Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług kolokacji.

Data publikacji: 19.10.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-10-2016

Numer ogłoszenia

1009562

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną (podpisaną i zeskanowaną) na adres: e-mail: biuro@9bits.pl, pocztą na adres Zamawiającego: 9bits Sp. z o.o. ul. Solec 81B/A-51, 00-382 Warszawa lub osobiście.

Termin składania ofert (wpłynięcia ich do siedziby Zamawiającego lub na wskazany adres email) upływa w dniu 27.10.2016 o godzinie 16:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@9bits.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Safiejko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604594115

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi kolokacji polegającej na udostępnieniu i utrzymaniu w stanie czynnym pomieszczeń lub ich części i infrastruktury technicznej (serwerowni wraz z całą infrastrukturą uzupełniającą) na potrzeby umieszczenia i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sprzętu Zamawiającego obejmującego 2 kompletne serwery, które zostaną umieszczone w szafie 47U (dostarczonej w ramach infrastruktury i realizacji usługi kolokacji przez Oferenta).

W ramach usługi zostaną zapewnione właściwe warunki dla funkcjonowania ww. serwerów i infrastruktury (przyjętych w standardach usług kolokacji) – tj. warunki techniczne i środowiskowe, jak odpowiednia temperatura pomieszczenia, wilgotność, zasilanie awaryjne wraz z generatorami prądotwórczymi oraz instalacjami przeciwpożarowymi, systemy i rozwiązania gwarantujące stabilność i bezpieczeństwo działania infrastruktury
Minimalne wymagania dotyczące świadczonej usługi i serwerowni:
- światłowodowe łącza symetryczne do polskich i zagranicznych operatorów,
- nielimitowany transfer danych w ramach przydzielonego pasma,
- klimatyzowana serwerownia,
- zasilacze UPS,
- agregat prądotwórczy,
- bezpłatna instalacja usługi,
- bezpłatny dostęp fizyczny do serwera,
- możliwość podłączenia serwera o dowolnych parametrach i konfiguracji,

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest uruchomienie usługi kolokacji polegającej na udostępnieniu i utrzymaniu w stanie czynnym pomieszczeń lub ich części i infrastruktury technicznej (serwerowni wraz z całą infrastrukturą uzupełniającą) na potrzeby umieszczenia i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sprzętu Zamawiającego obejmującego 2 kompletne serwery, które zostaną umieszczone w szafie 47U (dostarczonej w ramach infrastruktury i realizacji usługi kolokacji przez Oferenta).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi kolokacji polegającej na udostępnieniu i utrzymaniu w stanie czynnym pomieszczeń lub ich części i infrastruktury technicznej (serwerowni wraz z całą infrastrukturą uzupełniającą) na potrzeby umieszczenia i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sprzętu Zamawiającego obejmującego 2 kompletne serwery, które zostaną umieszczone w szafie 47U (dostarczonej w ramach infrastruktury i realizacji usługi kolokacji przez Oferenta).
W ramach usługi zostaną zapewnione właściwe warunki dla funkcjonowania ww. serwerów i infrastruktury (przyjętych w standardach usług kolokacji) – tj. warunki techniczne i środowiskowe, jak odpowiednia temperatura pomieszczenia, wilgotność, zasilanie awaryjne wraz z generatorami prądotwórczymi oraz instalacjami przeciwpożarowymi, systemy i rozwiązania gwarantujące stabilność i bezpieczeństwo działania infrastruktury
Minimalne wymagania dotyczące świadczonej usługi i serwerowni:
- światłowodowe łącza symetryczne do polskich i zagranicznych operatorów,
- nielimitowany transfer danych w ramach przydzielonego pasma,
- klimatyzowana serwerownia,
- zasilacze UPS,
- agregat prądotwórczy,
- bezpłatna instalacja usługi,
- bezpłatny dostęp fizyczny do serwera,
- możliwość podłączenia serwera o dowolnych parametrach i konfiguracji,

Kod CPV

72610000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

----

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy - do 31.12.2017r.
Planowany termin rozpoczęcia usługi: październik 2016r.
Oferent składając ofertę przedstawi cenę dla pełnych miesięcy świadczenia usług (tj. okresu październik 2016r. grudzień 2017r.). W przypadku realizacji usługi w niepełnym wymiarze dni miesiąca (np. rozpoczęcie świadczenia usługi z końcem października 2016 lub rozpoczęcie usługi w terminie późniejszym – nie od początku listopada 2016r.) finalna cena za realizację usługi wyliczona proporcjonalnie do czasu świadczenia usługi w danym miesiącu (co zostanie określone w drodze ustaleń i zapisane w umowie z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Prowadzenie przez Oferenta działalności stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania.

