Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa płyt karbonowych i szklanych

Data publikacji: 20.10.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-10-2016

Numer ogłoszenia

1009697

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami może być złożona: w wersji papierowej do siedziby firmy Aero Login Sp. z o. o., ul. Stefana Kóski 45, 43-512 Kaniów (siedziba Zamawiającego otwarta jest dla klientów od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00) lub elektronicznie (zeskanowania wersja formy papierowej) na adres mailowy: innolot@aerologin.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

innolot@aerologin.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Kramarz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510058286

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa płyt karbonowych i szklanych

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: bielski Miejscowość: Kaniów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup płyt karbonowych i szklanych niezbędnych do przeprowadzenia badań w realizowanym przez Zamawiającego projekcie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa płyt karbonowych i szklanych.

Kod CPV

19000000-6

Nazwa kodu CPV

Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma

Harmonogram realizacji zamówienia

Do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy między Zamawiającym a Wykonawcą. Towar będzie dostarczany według potrzeb Zamawiającego, do 3 dni od zgłoszenia zapotrzebowania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia.

Potencjał techniczny

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Dodatkowo oferta musi zawierać następujące załączniki:
- Prawidłowo wypełniony formularz cenowy przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego (zaparafowane wszystkie strony).
- Oświadczenie o braku powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego
- Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
- Istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego (zaparafowane wszystkie strony).
- Pełnomocnictwo (jeśli ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% maksymalnej wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty na realizację określonego zadania nastąpi w oparciu o następujące kryterium: Cena brutto przedmiotu zamówienia – 100 pkt (100%)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AERO LOGIN SP. Z O.O.

Adres

Stefana Kóski 45

43-512 Kaniów

śląskie , bielski

Numer telefonu

32 750 82 38

NIP

6521715176

Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie do produkcji rodziny bezzałogowych wielowirnikowych statków powietrznych o wielu funkcjach do pracy w warunkach specjalnych

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0006/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 575