Strona główna
Logo unii europejskiej

Czytnik mikropłytek z pomiarem absorbancji

Data publikacji: 28.10.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-11-2016

Numer ogłoszenia

1010375

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: orders@nanovelos.com lub też dostarczona pod adres: ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

orders@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kinga Adamska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510 256 801

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Czytnik mikropłytek z pomiarem absorbancji o parametrach wyszczególnionych poniżej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup czytnika mikropłytek z pomiarem absorbancji o parametrach wyszczególnionych poniżej.

Przedmiot zamówienia

Czytnik mikropłytek z pomiarem absorbancji o następujących funkcjach / parametrach:

CECHY PODSTAWOWE (wymagane) | 80%, max. 80 pkt
SPRZĘT
Pomiar płytek przynajmniej od 6 dołkowych do 384 dołkowych oraz płytek Terasaki, PCR
Zakresy spektralne dla absorbancji przynajmniej 220-999 nm
Wyposażony w matrycę diodową do pomiaru absorbancji w pełnym zakresie spektralnym
Możliwość badań kinetycznych z wielokrotnym pomiarem pełnego skanu spektralnego w zakresie 220-999 nm
Zakres pomiaru absorbancji 0-4,000 OD
Pomiar spektralny w całym zakresie widma z rozdzielczością maksymalnie 1 nm
Wyposażony w oprogramowanie sterujące pracą czytnika, oprogramowanie bazodanowe do przechowywania wyników, oprogramowanie obliczeniowe do analizy danych, zapewnione bezpłatne aktualizacje oprogramowania układowego (firmware), sterującego i obliczeniowego przynajmniej do czasu wycofania modelu z obsługi/wsparcia przez producenta
Podłączenie do komputera PC przez port USB 2.0 lub nowszy
Zasilanie w standardzie 230V, 50Hz
Rok produkcji: 2015 lub 2016
Gwarancja minimum 24 miesiące
FUNKCJE OPROGRAMOWANIA STERUJĄCEGO
Definiowanie protokołów pomiarowych, typów płytek, opisu płytki
Funkcja definiowania kierunku odczytu płytki (rzędy lub kolumny)
Funkcja podglądu danych w czasie rzeczywistym
Funkcja pomiaru skanującego dołek
FUNKCJE OPROGRAMOWANIA BAZODANOWEGO / DO ANALIZY
Wyświetlanie surowych danych pomiarowych wraz z informacjami o typach danych (kontrola, blank, próba), temperaturą podczas pomiaru
Definiowanie zakresów obliczeniowych (min. 2 zakresy)
Wyświetlanie krzywych pomiarowych oraz krzywych standardowych
Wbudowane algorytmy dopasowania krzywej
Wyświetlanie wyników w formie tabelarycznej
Wyświetlanie wyników w formie graficznej
Wyświetlanie wyników w formie skumulowanej (wiele danych w jednej tabeli)
Wbudowane kreatory obliczeń
Wbudowane kreatory dopasowania krzywej
Możliwość definiowania formuł obliczeniowych
Eksport danych graficznych i cyfrowych do programów zewnętrznych
Wbudowany kreator wydruku
INSTALACJA
Dokumentacja urządzenia / instrukcja obsługi
Instalacja oprogramowania i uruchomienie
Szkolenie wstępne

CECHY DODATKOWE (opcjonalne, dodatkowo punktowane) | 20%, max. 20 pkt
Wbudowany pionowy port kuwety o ścieżce optycznej 10 mm | 10 pkt
Opcja rozbudowy o fluorescencję, luminescencję | 5 pkt
Możliwość inkubacji i wytrząsania płytek | 5 pkt

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 6 tygodni od dnia zamówienia.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium wyboru oferty: cena netto – 80% (max. 80 pkt) oraz funkcje dodatkowe sprzętu – 20% (max. 20 pkt)

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
• złożenie oferty w terminie
• przedstawienie oferty na sprzęt charakteryzujący się wszystkimi cechami podstawowymi wyszczególnionymi w przedmiocie zamówienia
2. Punktacja zostanie przyznana według następującego wzoru:
Suma punktów = [(najniższa oferowana cena netto)/(cena netto ocenianej oferty)]*80% + suma punktów za cechy dodatkowe

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BIOGENET, ul. Parkingowa 1, 05-420 Józefów
Data wpłynięcia oferty: 10.11.2016
Cena: 38 259,21 zł netto
Liczba wyświetleń: 903