Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12.10.2016 r. na zakup usług szkolenia zawodowego (KOD CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) w ramach realizacji projektu pn. „Kierunek – praca! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa świętokrzyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa nr POWR.01.02.02-26-0190/15-00 z dnia 05.05.2016r. zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności

Data publikacji: 12.10.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-10-2016

Numer ogłoszenia

1008966

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 20.10.2016 r. do godziny 23:59
2. Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną w formie scanu zawierającego oryginalny podpis Wykonawcy na adres: r.zmuda@abakus-konsulting.pl, w tytule wpisując, że oferta dotyczy projektu „Kierunek – praca! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa świętokrzyskiego”.
3. Wersję papierową przesłanej oferty należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 4 dni od daty zakończenia postępowania, na adres: Abakus Konsulting Sp. z o.o. Sp. K., ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.zmuda@abakus-konsulting.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Żmuda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608331280

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego następujących usług szkolenia zawodowego: KOD CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego:
1. Kurs zawodowy: prawo jazdy kat. C,
2. Kurs kwalifikacyjny: Przewóz rzeczy i towarów (kwalifikacja wstępna przyspieszona),
3. Kurs: Operator Koparko- ładowarki kl. III,
4. Kurs: Spawanie metodami TIG 141 i MAG 135
5. Kurs obsługi wózka widłowego ,
6. Kurs obsługi dźwigu HDS,
7. Kurs Specjalista ds. zakupów i gospodarki magazynowej

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Miejscowość: Kielce i/lub inna miejscowość w odległości do 20 kilometrów od miasta Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy usług szkolenia zawodowego: KOD CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego dla Uczestników projektu skierowanych na zdobycie nowych umijętności i kwalifikacji zawodowych.

Przedmiot zamówienia

W ramach Zadania 2 – Kurs zawodowy: Kurs wg. indywidualnych potrzeb
Część A
Kurs zawodowy: prawo jazdy kat. C
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 50 h/na grupę, w tym 20 h zajęć teoretycznych, 30 h zajęć praktycznych.
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 6 osób
Łączna liczba uczestników: 6 osób
Część B
Kurs kwalifikacyjny: Przewóz rzeczy i towarów (kwalifikacja wstępna przyspieszona)
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 140 h/ grupę w tym 97 h część podstawowa i 43 h część specjalistyczna
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 6 osób
Łączna liczba uczestników: 6 osób
Część C
Kurs: Operator Koparko- ładowarki kl. III
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 202 h/ grupę, w tym 116 h zajęć teoretycznych i 86 h zajęć praktycznych
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 3 osoby
Łączna liczba uczestników: 3 osoby
Część D:
Kurs: Spawanie metodami TIG 141 i MAG 135
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi: spawanie metodą TIG 141 - 111 godz. Spawania metodą i MAG 135 - 145 godzin,
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 1 osoba
Łączna liczba uczestników: 1 osoba
Część E:
Kurs obsługi wózka widłowego
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 67 h/ grupę, w tym 52 h zajęć teoretycznych, 15 h zajęć praktycznych
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 1 osoba
Łączna liczba uczestników: 1 osoba
Część F:
Kurs obsługi dźwigu HDS
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 42 h/ grupę, w tym 24 h zajęć teoretycznych i 18 h zajęć praktycznych
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 1 osoba
Łączna liczba uczestników: 1 osoba
Część G:
Kurs Specjalista ds. zakupów i gospodarki magazynowej
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 48 h szkoleniowych/ grupę, i obejmie następujący zakres tematyczny:
a) Dział zaopatrzenia i gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie.
b) Planowanie i organizacja procesu zaopatrzenia i przepływu materiałów.
c) Kalkulacja kosztów zaopatrzenia i analiza wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa.
d) Narzędzia organizacji gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie.
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 2 osoby
Łączna liczba uczestników: 2 osoby

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Okres realizacji zamówienia (Części A, B, C, D, E, F, G) w przedziale czasowym 02.11.2016 – 31.12.2016 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia (w tym poszczególnych kursów). Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą w harmonogramie szkoleń zawodowych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

– dysponują odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym niezbędnym do przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu części A lub B lub C lub D lub E lub F lub G przedmiotu zamówienia tj. min. doświadczeniem 300 godzin przeprowadzonych godzin szkolenia w danej tematyce szkolenia, przy czym wymóg ten dotyczy przeprowadzenia godzin szkolenia przez Wykonawcę lub kadry trenerskiej którą dysponuje.

