Strona główna
Logo unii europejskiej

Licencja dostępowa do systemu zarządzania bazą danych – 39 sztuk

Data publikacji: 09.11.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-11-2016

Numer ogłoszenia

1011163

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do 18 listopada 2016 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane.

Ofertę ponadto należy złożyć:
• osobiście pod adresem:
4LS Sp. z o.o.
ul. Obornicka 52
62-002 Złotniki

• za pośrednictwem poczty polskiej na adres (liczy się data wpływu oferty):
4LS Sp. z o.o.
ul. Obornicka 52
62-002 Złotniki

• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
slawek@4ls.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sławomir Sąsiadek

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Licencja dostępowa do systemu zarządzania bazą danych – 39 sztuk

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Złotniki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup 39 sztuk licencji dostępowej do systemu zarządzania bazą danych, który jest niezbędny do realizacji projektu nr RPWP.01.05.02-30-0115/15 o tytule "Rozwój kluczowej dla Wlkp. Branży logistycznej dzięki produktom i usługom optymalizacji załadunku i trasowania spółki 4LS ze Złotnik k/Poznania, będących wynikiem własnych B+R przedsiębiorstwa" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 1.5.2

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup 39 sztuk licencji dostępowej na system zarządzania bazą danych

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 30.12.2016

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIUM DOSTĘPU:
Kryterium techniczne - ocena zero-jedynkowa - spełnia: 1 punkt (TAK), nie spełnia: 0 punktów (NIE). W przypadku niespełnienia kryterium dostępu, oferta będzie odrzucana.

Kompatybilność z zakupioną w ramach projektu licencją na system zarządzania bazą danych: SQLSvrStd 2016 SNGL OLP NL [228-10817]

KRYTERIA PUNKTOWANE:
1. Cena
waga kryterium: 60%
uwagi: ceny w walutach obcych będą przeliczane na PLN po kursie sprzedaży NBP z dnia wystawienia oferty
sposób oceny kryterium:

cena najniższa ze wszystkich złożonych ofert
------------------------------------------------------------------------ * 100 punktów * WAGA
cena badana


2. Termin dostawy (w dniach)
waga kryterium: 40%
uwagi: termin nie może być dłuższy niż 30 dni liczone od dnia wpłaty zaliczki, o ile zaliczka będzie wymagana
sposób oceny kryterium:

termin dostawy najkrótszy ze wszystkich złożonych ofert
-------------------------------------------------------------------------------------- * 100 punktów * WAGA
badany termin dostawy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4LS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

62-002 Złotniki

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

+48616561415

Fax

+48618201351

NIP

9721243424

Tytuł projektu

Rozwój kluczowej dla Wlkp. branży logistycznej dzięki produktom i usługom optymalizacji załadunku i trasowania spółki 4LS ze Złotnik k/Poznania, będących wynikiem własnych B+R przedsiębiorstwa

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0115/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

LST-NET Sp. z o.o.
ul. Krzemowa 1
62-002 Złotniki

Data wpłynięcia: 16.11.2016

Cena: 28.860 PLN netto
Liczba wyświetleń: 1292