Strona główna
Logo unii europejskiej

Pomieszczenie testowe dla linii montażowej aparatury rentgenowskiej (POIR.2.1.01/2016)

Data publikacji: 05.10.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-10-2016

Numer ogłoszenia

1008330

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

elektronicznie, osobiście lub pocztą zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jakub.myslinski@3shape.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jakub Myśliński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502 509 116

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie pomieszczenia testowego dla linii montażowej aparatury rentgenowskiej wraz z przeprowadzeniem procedury odbiorczej w odpowiednich państwowych instytucjach nadzorczych, spełniających minimalne kryteria opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie pomieszczenia testowego dla linii montażowej aparatury rentgenowskiej.

Przedmiot zamówienia

1. Wykonanie projektu osłon stałych wraz z zaprojektowaniem pomieszczenia testowego w oparciu o opis techniczny aparatury rentgenowskiej (załącznik 4 oraz załącznik a do zapytania ofertowego), która będzie składana na linii montażowej,
2. Przeprowadzenie procedury odbiorczej w odpowiednich państwowych instytucjach nadzorczych (Państwowa Agencja Atomistyki),
3. Wykonanie i zainstalowanie zaprojektowanego pomieszczenia testowego w siedzibie Zamawiającego .

Kod CPV

35122200-7

Nazwa kodu CPV

Sprzęt ochrony jądrowej, biologicznej, chemicznej i radiologicznej

Harmonogram realizacji zamówienia

a. Wykonanie projektu osłon stałych: do dnia 28.10.2016 r.
b. Przeprowadzenie procedury odbiorczej (pozytywne zaopiniowanie projektu przez PAA): do dnia 28.11.2016 r.
c. Wykonanie i zainstalowanie zaprojektowanego pomieszczenia: do dnia 07.12.2016 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

uprawnienia IOR I oraz IOR R - weryfikacja na podstawie oświadczenia Oferenta

Wiedza i doświadczenie

wykonanie zamówień podobnych w okresie ostatnich 2 lat na kwotę min. 150 000 zł - weryfikacja na podstawie oświadczenia Oferenta

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

gwarantująca prawidłowe wykonanie zlecenia i postanowień gwarancyjnych - weryfikacja na postawie oświadczenia Oferenta

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
3. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów dopuszczających.

Zamówienia uzupełniające

Wykonawcy, którego oferta została wybrana w postępowaniu wynikającym z warunków niniejszego zapytania ofertowego, mogą być udzielane zamówienia uzupełniające, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej
z Wykonawcą, o ile te zamówienia będą zgodne z Przedmiotem Zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie oceny punktowej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100 pkt., z czego:
1. cena netto - maks. 70 pkt.
2. czas realizacji zamówienia -maks. 30 pkt.

Wybrana do realizacji zostanie oferta, która zdobędzie łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższymi zasadami:
1. Liczba punktów w kryterium cena wyliczona będzie według następującego wzoru:
Po = (Cmin / C) x 70,
gdzie:
Po – liczba punktów uzyskana przez oferenta w kryterium ceny,
Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert,
C – cena zaproponowana przez oferenta.

2. Liczba punktów w kryterium czas realizacji zamówienia (licząc od dnia podpisania umowy) jest następująca:
a. 15 dni – 0 pkt.
b. 6-14 dni – 15 pkt.
c. 2 –5 dni – 30 pkt.

Wykluczenia

Z udziału z konkursu ofert wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

3SHAPE POLAND SP. Z O.O.

Adres

Zapadła 8d

70-033 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

NIP

8513085230

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum B+R 3Shape

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0199/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

KMK Inspektorzy Ochrony Radiologicznej s.c. Magdalena Łukowiak, Karolina Jazierska
ul. Chopina 10b/8
71-450 Szczecin

Oferta wpłynęła drogą mailową w dniu 20.10.2016 r o godz. 11:06.
Oferta spełniała kryteria określone w zapytaniu ofertowym
Wartość oferty: 55 000 PLN netto, 64 513,50 PLN brutto
Liczba wyświetleń: 1320