Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków oraz Komisji Oceny Specyfikacji

Data publikacji: 08.11.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-11-2016

Numer ogłoszenia

1011085

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do dnia 16 listopada 2016 r. do godziny 09:00
w formie:
pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. al. Powstańców Wielkopolskich 33,
70-111 Szczecin lub poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adres: innowacje@zgd.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

innowacje@zgd.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Mielczarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 85 22 615 lub 17 85 49 115

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Część 1:
Świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. innowacji społecznych w Komisji Oceny Wniosków oraz w Komisji Oceny Specyfikacji odpowiedzialnego za weryfikację formalną oraz merytoryczną maksymalnie 80 wniosków złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. oraz maksymalnie 50 Specyfikacji Innowacji wypracowanych przez uczestników projektu.

Część 2:
Świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. edukacji osób dorosłych w Komisji Oceny Wniosków oraz w Komisji Oceny Specyfikacji odpowiedzialnego za weryfikację formalną oraz merytoryczną maksymalnie 80 wniosków złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. oraz maksymalnie 50 Specyfikacji Innowacji wypracowanych przez uczestników projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie obejmuje dwie części:

Część 1:
Świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. innowacji społecznych w Komisji Oceny Wniosków oraz w Komisji Oceny Specyfikacji odpowiedzialnego za weryfikację formalną oraz merytoryczną maksymalnie 80 wniosków złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. oraz maksymalnie 50 Specyfikacji Innowacji wypracowanych przez uczestników projektu.

Część 2:
Świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. edukacji osób dorosłych w Komisji Oceny Wniosków oraz w Komisji Oceny Specyfikacji odpowiedzialnego za weryfikację formalną oraz merytoryczną maksymalnie 80 wniosków złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. oraz maksymalnie 50 Specyfikacji Innowacji wypracowanych przez uczestników projektu.

Przedmiot zamówienia

Część 1:
Świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. innowacji społecznych w Komisji Oceny Wniosków oraz w Komisji Oceny Specyfikacji odpowiedzialnego za weryfikację formalną oraz merytoryczną maksymalnie 80 wniosków złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. oraz maksymalnie 50 Specyfikacji Innowacji wypracowanych przez uczestników projektu.

Usługi obejmują realizację poniższych zadań:
Przeprowadzenie oceny złożonych wniosków pod względem formalnym. Ocena formalna obejmuje takie elementy jak m.in. kompletność i poprawność złożonych dokumentów, oświadczeń i załączników; terminowość złożenia wniosków, wielkość wnioskowanego grantu (czy nie przekracza dopuszczalnego limitu):
W ramach pracy KOW eksperci oceniają Wniosek o udzielenie grantu na innowację społeczną (załącznik nr 6 do niniejszego zapytania).

W ramach pracy KOS eksperci oceniają Specyfikację innowacji (załącznik nr 7).
Szczegółowy opis znajduje się z Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IN/2016 – świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków i Komisji Oceny Specyfikacji.

Część 2:
Świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. edukacji osób dorosłych w Komisji Oceny Wniosków oraz w Komisji Oceny Specyfikacji odpowiedzialnego za weryfikację formalną oraz merytoryczną maksymalnie 80 wniosków złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. oraz maksymalnie 50 Specyfikacji Innowacji wypracowanych przez uczestników projektu.
Usługi obejmują realizację poniższych zadań:
Przeprowadzenie oceny złożonych wniosków pod względem formalnym. Ocena formalna obejmuje takie elementy jak m.in. kompletność i poprawność złożonych dokumentów, oświadczeń i załączników; terminowość złożenia wniosków, wielkość wnioskowanego grantu (czy nie przekracza dopuszczalnego limitu):
W ramach pracy KOW eksperci oceniają Wniosek o udzielenie grantu na innowację społeczną (załącznik nr 6 do niniejszego zapytania). Zamawiający zakłada, że czas potrzebny do oceny jednego Wniosku nie przekroczy średnio 4 godzin.
W ramach pracy KOS eksperci oceniają Specyfikację innowacji (załącznik nr 7). Zamawiający zakłada, że czas potrzebny do oceny jednej Specyfikacji nie przekroczy średnio 4 godzin.

W ramach pracy KOS eksperci oceniają Specyfikację innowacji (załącznik nr 7).
Szczegółowy opis znajduje się z Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IN/2016 – świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków i Komisji Oceny Specyfikacji.

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja usług związanych z przedmiotem zamówienia będzie miała miejsce w okresie:
Listopad 2016 - Sierpień 2017

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis znajduje się z Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IN/2016 – świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków i Komisji Oceny Specyfikacji.

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis znajduje się z Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IN/2016 – świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków i Komisji Oceny Specyfikacji.

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis znajduje się z Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IN/2016 – świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków i Komisji Oceny Specyfikacji.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się z Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IN/2016 – świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków i Komisji Oceny Specyfikacji.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis znajduje się z Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IN/2016 – świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków i Komisji Oceny Specyfikacji.

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis znajduje się z Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IN/2016 – świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków i Komisji Oceny Specyfikacji.

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis znajduje się z Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IN/2016 – świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków i Komisji Oceny Specyfikacji.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis znajduje się z Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IN/2016 – świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków i Komisji Oceny Specyfikacji.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty – dla części 1:

- Doświadczenie - 30 punktów (30%)
- Kwalifikacje i doświadczenie dodatkowe - 10 punktów (10%)
- Egzamin weryfikujący posiadaną wiedzę - 60 punktów (60%)
RAZEM 100 punktów (100% )

Szczegółowy opis znajduje się z Załączniku Szczegółowy opis znajduje się z Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IN/2016 – świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków i Komisji Oceny Specyfikacji

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty – dla części 2:

- Doświadczenie - 30 punktów (30%)
- Kwalifikacje i doświadczenie dodatkowe - 10 punktów (10%)
- Egzamin weryfikujący posiadaną wiedzę - 60 punktów (60%)
RAZEM 100 punktów (100% )

Szczegółowy opis znajduje się z Załączniku Szczegółowy opis znajduje się z Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IN/2016 – świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków i Komisji Oceny Specyfikacji

Wykluczenia

Szczegółowy opis znajduje się z Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IN/2016 – świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA DORADCZA SP. Z O.O.

Adres

al. Powstańców Wielkopolskich 33

70-111 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

918522600

Fax

918522618

NIP

9552103412

Tytuł projektu

Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-I030/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadań wybrani zostali następujący wykonawcy, którzy zgodnie z Warunkami uzyskali minimum 60 punktów podczas oceny:

Dla części 1 zamówienia:
1. Gabriela Poteralska, Gryfino - data wpłynięcia oferty: 16.11.2016 godz. 8:15, cena za godzinę: 80 zł, liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 77.
2. Marcin Szcześniak, Warszawa - data wpłynięcia oferty: 15.11.2016, cena za godzinę: 80 zł, liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 82.

Dla części 2 zamówienia:
1. Gabriela Poteralska, Gryfino - data wpłynięcia oferty: 16.11.2016 godz. 8:15, cena za godzinę: 80 zł, liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 82.
2. Zbigniew Olender, Kościerzyna - data wpłynięcia oferty: 13.11.2016, cena za godzinę: 80 zł, liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 63.
3. Sławomir Stec, Rzeszów - data wpłynięcia oferty: 15.11.2016, cena za godzinę: 80 zł, liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 61.
4. Antoni Piwowarczyk, Szczecin - data wpłynięcia oferty: 16.11.2016 godz. 8:30, cena za godzinę: 80 zł, liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 80.
Liczba wyświetleń: 1015