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
c. spełniają inne wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
7. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
8. Spełnienie wymogu, o którym mowa w pkt 4.4.b weryfikowane będzie na podstawie informacji dotyczących doświadczenia zawodowego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołanie oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zamówienia na miejscu oraz wglądu do dokumentów Wykonawcy dotyczących zrealizowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokumentów finansowych

Wiedza i doświadczenie

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

– dysponują odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym niezbędnym do przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu części A lub B lub C lub D lub E lub F lub G przedmiotu zamówienia tj. min. doświadczeniem 300 godzin przeprowadzonych godzin szkolenia w danej tematyce szkolenia, przy czym wymóg ten dotyczy przeprowadzenia godzin szkolenia przez Wykonawcę lub kadry trenerskiej którą dysponuje.

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
c. spełniają inne wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający informuje, iż w umowie z wybranym Wykonawcą znajdą się zapisy:
a. Przewidujące karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z ustalonym harmonogramem szkoleń zawodowych.
b. Przewidujące karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę usług szkolenia zawodowego na podstawie zawartej umowy.
c. Przewidujące karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy – w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu realizacji przez Wykonawcę usług szkolenia zawodowego na podstawie zawartej umowy;
d. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
e. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w programie szkolenia przedłożonego przez Wykonawcę (z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa).
4. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do utworów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności do opracowanych materiałów szkoleniowych danego szkolenia zawodowego w związku z realizacją umowy, zwanych dalej „Utworem”.
5. Przeniesie praw o których mowa w pkt 4 uprawnia Zamawiającego do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Utworem, w kraju i za granicą.
10. Wszelkie zmiany dotyczące trenerów, są możliwe jedynie za zgodą i po ustaleniu z Zamawiającym.
11. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowe przekraczają kwoty założone we wniosku o dofinansowanie.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
13. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
14. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejno najwyższą liczbę punktów.
15. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
16. Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza ponadto zobowiązany będzie do ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy o realizację przedmiotowego zamówienia (część A lub B lub C lub D lub E lub F lub G przedmiotu zamówienia), na cały okres realizacji zawartej umowy, w formie weksla in blanco, opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową.
17. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia do Zamawiającego prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 19 wyżej w formie weksla in blanco na zabezpieczenie roszczeń przysługujących Zamawiającemu, z tytułu umowy o realizację przedmiotowego zamówienia, który to Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić według swojego uznania na kwotę odpowiadającą wierzytelności przysługującej Zamawiającemu wraz z odsetkami i wszelkimi opłatami związanymi z dochodzeniem należności, w tym kosztami sądowymi i obsługi prawnej, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej z Wykonawcą umowy, przed podpisaniem umowy o realizację przedmiotu zamówienia.
18. Zwrot zabezpieczenia w formie weksla in blanco, nastąpi po ziszczeniu się łącznie dwóch warunków: po potwierdzeniu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy protokołem podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń oraz po potwierdzeniu przez właściwy podmiot/organ kontroli pełnej kwalifikowalności wydatków poniesionych przez Zmawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę, na pisemny wniosek Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo zniszczenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w przypadku braku takiego wniosku w terminie 6 miesięcy od spełnia ww. warunków.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:

