Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakupu i dostawa sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania.

Data publikacji: 23.09.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2016

Numer ogłoszenia

1007566

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 30.09.2016 do godziny 18:00 - osobiście lub pocztą lub kurierem na adres: 45 Stages spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok - za pośrednictwem poczty elektronicznej (w postaci skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów, zgodnie z zapisami pkt IX) na adres: t.rawski@45stages.com 2. Oferty zostaną otwarte w dniu upływu terminu składania ofert (30.09.2016) o godzinie 18:00. << UWAGA!! >> Dnia 28.09.2016 Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 10.10.2016 roku do godziny 18.00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

t.rawski@45stages.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Rawski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 504 693 980

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania.
Szczegółowy zakres i wymagania dotyczące poszczególnych komponentów zawiera SIWZ, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania:
OPROGRAMOWANIE SolidWorks, OPROGRAMOWANIE PDM SolidWorks, STACJA ROBOCZA, MONITOR, URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE, SERWER, OPROGRAMOWANIE Magic Studio.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w związku z realizacją Projektu pt. Pierwsza polska biodrukarka dedykowana do implantów wchłanialnych – BioCloner, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0044/16, w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania, zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w załączniku nr 1 (SIWZ).

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. zakończenie zbierania ofert - 04.10.2016 (godz.13:00)
2. podpisanie umowy z dostawcą - do 5 dni
3 realizacja zlecenie - do 60 dni od podpisania umowy z dostawcą

<<UWAGA!!! Zamawiający dnia 28.09.2016 przedłużył termin składania ofert do dnia 10.10.2016 roku do godziny 18.00>>

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
4. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru określonego
w załączniku Nr 2.
5. Oferta musi być podpisana własnoręcznie zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
6. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane.
oraz połączone ze sobą, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 8.
7. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie lub dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające powyższe informacje winny być wydzielone oraz ze sobą połączone z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty i/lub pliku dokumentów złożonych wraz z ofertą. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy oznaczyć klauzulą „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późń. zm.)”. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
8. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (lub kopercie), uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią bez uszkodzenia opakowania.
10. Na opakowaniu (lub kopercie) powinien znajdować się adres Zamawiającego, sygnatura postepowania oraz nazwa i adres Wykonawcy, tak aby bez otwierania można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
12. Oferty wraz z załączonymi do nich dokumentami nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem ofert wycofanych.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
2. Kryteria oceny stanowi:
- cena: 80%
- termin realizacji: 20%
3. Przy dokonywaniu oceny Zamawiający posłuży się następującym wzorem:
P = Pc + Pt
P – przyznane punkty
Pc – przyznane punkty w kryterium „cena” (maksymalnie 80pkt),
Pt – przyznane punkty w kryterium „termin realizacji” (maksymalnie 20 pkt),
Pc = (Cn / Co) x 80 pkt
gdzie:
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).
W przypadku Pt stosuje się ocenę punktową:
- poniżej 28 dni kalendarzowych – 20pkt,
- od 29 do 42 dni kalendarzowych – 10pkt,
- powyżej 43 dni kalendarzowych – 0 pkt.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100 pkt).

Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru
określonego w załączniku Nr 2.
2. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu tym podatkiem.
4. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku od towarów i usług (VAT) niezgodnej
z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
5. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

Wykluczenia

Zgodnie ze specyfikacją SIWZ.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

45STAGES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Żurawia 71

15-540 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

609662636

NIP

1230944610

Tytuł projektu

Pierwsza polska biodrukarka dedykowana do implantów wchłanialnych – BioCloner

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0044/16-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferent: VESCOM SP. Z O.O. SP. K.
Adres: Cebertowicza 52, 91-164 Łódź

Data wpłynięcia: 07.10.2016
Cena: 640 990,38zł brutto
Liczba wyświetleń: 1187