Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe: Wulkametr

Data publikacji: 28.10.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-11-2016

Numer ogłoszenia

1010391

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać pocztą na adres AC Spółka Akcyjna, ul. 42 Pułku Piechoty 50,
15-181 Białystok lub e-mailem na adres dariusz.kawalko@ac.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dariusz.kawalko@ac.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

adam.weslaw@ac.com.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wulkametr do pomiaru parametrów mieszanki gumowej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Urządzenie pozwoli na prawidłowy dobór składu mieszanki gumowej w produktach narażonych na bezpośrednie działanie gazu LPG i CNG. Właściwy dobór mieszanki będzie kluczowy na etapie projektowania uszczelnienia.

Przedmiot zamówienia

Wulkametr o parametrach nie gorszych jak poniżej:
- temperatura wulkanizacji nastawiana w zakresie : 50C ... 200C;
- dokładność pomiaru temperatury 0,1C;
- zakres momentu obrotowego od 0,1 do 200 dNm;
- współpraca z komputerem poprzez Ethernet, USB;
- w zestawie komputer z odpowiednim oprogramowaniem w języku polskim i angielskim, drukarka;
- deklaracje zgodności CE oraz instrukcję obsługi w języku polskim,
- gwarancja co najmniej 2 lata,
- kalibracja urządzenia, pierwsze uruchomienie oraz przeszkolenie personelu.
Oferta powinna zawierać cenę urządzenia wraz z wyodrębnionymi kosztami jego dostawy do siedziby Zamawiającego, pierwszego uruchomienia i przeszkolenia pracowników.

Kod CPV

38970000-5

Nazwa kodu CPV

Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy przedmiotu zamówienia do AC Spółka Akcyjna najpóźniej do 8 tygodni od momentu podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Specyfikacja wymagań AC S.A. dla parametrów technicznych – 100%
2. Przy spełnionych warunkach specyfikacji technicznej kolejnym kryterium wyboru jest:
 cena – 80% (0 – 80 punktów), obliczane wg następującego wzoru:
KC – kryterium ceny
Cmin. – najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert
Coferty – cena w aktualnie analizowanej ofercie
KC = Cmin. / Coferty x 80 pkt.
 atrakcyjność oferty – 15% (0 – 15 punktów), w tym:
- bezpłatne szkolenie (0-2 pkt.);
- opieka serwisowa polegająca na bezpłatnym instruktarzu, doradzeniu
i pokierowaniu podczas problemów występujących podczas pomiarów oraz awarii drogą e-mailową i telefoniczną (0-3 pkt.)
- elementy zawarte w cenie urządzenia (0 – 10 pkt.), w tym:
a) W zestawie odpowiednie materiały serwisowe potrzebne do eksploatacji wulkametru do przeprowadzenia minimum 100 pomiarów (0-5 pkt.)
b) Szafa będąca podstawą pod urządzenie (0-5 pkt.)
 aspekt środowiskowy 5% (0 – 5 punktów)
- urządzenie podczas pracy wytwarza hałas nie większy niż 70dB (0-2 pkt.);
- urządzenie energooszczędne (urządzenie o najniższym zużyciu prądu)
(0-2 pkt.);
- użycie materiałów z recyklingu podczas produkcji urządzenia (0-1 pkt.).

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AC SA

Adres

42 Pułku Piechoty 50

15-181 Białystok

podlaskie , Białystok

NIP

9661319418

Tytuł projektu

Rozwój Centrum B+R nowych technologii zasilania pojazdów autogazem

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0109/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zakłady Automatyki Rotametr Sp. z o.o.
ul. Chorzowska 44b, 44-100 Gliwice, powiat gliwicki, województwo Śląskie
Data wpłynięcia oferty - 14.11.2016 r.
Cena oferty: 131 500 PLN
Ostateczna cena osiągnięta w wyniku negocjacji: 117 900 PLN
Liczba wyświetleń: 544