a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów
programowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
b. zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług szkolenia zawodowego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
c. ostatecznej ilości godzin szkoleń do zrealizowania,
d. ostatecznej ilości Uczestników/Uczestniczek projektu,
e. ostatecznej liczby grup szkoleniowych,
f. zmiany terminu płatności;
g. zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 7 ppkt 4 zapytania ofertowego stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
c. Opracowany przez Wykonawcę program kursu, obejmujący godziny i tematykę kursu w danym dniu.
d. Wykaz doświadczenia Wykonawcy niezbędny do przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu części A lub B lub C lub D lub E lub F lub G przedmiotu zamówienia tj. min. doświadczenia 300 godzin przeprowadzonych godzin szkolenia w danej tematyce szkolenia stanowiące Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego wraz z referencjami, listami intencyjnymi, lub innymi dokumentami potwierdzającymi ich przeprowadzenie, w tym należyte wykonanie godzin szkolenia we wskazanym przez Wykonawcę w ofercie wymiarze.
e. CV przynajmniej jednego trenera prowadzącego każdy z kursów, w zakresie którego Wykonawca składa ofertę, potwierdzające posiadanie przez trenera anonsowanego do przeprowadzenia szkolenia odpowiedniego doświadczenia w zakresie prowadzenia kursów o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia stanowiące Załącznik nr 5 wraz z dokumentami potwierdzającymi kompetencje zawodowe do przeprowadzenia kursu (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia itp.).
f. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
g. Odpowiednie pozwolenie/zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia kursu, na które została złożona oferta – jeżeli dotyczy.
h. Potwierdzenie wpisu do RIS (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy) – dotyczy instytucji szkoleniowych.
i. Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – pełnomocnictwo w oryginale.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 ostatnich lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone w terminie określonym powyżej oraz będą przygotowane zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przy wyborze Wykonawcy/Wykonawców Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

I. Kryterium „Cena”

 Cena – waga 80 %

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg poniższego wzoru. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru zamieszczonego poniżej, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofercie całkowita cena brutto przedmiotu zamówienia w ramach części A lub B lub C lub D lub E lub F lub G

Wzór:

Sposób obliczania: najniższa cena brutto przedmiotu zamówienia /cena brutto przedmiotu zamówienia oferty badanej x 80 pkt

II. Kryterium „Doświadczenie”:

 Doświadczenie Wykonawcy – waga 20 %
W ramach ww. kryterium zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 20 pkt., przy czym:

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem w przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w danej tematyce szkolenia na którą składana jest oferta (w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu części A lub B lub C lub D lub E lub F lub G, w wymiarze od 301 do 600 godzin uzyska dodatkowo 10 punktów,

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem w przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w danej tematyce szkolenia na którą składana jest oferta (w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu części A lub B lub C lub D lub E lub F lub G w wymiarze od 601 do 900 godzin uzyska dodatkowo 15 punktów,

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem w przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w danej tematyce szkolenia na którą składana jest oferta (w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu części A lub B lub C lub D lub E lub F lub G, w wymiarze powyżej 901 godzin i więcej uzyska dodatkowo 20 punktów.

0 punktów w ramach kryterium doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych otrzyma Wykonawca, który nie przedstawi doświadczenia do przeprowadzenia szkoleń w wymiarze min. 300 godzin.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych wynosi 20 pkt.

3. Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w kryterium I Cena oraz kryterium II Doświadczenie zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie oferty.

4. Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również zapewniony jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu.

Wykluczenia

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABAKUS KONSULTING SP. Z O. O. SP. K.

Adres

35-111 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

178592668

Fax

177834263

NIP

8133545688

Tytuł projektu

Kierunek - praca! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa świętokrzyskiego

Numer projektu

POWR.01.02.02-26-0190/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie, ul. Pomorska 2, 30 – 039 Kraków
Data wpłynięcia oferty: 19.10.2016
Cena:
Część A: Kurs zawodowy: prawo jazdy kategorii C: Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie, ul. Pomorska 2, 30 – 039 Kraków, całkowita cena brutto (w zł) z tytułu realizacji kursu zadeklarowana przez Wykonawcę: 11700,00
Część B: Kurs kwalifikacyjny: Przewóz rzeczy i towarów (kwalifikacja wstępna przyspieszona): Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie, ul. Pomorska 2, 30 – 039 Kraków, całkowita cena brutto (w zł) z tytułu realizacji kursu zadeklarowana przez Wykonawcę: 11400,00
Część E: Kurs obsługi wózka widłowego: Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie, ul. Pomorska 2, 30 – 039 Kraków, całkowita cena brutto (w zł) z tytułu realizacji kursu zadeklarowana przez Wykonawcę: 600,00
Liczba wyświetleń: 750