Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe NR 3/11/RPO/9.4/S/OWES

Data publikacji: 04.11.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-11-2016

Numer ogłoszenia

1010912

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do 14.11.2016 r. do godziny 15.00 osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do siedziby Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 C, 58-304 Wałbrzych - drugie piętro pokój 219 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). UWAGA Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail. Poniższy adres email służy wyłącznie do korespondencji z Zamawiającym w celach informacyjnych

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

arek@forum.hb.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Czocher

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

748480100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia warsztatów stacjonarnych zaplanowanych do realizacji w ramach projektu pt. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż w/w lokale stanowiące przedmiot zamówienia na dzień złożenia przez oferenta odpowiedzi na niniejsze zapytanie, winny być całkowicie przygotowane do wynajmu, tj. nie wymagają adaptacji, remontów i dodatkowych nakładów finansowych do poniesienia w celu doprowadzenia ich to stanu używalności.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: świdnicki Miejscowość: Świdnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie miejsca dla potrzeb przeprowadzenia szkolenia dla uczestników/czek projektu Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia warsztatów stacjonarnych zaplanowanych do realizacji w ramach projektu pt. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż w/w lokale stanowiące przedmiot zamówienia na dzień złożenia przez oferenta odpowiedzi na niniejsze zapytanie, winny być całkowicie przygotowane do wynajmu, tj. nie wymagają adaptacji, remontów i dodatkowych nakładów finansowych do poniesienia w celu doprowadzenia ich to stanu używalności.

Kod CPV

70220000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

listopad 2016- styczeń 2017

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z informacją zawartą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z informacją zawartą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Potencjał techniczny

Zgodnie z informacją zawartą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z informacją zawartą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z informacją zawartą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dodatkowe warunki

Zgodnie z informacją zawartą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie: a. Terminu realizacji umowy; b. Harmonogramu realizacji umowy; c. Ostatecznej liczby uczestników w ramach umowy; d. Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom); e. Liczby godzin i dni szkoleniowych. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności
• Wzór oferty - Spełnienie warunków określonych w zapytaniu ofertowym wraz z ceną usługi na formularzu oferty zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 1
• Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 2
• Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 3

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100% cena

100% cena
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału/kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
4. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 i załącznik nr 3. Na poszczególne części zamówienia oferent może złożyć jedną ofertę.
5. Komplet załączników i dokumentów opisanych w pkt VII (załącznik 2 i załącznik 3) należy złożyć w jednym egzemplarzu. W przypadku braku kompletu dokumentów oferta zostaje odrzucona.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji.
7. Wykonawca może zastrzec w ofercie tylko te informacje, które w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. Nr 47, poz. 211 – z późniejszymi zmianami) stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
8. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.
9. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
10. Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres:
Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych i opatrzonej opisem:

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe NR 3/11/RPO/9.4/S/OWES w ramach projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego”
oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
12. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić zmian w ofercie.
13. Oferta winna być spięta w sposób trwały, np. zszyta zszywaczem, uniemożliwiając w ten sposób zagubienie któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład oferty

Wykluczenia

Zgodnie z informacją zawartą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Adres

Ludowa 1C

58-304 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

748480100

Fax

748480100

NIP

8862777392

Tytuł projektu

Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego

Numer projektu

RPDS.09.04.00-02-0011/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Złożono 1 ofertę. UP Hotel ulica Długa 13/1 58-500 Jelenia Góra
Oferta na wynajem sali warsztatowej została odrzucona z powodu zaoferowania ceny przekraczającej kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie projektu
Liczba wyświetleń: 543