Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Data publikacji: 10.10.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-10-2016

Numer ogłoszenia

1008721

Status ogłoszenia

Anulowane

Treść ogłoszenia została zmieniona

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 39,96 kW (148 paneli każdy o mocy 270 W).

Miejsce i sposób składania ofert

Abies Kuczyńscy s. c., Miecze 26, 19-206 Rajgród w terminie do 24.10.2016 do godziny 12 00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

abies@abies.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Kuczyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

862734116

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku produkcyjnego w Mieczach

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: grajewski Miejscowość: Miecze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej - produkcja energii elektrycznej

Przedmiot zamówienia

• 148 modułów fotowoltaicznych mocy 270 W każdy (łączna moc 39,96 kW),
• inwerterów– 4 szt.
• konstrukcji wsporczych na dach skośny,
• skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, montaż konstrukcji przez zabetonowanie w gotowych otworach, skrzynka lub rozdzielnica o masie do 300 kg - rozdzielnica RG z osprzętem,
• zestawu kondensatorów pozwalających na zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych dostosowanych do lokalnych uwarunkowań i stanu systemów energetycznych, umożliwiających inteligentne zarządzanie energią i lokalne zużycie wytworzonej energii,
• zestawu do monitoringu pracy instalacji,
• okablowania, przewodów i gniazd.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej do 31.12.2016

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia polisy (w ciągu 3 dni od momentu poinformowania o wyborze) a w przypadku jej braku, innego dokumentu, potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia co najmniej na kwotę 350.000,00 zł.

Wiedza i doświadczenie

Prowadzenie działalności w zakresie objętym zapytaniem

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Dokument KRS, wpis de ewidencji CEIDG,
• Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – po uznaniu oferty za najkorzystniejszą,
• Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – po uznaniu oferty za najkorzystniejszą,
• Polisa lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę 350.000,00 zł. – po uznaniu oferty za najkorzystniejszą,

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Lp. Kryterium Metodologia przyznawania punktów Waga

1.
Łączna cena netto za instalację fotowoltaiczną liczonym wg wzoru:
Cmin
Cof = x 60 pkt
Cof bad

gdzie:
Cof bad – cena ofertowa netto badanej oferty,
Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
60%

2.
Gwarancja liczonym wg wzoru:
Gof bad
Gof = x 40 pkt
G max

gdzie:
Gof bad – długość okresu o gwarancji badanej oferty (nie krótszy niż 3 lata),
Gmax – długość okresu oferowanej gwarancji w której zaoferowano najdłuższy okres gwarancji (nie krótszy niż 3 lata) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 40%

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru sprzedawcy nieruchomości a Oferentem , polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

„ABIES” KUCZYŃSCY S.C. MARCIN KUCZYŃSKI, DANUTA KUCZYŃSKA

Adres

19-206 Miecze

podlaskie , grajewski

Numer telefonu

862734116

Fax

862734301

NIP

7191387573

Tytuł projektu

„Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku produkcyjnego w Mieczach”

Numer projektu

RPPD.05.01.00-20-0075/15-00
Liczba wyświetleń: 823