Strona główna
Logo unii europejskiej

Zabezpieczenie usług cateringowych na spotkaniu animacyjnym w Łobzie w ramach projektu: „SZOWES – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecineckim”

Data publikacji: 22.09.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-09-2016

Numer ogłoszenia

1007447

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu osobiście lub  pocztą od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Racławickiej 15-17 budynek F, lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 29.09.2016r. do godz. 12:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu oferty” – załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. należy wpisać: Zapytanie ofertowe na zabezpieczenie usług cateringowych na spotkaniu animacyjnym w Łobzie „SZOWES – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecineckim”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@ndsfund.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pani Sylwia Pawłowska-Sipak i/lub Pan Piotr Jaśkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

94 341 10 98 w godz. 08:00 – 13:00 adres e-mail: biuro@ndsfund.org

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje przygotowanie i dowóz 30 zestawów składających się z:
1 jeden pełnowartościowy posiłek w formie obiadu dwudaniowego (min. zupa, mięso, ziemniaki, warzywa).
bufetu kawowego serwowanego w godzinach od 9:00 do 15:30 w sposób ciągły min.: kawa, herbata, mleko do kawy, cukier, woda, ciasto. W razie potrzeby Wykonawca zapewni stałe uzupełnienie składników.

W sumie całe zamówienie liczy 30 zestawów, jak wyżej. Oferent zapewnia dowóz cateringu o ustalonej godzinie na miejsce realizacji spotkania wskazane przez Zamawiającego. Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w cenie oferty. Miejsce dostawy: Starostwo Powiatowe ul. Konopnickiej 1, 73-150 Łobez. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: łobeski Miejscowość: Łobez - Miejsce dostawy: Starostwo Powiatowe ul. Konopnickiej 1, 73-150 Łobez

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie usług cateringowych na spotkaniu animacyjnym w Łobzie w ramach projektu: „SZOWES – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecineckim”

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje przygotowanie i dowóz 30 zestawów składających się z:
1 jeden pełnowartościowy posiłek w formie obiadu dwudaniowego (min. zupa, mięso, ziemniaki, warzywa).
bufetu kawowego serwowanego w godzinach od 9:00 do 15:30 w sposób ciągły min.: kawa, herbata, mleko do kawy, cukier, woda, ciasto. W razie potrzeby Wykonawca zapewni stałe uzupełnienie składników.
W sumie całe zamówienie liczy 30 zestawów, jak wyżej. Oferent zapewnia dowóz cateringu o ustalonej godzinie na miejsce realizacji spotkania wskazane przez Zamawiającego. Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w cenie oferty. Miejsce dostawy: Starostwo Powiatowe ul. Konopnickiej 1, 73-150 Łobez. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.).
Ponadto składając ofertę Oferent zobowiązuje się do:
1) świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych;
2) przyrządzania posiłków w dniu świadczenia usług cateringowych;
3) przygotowywania posiłków na bazie produktów wysokiej jakości; ryby podawane w zestawach powinny być świeże i pozbawione ości - filetowane, dania i napoje gorące powinny posiadać odpowiednią temperaturę w momencie podania, owoce powinny być czyste i dojrzałe; 
4) przygotowywania potraw z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być wykonywane z produktów typu instant, np. zupy w proszku i sosy w posiłku oraz produktów gotowych. W przypadku produktów przetworzonych, takich jak kawa, herbata, ciasteczka kruche, soki, woda, cukier, mleko, itp. Oferent zobowiązuje się że będą one posiadać datę przydatności do spożycia wygasającą nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed dniem wykonania usługi;
5) ustalania z Zamawiającym menu, w szczególności składników kompozycji owoców, rodzajów zup i dań głównych w terminie min. 1 dnia przed planowanym spotkaniem;
6) uwzględniania, w razie zapotrzebowania, w ramach menu posiłku specjalnego np. bezglutenowego/wegetariańskiego w sytuacji udziału w spotkaniu osób o szczególnych potrzebach; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takiej sytuacji w terminie min. 2 dni przed planowanym spotkaniem,
7) zapewnienia obsługi kelnerskiej, rozumianej jako działanie osoby lub osób, odpowiedzialnych za rozmieszczenie potraw oraz sprzątanie w trakcie i po zakończeniu zajęć. 
8) dostarczania posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego najpóźniej 5 min. przez rozpoczęciem przerwy;
9) zapewnienia odpowiednich naczyń, sztućców i wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi (takich jak: urządzeń grzewczych w tym przedłużaczy, kabli niezbędnych do ich podłączenia i do wykonania usługi);
10) uprzątnięcia naczyń i sprzętu oraz wywiezienia śmieci pozostałych po posiłkach 30 minut po zakończeniu spotkania.

Kod CPV

55320000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi podawania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Pełen zakres zawarto w szczegółowym opisie

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby realizacja zamówienia nastąpiła w dniu 03.10.2016
w godzinach: 9:00-16:00 - bufet kawowy; 14:00 - pełnowartościowy posiłek

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie Ofertowe i załączniki

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie Ofertowe i załączniki

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie Ofertowe i załączniki

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie Ofertowe i załączniki

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie Ofertowe i załączniki

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie Ofertowe i załączniki

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawca umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
Wypełniony formularz oferty;
Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego załącznik)

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie Ofertowe i załączniki

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium:

1) Kryterium Cena - waga 70 %

2) Kryterium społeczne: Zatrudnienie przy realizacji zamówienia osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, wskazanych w projekcie umowy – waga 30 %

Łącznie: 100 %Zasady oceny ofert: 

Cena.
Do obliczenia punktów zamawiający przyjmie cenę podaną w pkt 1 Formularza cenowo – ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – waga 70 %C= (najniższa cena oferowana brutto /
 cena oferty badanej brutto ) x 70 pkt 


Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego Formularza cenowo-ofertowego i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 70 pkt. 

Kryterium społeczne


Zatrudnienie przy realizacji zamówienia osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
na rynku pracy, tj.: 

A. osób bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa 
w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

B. niepełnosprawnych o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

C. innych niż określone w lit. A i B, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym 
lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu wykaz tych osób, wykaz ten będzie stanowić Złącznik nr 3 do umowy. – waga 30 %Punkty za w/w kryterium zostaną przyznane Wykonawcy, który zadeklaruje w Formularzu cenowo-ofertowym zatrudnienie w/w osób. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia w/w osób przyznane mu zostanie 0 pkt. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 30 pkt.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków.
Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 4 wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego załącznik).
Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA

Adres

Racławicka 15-17

75-620 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

533 335 443

Fax

94 347 82 05

NIP

6692337315

Tytuł projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - OśrodekWsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego

Numer projektu

RPZP.07.03.00-32-K003/16-00

Inne źródła finansowania

Projekt „SZOWES – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecineckim” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Małgorzata Kotwicka ul. Chopina 26, 73-150 Łobez
data wpłynięcia oferty: 24.09.2016 Cena: 15,00 zł
Liczba wyświetleń: 1358