Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków

Data publikacji: 21.10.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-10-2016

Numer ogłoszenia

1009769

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do dnia 31 października 2016r do godziny 09:00 w formie:
pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin lub poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adres: innowacje@zgd.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

innowacje@zgd.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Mielczarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 85 22 615 lub 17 85 49 115

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Część 1:
Świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. innowacji społecznych w Komisji Oceny Wniosków odpowiedzialnego za weryfikację formalną oraz merytoryczną maksymalnie 80 wniosków złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o.

Część 2:
świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. edukacji osób dorosłych w Komisji Oceny Wniosków odpowiedzialnego za weryfikację formalną oraz merytoryczną maksymalnie 80 wniosków złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie obejmuje dwie części:

Część 1:
Świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. innowacji społecznych w Komisji Oceny Wniosków odpowiedzialnego za weryfikację formalną oraz merytoryczną maksymalnie 80 wniosków złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o.

Część 2:
świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. edukacji osób dorosłych w Komisji Oceny Wniosków odpowiedzialnego za weryfikację formalną oraz merytoryczną maksymalnie 80 wniosków złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia

Część 1:
Świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. innowacji społecznych w Komisji Oceny Wniosków odpowiedzialnego za weryfikację formalną oraz merytoryczną maksymalnie 80 wniosków złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o.

Usługi obejmują realizację poniższych zadań:
1.1. Współpraca z Zespołem Projektowym przy opracowaniu narzędzi niezbędnych do właściwej oceny złożonych wniosków pod względem poprawności formalnej.
1.2. Przeprowadzenie oceny złożonych wniosków pod względem formalnym. Formularz wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania.
1.3. Weryfikacja złożonych wniosków pod kątem spełnienia kryteriów innowacyjności. Weryfikacja czy złożone projekty nie powielają już wdrożonych w Polsce rozwiązań.
1.4. Ocena merytoryczna złożonych wniosków zgodnie z zakresem Karty Oceny Merytorycznej, którą wyłoniona Komisja Oceny Wniosków otrzyma po zawarciu umowy.
1.5. Branie udziału w posiedzeniach Komisji Oceny Wniosków w miejscu i terminach wskazanych przez Zamawiającego.
1.6. Ustalenie liczby punktów przyznanych za poszczególne części weryfikowanych wniosków wraz z uzasadnieniem.
1.7. Terminowe wykonanie ocen: formalnej i merytorycznej – najpóźniej do 30 czerwca 2017r.

Część 2:
Świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. edukacji osób dorosłych w Komisji Oceny Wniosków odpowiedzialnego za weryfikację formalną oraz merytoryczną maksymalnie 80 wniosków złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o.

Usługi obejmują realizację poniższych zadań:
2.1. Współpraca z Zespołem Projektowym przy opracowaniu narzędzi niezbędnych do właściwej oceny złożonych wniosków pod względem poprawności formalnej. Formularz wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania.
2.2. Przeprowadzenie oceny złożonych wniosków pod względem formalnym.
2.3. Weryfikacja złożonych wniosków pod kątem innowacyjności. Weryfikacja czy złożone projekty nie powielają już wdrożonych w Polsce rozwiązań.
2.4. Ocena merytoryczna złożonych wniosków zgodnie z zakresem Karty Oceny Merytorycznej którą wyłoniona Komisja Oceny Wniosków otrzyma po zawarciu umowy.
2.5. Branie udziału w posiedzeniach Komisji Oceny Wniosków w miejscu i terminach wskazanych przez Zamawiającego.
2.6. Ustalenie liczby punktów przyznanych za poszczególne części weryfikowanych wniosków wraz z uzasadnieniem.
2.7. Terminowe wykonanie ocen: formalnej i merytorycznej - najpóźniej do 30 czerwca 2017r.

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja usług związanych z przedmiotem zamówienia będzie miała miejsce w okresie:
Listopad 2016 - Czerwiec 2017

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis znajduje się z Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IN/2016 – świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis znajduje się z Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IN/2016 – świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis znajduje się z Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IN/2016 – świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się z Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IN/2016 – świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis znajduje się z Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IN/2016 – świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis znajduje się z Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IN/2016 – świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis znajduje się z Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IN/2016 – świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis znajduje się z Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IN/2016 – świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty – dla części 1:

- Cena brutto za 1 godzinę - 40 punktów (40%)
- Doświadczenie - 12 punktów (12%)
- Kwalifikacje i doświadczenie dodatkowe - 8 punktów (8%)
- Egzamin weryfikujący posiadaną wiedzę - 40 punktów (40%)
RAZEM 100 punktów (100% )

Szczegółowy opis znajduje się z Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IN/2016 – świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty – dla części 1:

- Cena brutto za 1 godzinę - 40 punktów (40%)
- Doświadczenie - 12 punktów (12%)
- Kwalifikacje i doświadczenie dodatkowe - 8 punktów (8%)
- Egzamin weryfikujący posiadaną wiedzę - 40 punktów (40%)
RAZEM 100 punktów (100% )

Szczegółowy opis znajduje się z Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IN/2016 – świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków

Wykluczenia

Szczegółowy opis znajduje się z Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IN/2016 – świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA DORADCZA SP. Z O.O.

Adres

al. Powstańców Wielkopolskich 33

70-111 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

918522600

Fax

918522618

NIP

9552103412

Tytuł projektu

Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-I030/15-00
Liczba wyświetleń: 735