Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/INNOLOT/2016 Dostawa systemu drukująco-frezującego wraz z zestawem materiałów eksploatacyjnych i oprzyrządowania

Data publikacji: 25.10.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-11-2016

Numer ogłoszenia

1010082

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami może być złożona: w wersji papierowej do siedziby firmy Aero Login Sp. z o. o., ul. Stefana Kóski 45, 43-512 Kaniów (siedziba Zamawiającego otwarta jest dla klientów od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00) lub elektronicznie (zeskanowania wersja formy papierowej) na adres mailowy: innolot@aerologin.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

innolot@aerologin.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Kramarz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510058286

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa systemu drukująco-frezującego wraz z zestawem materiałów eksploatacyjnych i oprzyrządowania

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: bielski Miejscowość: Kaniów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest szybkie prototypowanie elementów modeli laboratoryjnych projektowanych rozwiązań.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa systemu drukująco-frezującego wraz z zestawem materiałów eksploatacyjnych i oprzyrządowania w celu realizacji przez Zamawiającego prac badawczo – rozwojowych.

Kod CPV

42623000-9

Nazwa kodu CPV

Frezarki

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia-do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia

Potencjał techniczny

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadaja osoby zdolne do realizacji zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Dodatkowo oferta musi zawierać następujące załączniki:
-Prawidłowo wypełniony formularz cenowy przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik
nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego (zaparafowane wszystkie strony).
-Suplement do formularza cenowego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego (zaparafowane wszystkie strony).
-Oświadczenie o braku powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego
-Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
-Istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego (zaparafowane wszystkie strony).
-Pełnomocnictwo (jeśli ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zapytania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 100 pkt (100%)

Sposób przyznania punktów w kryterium cena:
Najniższa oferowana cena brutto
----------------------------------------- x 100 pkt
Cena brutto oferty ocenianej

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AERO LOGIN SP. Z O.O.

Adres

Stefana Kóski 45

43-512 Kaniów

śląskie , bielski

Numer telefonu

32 750 82 38

NIP

6521715176

Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie do produkcji rodziny bezzałogowych wielowirnikowych statków powietrznych o wielu funkcjach do pracy w warunkach specjalnych

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0006/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 608