Strona główna
Logo unii europejskiej

zakup środka trwałego na potrzeby firmy IMA POLSKA Spółka Akcyjna

Data publikacji: 12.10.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-10-2016

Numer ogłoszenia

1008952

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.10.2016 r. do godziny 23:59 w siedzibie Zamawiającego lub przekazane drogą elektroniczną na adres mailowy: pilot@imapolska.eu
2. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferta musi być ważna do 31.12.2016 r.
5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE”.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej lub skanu podpisanej oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania o cenę.
8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
9. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem formularz oferty, a także jeżeli zostało udzielone – pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Wszelkie zmiany treści zapytania o cenę oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania o cenę i są wiążące dla Wykonawców.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pilot@imapolska.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Przybylak / Aleksandra Sarbinowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 602 654 834

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup środka trwałego na potrzeby firmy IMA POLSKA Spółka Akcyjna w ramach projektu pt. „Prace badawczo – rozwojowe w zakresie zagospodarowania odpadów z branży rolno - spożywczej”, w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup środka trwałego – analizatora biogazu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Murowana Goślina

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

zakup środka trwałego na potrzeby firmy IMA POLSKA Spółka Akcyjna w ramach projektu pt. „Prace badawczo – rozwojowe w zakresie zagospodarowania odpadów z branży rolno - spożywczej”, w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup środka trwałego na potrzeby firmy IMA POLSKA Spółka Akcyjna w ramach projektu pt. „Prace badawczo – rozwojowe w zakresie zagospodarowania odpadów z branży rolno - spożywczej”, w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje zakup środka trwałego – analizatora biogazu, zgodnie ze specyfikacją opisaną w treści zapytania o cenę, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru, po dokonaniu dostawy oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi.
4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich, kompletny.
5. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim.
6. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.
7. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem, uruchomieniem/montażem, przeprowadzeniem prób/testów oraz przeprowadzi instruktaż obsługi przedmiotu zamówienia i innych czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia.
8. Koszt dostawy, montażu, uruchomienia i instruktażu leży po stronie Wykonawcy.
9. W przypadkach wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia.
10. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
11. Zamawiający informuje, iż wszelkie kody dostępu do programów i oprogramowania zamontowanych na przedmiocie zamówienia wraz z podpisaniem protokołu odbioru zostają przekazane Zamawiającemu i przechodzą na własność Zamawiającego.
12. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:
a) w wersji drukowanej i elektronicznej instrukcję dotyczącej sposobu korzystania z przedmiotu zamówienia (instrukcja obsługi, konserwacji) w języku polskim,
b) w wersji drukowanej, dokument gwarancyjny i serwisu w języku polskim lub w języku angielskim. Gwarancja nie może, zawierać zapisów mniej korzystnych niż zapisów określonych w zapytaniu o cenę.
13. Okres gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego – minimum 12 miesięcy od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru. Termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale VII niniejszego Zapytania o cenę.
14. Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany do oświadczenia, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia zawiera parametry techniczno-użytkowe zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia:
1) Termin zakończenia dostawy przedmiotu zamówienia nie dłuży niż 30 dni od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia. Jako datę rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę złożenia zamówienia najpóźniej do 30.11.2016r. Zamawiający przewiduje wcześniejsze lub późniejsze rozpoczęcie przedmiotu zamówienia, jak również jego zakończenie.
2) Za termin zakończenia przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pełnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru.
3) Przedmiotem odbioru będzie przedmiot zamówienia wykonany/dostarczony bez jakichkolwiek wad lub usterek. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku odbioru, Zamawiający jest uprawniony do:
a) odmowy odbioru przedmiotu zamówienia i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad,
b) powierzenia na koszt Wykonawcy usunięcia wad i usterek osobie trzeciej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .

Potencjał techniczny

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy/zamówienia w stosunku
do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2) zmiana sposobu rozliczania lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia po wyrażeniu zgody przez Instytucję Wdrażającą.
4) wystąpienia siły wyższej. Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się Stron.
a) Jeżeli umawiające się Strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów realizacji przedmiotu zamówienia o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.
b) Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni, o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa”, wraz z odpowiednimi dowodami i wnioskami w tym zakresie.
c) W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia więcej niż 7 dni, to ta Strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie siły wyższej u partnera umownego, ma prawo odstąpić od Umowy/zamówienia.
5) inna niż wymienione siła wyższa (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem i dokumentacją;
6) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
7) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji zamówienia, zmniejszenie wartości zamówienia).
Zmiany postanowień zawartej umowy/zamówienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.
a) Wartość netto –Pc
W kryterium wartość netto Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty, tj. Wykonawca wskaże w formularzu oferty oferowaną cenę za dany przedmiot zamówienia.
Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 55 pkt.
b) Warunki płatności - Pwk
W kryterium warunki płatności Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty, tj. Wykonawca wskaże w formularzu oferty termin płatności liczony w dniach.
Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 15 pkt.
c) Gwarancja – Pg
W kryterium gwarancja Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty, tj. Wykonawca wskaże w formularzu oferty termin udzielanej gwarancji liczony w pełnych miesiącach.
Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 15 pkt.
d) Serwis – Ps
Zamawiający informuje, że przez sformułowanie „Serwis” rozumie czas reakcji serwisu w pełnych godzinach od zgłoszenia pisemnego, mailowego lub telefonicznego.
W kryterium serwis Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty, tj. Wykonawca wskaże w formularzu oferty gwarantowany czas reakcji serwisu liczony w pełnych godzinach.
Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 15 pkt.

1. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą ilość punktów (P) po zsumowaniu w/w kryterium oceny ofert, tj. P = Pc + Pwk + Pg + Ps
3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
Szczegóły dotyczące sposobu obliczania poszczególnych kryteriów oceny zawarte są w treści zapytania o cenę, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wykluczenia

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
2. W postepowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. W przypadku gdy podmiot będzie powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

IMA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Polna 21

62-095 Murowana Goślina

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

602395962

NIP

7822510305

Tytuł projektu

Prace badawczo – rozwojowe w zakresie zagospodarowania odpadów z branży rolno - spożywczej

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1330/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Introl Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 112
40 – 519 Katowice
Data wpłynięcia: 17.10.2016r.
20.876,00 EUR
Liczba wyświetleń: 704