Wiedza i doświadczenie

W odniesieniu do szczególnych rozwiązań i infrastruktury Oferenta, z uwagi na konieczność zachowania parametrów świadczonej usługi, poziomu bezpieczeństwa oraz stabilności i ciągłości realizacji usługi w całości okresu jej świadczenia (tj. do 31.12.2017) wymagane jest by Oferent spełniał/zapewniał poniższe warunki:
- wysoki stopień bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług – świadczone usługi będą objęte:
- system zarządzania zgodnym z normą ISO 9001:2008
- systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnym z normą ISO/IEC 27001:2013

Potencjał techniczny

W odniesieniu do szczególnych rozwiązań i infrastruktury Oferenta, z uwagi na konieczność zachowania parametrów świadczonej usługi, poziomu bezpieczeństwa oraz stabilności i ciągłości realizacji usługi w całości okresu jej świadczenia (tj. do 31.12.2017) wymagane jest by Oferent spełniał/zapewniał poniższe warunki:
- wysoki poziom bezpieczeństwa budynków i infrastruktury obejmujący: monitoring CCTV dookoła budynków, teren oświetlony wraz z kontrolowanym dostępem osób z zewnątrz (wjazd/ wyjazd; weście/wyjście); nadzór budynku i terenu wokół przez certyfikowany personel odpowiedzialny za ochronę mienia (pracowników własnych i/lub pracowników firmy odpowiedzialnej za ochronę mienia posiadającą koncesję); pomieszczenia będą wyposażone w system alarmowy oraz autoryzacji dostępu osób do pomieszczeń, monitoring kamerami;
- w datacenter będą pomieszczenia stanowiące niezależną strefę pożarową o odporności ogniowej 120 min; pomieszczenia będą wyposażone w czujniki dymu i temperatury oraz zastosowany zautomatyzowany (z opcją ręcznego uruchomienia), wielostrefowy system gaszenia (na bazie mieszaniny gazów obojętnych)
- wysokie bezpieczeństwo zasilania całego datacenter oraz bezpośrednio infrastruktury Zamawiającego: zasilanie infrastruktury Zamawiającego będzie zapewnione poprzez co najmniej dwie podziemne, niezależne linie energetyczne średniego napięcia (15kVA); przy czym całe datacenter, w którym umieszczony będzie sprzęt Zamawiającego będzie zasilane przez co najmniej 4 linie średniego napięcia (i moc co najmniej 25MW)
- zasilanie infrastruktury Zamawiającego (szafy w której umieszczony będzie sprzęt) z gwarantowaną niezawodnością 2N; zasilanie awaryjne – zapewnione przez automatyczne układy SZR; niezależne agregaty prądotwórcze (zasilane paliwem płynnym – całe datacenter zasilane przez co najmniej 10 szt. agregatów o łącznej mocy co najmniej 1500kVA); dodatkowo działanie infrastruktury Zamawiającego zostanie zabezpieczone niezależnym systemem zasilaczy UPS, które będą pracować w układach równoległych (datacenter będzie wyposażone w system zasilania awaryjnego o łącznej mocy co najmniej 12000 kVA)
- zapewnienie właściwego środowiska pracy urządzeń – poprzez system klimatyzacji- realizowany w oparciu o szafy klimatyzacji precyzyjnej (wraz z kontrolą i regulacją parametrów środowiska – jak temperatury i wilgotności).
- system klimatyzacji skonfigurowany w redundancji N+1
- posiadał co najmniej dwa fizycznie odseparowane datacenter – tj. dwa miejsca (odrębne budynki z pełną infrastrukturą do świadczenia usług) - np. na wypadek awarii datacenter uniemożliwiającej świadczenie usługi – w przypadku wystąpienia takiej sytuacji Oferent dokona przeniesienia całej infrastruktury sprzętowej do drugiego odrębnego posiadanego przez Oferenta datacenter celem zapewnienia jak najkrótszej przerwy w dostawnie usługi
- niezawodność zasilania w skali roku na poziomie 99,999%.
- standard połączenia i dostępu z zewnątrz do infrastruktury (połączenia internetowe i telekomunikacyjne): datacenter, w którym umieszczone będzie infrastruktura Zamawiającego będzie posiadać niezależne, redundantne wejścia dla kabli telekomunikacyjnych. Dostęp do internetu o paśmie do pełniej przepustowości portu (od 10Mb/s)
Z uwagi na dbałość o ochronę środowiska i wdrożoną przez Zamawiającego politykę wyboru usług i korzystania z technologii przyjaznych środowisku, wymaganym jest by Oferent w swojej infrastrukturze (wykorzystywanej do realizacji niniejszej usługi) posiadał wdrożone rozwiązania sprzyjające minimalizacji zużycia energii elektrycznej (jak bezpiecznie chłodzenie pomieszczeń energetycznych powietrzem z zewnątrz, zabudowa zimnych korytarzy, infrastruktura chłodzenia i klimatyzacji oparta na wysokowydajnych rozwiązaniach, stosowany monitoring SCADA)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Firmy/ przedsiębiorstwa posiadające kompetencje i infrastrukturę wskazane w sekcji: Potencjał techniczny, Wiedza i doświadczenie oraz uprawnione do wykonywania wskazanej działałalności.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do udziału w postępowaniu zaproszeni są Oferenci, którzy:
Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Dodatkowe warunki

