i ich korygowanie (jeśli już powstały), wyrabianie właściwych nawyków mowy, usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, zachęcanie dzieci do wypowiadania się, uczestniczenia w rozmowie, wzbogacanie słownictwa poprzez zastosowanie różnego rodzaju ćwiczeń mających na celu np. ćwiczenie prawidłowego funkcjonowania i pracy narządów artykulacyjnych (warg, języka, policzków, dolnej szczęki, podniebienia miękkiego), zwiększających objętość płuc, wzmacniających mięśnie oddechowe, wyrabianie nawyku oddychania nosem, rozbudzające wrażliwość słuchową u bezpośrednich odbiorców. Ćwiczenia będą realizowane z dziećmi w małych grupach do 4 osób lub indywidualnie. Wykonawca zapewni realizację zamówienia na odpowiednim dla rodzaju usługi poziomie tj. osobę do bezpośredniej pracy z beneficjentami w stopniu zapewniającym prawidłowy przebieg przedmiotu usługi. Warunkiem Zamawiającego jest, aby osoba realizująca zamówienie posiadała studia magisterskie w zakresie logopedii oraz przygotowanie pedagogiczne; lub studia magisterskie na dowolnym kierunku
i studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz przygotowanie pedagogiczne; lub ukończyła studia
I stopnia w zakresie logopedii oraz przygotowanie pedagogiczne; lub studia I stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Do zadań logopedy należeć będzie między innymi:
1. prowadzenie badań wstępnych (prowadzenie kart obserwacji) w celu ustalenia stanu mowy uczniów,
w tym mowy głośnej i pisma;
2. diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem;
3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności
od rozpoznanych potrzeb;
4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zajęć od listopada 2016r. do 30.06.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunkiem Zamawiającego jest, aby osoba realizująca zamówienie posiadała studia magisterskie w zakresie logopedii oraz przygotowanie pedagogiczne; lub studia magisterskie na dowolnym kierunku
i studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz przygotowanie pedagogiczne; lub ukończyła studia
I stopnia w zakresie logopedii oraz przygotowanie pedagogiczne; lub studia I stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Potwierdzenie kwalifikacji oraz oferta wg załącznika

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa (50%) oraz kwalifikacje osoby prowadzącej zajęcia (50%). Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA ZBROSŁAWICE

Adres

Oświęcimska 2

42-674 Zbrosławice

śląskie , tarnogórski

Numer telefonu

322337012

Fax

322337100

NIP

6452533560

Tytuł projektu

Efektywne kształcenie w Szkole Podstawowej w Zbrosławicach

Numer projektu

RPSL.11.01.04-24-00A4/15-00

Inne źródła finansowania

Dotacja celowa z budżetu krajowego
środki publiczne z budżetu jednostki samorządu terytorialnego szczebla giminnego
Liczba wyświetleń: 369