Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i montaż wyposażenia stanowisk pracy konstruktorów w stanowiska komuterowe

Data publikacji: 24.10.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-11-2016

Numer ogłoszenia

1009918

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1należy składać w terminie do 31.10.2016 r. do godz. 12.00 (liczy się data wpływu):
- osobiście: ul. Szpitalna 20, 88-400 Żnin
- pocztą: ul. Szpitalna 20, 88-400 Żnin
- e-mailem na adres: sekretariat@mech-masz.com.pl
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@mech-masz.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryk Szczeciński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 601 932 569

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia 3 szt. stanowisk pracy konstruktorów w stanowiska komputerowe.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: żniński Miejscowość: hala produkcyjna Jaroszewo 80, 88-400 Żnin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zrealizowanie jest dostawy i montażu wyposażenia 3 szt. stanowisk pracy konstruktorów w stanowiska komputerowe.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia 3 szt. stanowisk pracy konstruktorów w stanowiska komputerowe.

Wymagania techniczne:
- obudowa komputerowa stojąca z własnymi dodatkowymi wentylatorami wyposażona w aktywne gniazda USB 2.0 , 3.0 w panelu przednim
- zasilacz komputerowy o mocy nie mniejszej niż: 600w z certyfikatami CE TUV, RoHS i 80+
- płyta główna posiadająca kartę sieciową GB ethernet, kontroler RAID 0,1,10,5
- procesor minimum 6 rdzeniowy z częstotliwością taktowania nie mniejszą niż: 3GHz dla rdzenia
- pamięć RAM nie wolniejsza niż: 1600mhz i o pojemności nie mniejszej niż: 16GB
- karta graficzna z blokiem miedzianym radiatorowym z odprowadzaniem gazowym ciepła z aktywnym system chłodzenia
- 2 dyski twarde SSD o pojemności nie mniejszej niż: 480GB i szybkości odczytu zapisu nie mniejszej niż: 500/500 Mb/s działające w systemie RAID 1
- napęd optyczny DVD-RW
- system operacyjny kompatybilny z systemem operacyjnym używanym w firmie
- monitor LCD nie mniejszy niż 23" z matrycą IPS i złączem HDMI oraz wbudowanymi głośnikami
- zestaw klawiatura, mysz
- zasilacz awaryjny UPS z min. 4 gniazdami wyjścia


Wymagania gwarancyjne:
- gwarancja: min. 12 miesiące liczone od daty dostawy bez dodatkowych warunków

Wymagania serwisowe:
- dopuszczalny czas reakcji serwisu: maksymalnie do 48 godzin od dokonania zgłoszenia
Niespełnienie powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin i miejsce realizacji zamówienia:
- Termin dostawy: najpóźniej do 31.12.2016 r.
- Miejsce: hala produkcyjna Jaroszewo 80, 88-400 Żnin

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku, o którym mowa powyżej. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku, o którym mowa powyżej. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku, o którym mowa powyżej. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku, o którym mowa powyżej. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia wymagań w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawców.

Dodatkowe warunki

Ponadto, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełnią warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia (pkt III niniejszego zapytania), spełnią warunek dot. terminu realizacji zamówienia (pkt IV niniejszego zapytania) oraz wykonawcy, którzy zagwarantują zainstalowanie oraz przeprowadzenie integracji nabytego sprzętu komputerowego z istniejącą infrastrukturą.

Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa powyżej nastąpi na podstawie oferty wypełnionych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 z określonym terminem ważności oferty.

Sposób obliczania ceny oferty:
Wszystkie kwoty należy podać w PLN lub EURO oraz zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto.
Oferty przedstawione w EURO będą przeliczane do porównania ofert po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień porównania ofert i wyboru najlepszej oferty.

W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert sporządzonych wyłącznie w języku polskim.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
- zmiana terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,
- zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
- wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta wypełniona na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1.
Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia wraz z ofertą oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Załączniki niewymagane, dodane przez Oferenta nie będą brane pod uwagę w ocenie ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
Lp. Nazwa Waga kryterium – ilość punktów
1. Cena netto 85%
2. Gwarancja 15%
Razem 100%
Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru:
S= C*0,85 + G*0,15
gdzie:
S – suma uzyskanych punktów
C – punkty z kryterium cena netto
G – punkty z kryterium gwarancja

Sposób wyliczania punktów z poszczególnych kryteriów:
C = (Cmin/Cof) x 100
gdzie:
C – ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty
Cmin - najniższa cena wśród składanych ofert
Cof - cena danej oferty

G = (Gof /Gmax) x 100
gdzie:
G – ilość przyznanych punktów za kryterium gwarancja w miesiącach
Gmax – najdłuższy okres gwarancji w miesiącach
Gof – proponowany okres gwarancji danej oferty

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MECHANIKA MASZYN "MECH-MASZ" SZCZECIŃSKI HENRYK

Adres

Szpitalna 20

88-400 Żnin

kujawsko-pomorskie , żniński

NIP

5621002682

Tytuł projektu

Wdrożenie technologii równomiernego rozkładu ciepła i pary układów garowniczo-piekarniczych

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-0075/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Mega Comuter Center
ul. Szpitalna 23
88-400 Żnin
data wpływu oferty: 02.11.2016r r godz. 10:00
cena oferty 14 550,00 zł
Liczba wyświetleń: 441