Do udziału w postępowaniu zaproszeni są Oferenci, którzy:
Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian w ogłoszeniu lub warunkach zamówienia.
O każdej zmianie oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej oraz poprzez stronę internetową https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania lub do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia bez podawania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się z realizacji projektu lub w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej (w tym elektronicznej)
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości negocjacji ceny za wykonanie zamówienia z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
Wszelka korespondencja z oferentami będzie prowadzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być poprawnie przetłumaczone na język polski.

REZYGNACJA ZE WSPÓŁPRACY
W przypadku rezygnacji lub wykluczenia Oferenta z realizacji zamówienia, Zamawiający będzie kierował zamówienia do Oferenta, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę (Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny, sposobu oraz zakresu realizacji zamówienia).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zostać złożona na Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
i zawierać minimum następujące informacje:
 Nazwę i adres oferenta,
 Datę sporządzenia oferty,
 Cenę całkowitą netto i brutto,
 Termin ważności oferty
 Termin realizacji umowy
 Oświadczenia nr 1 i 2 wskazane w Formularzu oferty
 Informacja o posiadanej infrastrukturze, rozwiązaniach

Zamówienia uzupełniające

----

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Oferty zostaną ocenione według kryterium:
Cena – całkowita cena brutto w złotych polskich: 100% (tj. waga kryterium wyboru wynosi 100%)
W ramach tego kryterium można uzyskać 100 pkt.
Cena podana w ofercie będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia, w szczególności podatek VAT.
Najkorzystniejsza oferta to taka, w której podano najniższą cenę spośród złożonych ofert.

Sposób wyliczania liczby punktów za kryterium cena
1. jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów
2. jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów
3. jeżeli złożona oferta jest ofertą mniej korzystną (podano wyższą cenę) niż oferta najkorzystniejsza jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:
Kx = (Cmin / Cx) * 100 pkt
gdzie:
Kx – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia,
Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia,
Cx – cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.

Wykluczenia

---

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"9 BITS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Oboźna 54/2

52-244 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

604594115

Fax

22 203 48 45

NIP

7010174828

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego narzędzia adserwera dla branży reklamy mobilnej opartego o autorski silnik danych

Numer projektu

RPDS.01.02.01-02-0021/15-00

Inne źródła finansowania

środki własne

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany wykonawca:

ATM S.A.
Ul. Grochowska 21A
04-186 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 27.10.2016r.
Liczba wyświetleń: 865