Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 39,96 kW (148 paneli każdy o mocy 270 W)

Data publikacji: 11.10.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-10-2016

Numer ogłoszenia

1008800

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera, lub też dostarczona osobiście na adres: Abies Kuczyńscy s. c., Miecze 26, 19-206 Rajgród w terminie do 25.10.2016 do godziny 12 00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Kuczyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

86 273 41 16

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Elektrownia fotowoltaiczna przeznaczona do zamocowania na konstrukcji wsporczej na dach skośny składać się ma z:
• 148 modułów fotowoltaicznych mocy 270 W każdy (łączna moc 39,96 kW),
• inwerterów– 4 szt.
• konstrukcji wsporczych na dach skośny,
• skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, montaż konstrukcji przez zabetonowanie w gotowych otworach, skrzynka lub rozdzielnica o masie do 300 kg - rozdzielnica RG z osprzętem,
• zestawu kondensatorów pozwalających na zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych dostosowanych do lokalnych uwarunkowań i stanu systemów energetycznych, umożliwiających inteligentne zarządzanie energią i lokalne zużycie wytworzonej energii,
• zestawu do monitoringu pracy instalacji,
• okablowania, przewodów i gniazd, podłączenie do sieci,
• Uruchomienie i sprawdzenie instalacji.
Szczegółowe warunki zamówienia w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: grajewski Miejscowość: Miecze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem ogólnym jest dywersyfikacja oferty sprzedażowej firmy poprzez uruchomienie produkcji energii elektrycznej na sprzedaż od 2017 r.

Przedmiot zamówienia

Elektrownia fotowoltaiczna przeznaczona do zamocowania na konstrukcji wsporczej na dach skośny składać się ma z:
• 148 modułów fotowoltaicznych mocy 270 W każdy (łączna moc 39,96 kW),
• inwerterów– 4 szt.
• konstrukcji wsporczych na dach skośny,
• skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, montaż konstrukcji przez zabetonowanie w gotowych otworach, skrzynka lub rozdzielnica o masie do 300 kg - rozdzielnica RG z osprzętem,
• zestawu kondensatorów pozwalających na zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych dostosowanych do lokalnych uwarunkowań i stanu systemów energetycznych, umożliwiających inteligentne zarządzanie energią i lokalne zużycie wytworzonej energii,
• zestawu do monitoringu pracy instalacji,
• okablowania, przewodów i gniazd, podłączenie do sieci,
• Uruchomienie i sprawdzenie instalacji.
Szczegółowe warunki zamówienia w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

45261215-4

Nazwa kodu CPV

Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Prace mają być wykonane do 15.12.2016 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Dodatkowe warunki

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia polisy (w ciągu 3 dni od momentu poinformowania o wyborze) a w przypadku jej braku, innego dokumentu, potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia co najmniej na kwotę 350.000,00 zł.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Dokument KRS,
• Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – po uznaniu oferty za najkorzystniejszą,
• Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – po uznaniu oferty za najkorzystniejszą,
• Polisa lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę 350.000,00 zł. – po uznaniu oferty za najkorzystniejszą,

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena - 60%, (Cena of=Cena min/Cena of bad *60pkt)
2. Gwarancja 40% (G of = G of bad/G max *40 pkt)
Szczegółowa metodologia wyliczenia w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

„ABIES” KUCZYŃSCY S.C. MARCIN KUCZYŃSKI, DANUTA KUCZYŃSKA

Adres

19-206 Miecze

podlaskie , grajewski

Numer telefonu

862734116

Fax

862734301

NIP

7191387573

Tytuł projektu

„Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku produkcyjnego w Mieczach”

Numer projektu

RPPD.05.01.00-20-0075/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Podlaskie Przedsiębiorstwo Sanitarne, Ewa Truchan,
ul.Leśna 5, 16-400 Suwałki
Data wpłynięcia: 25.10.2016 r. godz. 9.45
Cena netto - 275 318,00 PLN
Cena brutto - 338 641,14 PLN
Liczba wyświetleń: 1040