Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe: Automatyczny tester do testowania układów elektronicznych

Data publikacji: 26.09.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-11-2016

Numer ogłoszenia

1007605

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać pocztą na adres AC Spółka Akcyjna, ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Polska lub e-mailem na adres dariusz.kawalko@ac.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dariusz.kawalko@ac.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

maciej.mojsiewicz@ac.com.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie do automatycznego testowania układów elektronicznych

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Automatyczny tester układów elektronicznych niezbędny jest do prowadzenia pomiarów podczas badania prototypów układów elektronicznych będących elementem produktu końcowego.

Przedmiot zamówienia

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w polu niniejszego zapytania Zamawiający w pełni opisuje przedmiot zamówienia w załączniku: Automatyczny tester do testowania układów elektronicznych - zapytanie ofertowe

Kod CPV

38970000-5

Nazwa kodu CPV

Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy przedmiotu zamówienia do AC Spółka Akcyjna najpóźniej do 18 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Urządzenie powinno być dostępne na rynku minimum 3 lata oraz dostawca powinien przedstawić pisemne referencje od minimum trzech użytkowników systemu.
W przypadku niespełnienia wymagania konieczna 2 tygodniowa ewaluacja zakończona pozytywnym wynikiem w siedzibie zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Specyfikacja wymagań AC S.A. dla parametrów technicznych – 100%
2. Przy spełnionych warunkach specyfikacji technicznej kolejnym kryterium wyboru jest:
 cena – 80% (0 – 80 punktów), obliczane wg następującego wzoru:
KC – kryterium ceny
Cmin. – najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert
Coferty – cena w aktualnie analizowanej ofercie
KC = Cmin. / Coferty x 80 pkt
 aspekt środowiskowy – 5% (0-5 pkt) – wybierając dostawcę będziemy kierować się następującymi kryteriami:
• bezpłatny odbiór zużytego urządzenia (0-1 pkt.)
• w procesie produkcyjnym nie mogą być stosowane substancje szkodliwe takie jak ołów, rtęć, kadm (0-2pkt.)
• energooszczędność (0-2 pkt.)
 atrakcyjność oferty – 5% (0-5 pkt);
• bezpłatne części eksploatacyjne, nie objęte gwarancją, w okresie 24 miesięcy (0-2 pkt.)
• bezpłatne aktualizacje systemu (0-3 pkt.)
 zaliczka na poczet zamówienia – 5% (0-5 pkt.), punktowane następująco:
a) brak zaliczki – 5 pkt,
b) zaliczka do 10% ceny urządzenia – 2,5 pkt.
 termin realizacji zamówienia do 14 tygodni – 5% (0-5 pkt.), punktowane następująco:
a) realizacja zamówienia do 12 tygodni – 5 pkt,
b) realizacja zamówienia w terminie 12 – 14 tygodni – 2,5 pkt.

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AC SA

Adres

42 Pułku Piechoty 50

15-181 Białystok

podlaskie , Białystok

NIP

9661319418

Tytuł projektu

Rozwój Centrum B+R nowych technologii zasilania pojazdów autogazem

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0109/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CPS-IEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mareza
ul. Długa 47, 82-500 Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie
Data wpłynięcia oferty - 07.11.2016 r.
Cena oferty: 331 720,00 EUR
Ostateczna cena osiągnięta w wyniku negocjacji: 264 556,00 EUR
Liczba wyświetleń: 798