Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe: Analizator spalin

Data publikacji: 21.09.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-09-2016

Numer ogłoszenia

1007295

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać pocztą na adres AC Spółka Akcyjna, ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Polska lub e-mailem na adres dariusz.kawalko@ac.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dariusz.kawalko@ac.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

grzegorz.krzysiak@ac.com

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Analizator spalin.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Analizator spalin jest niezbędnym urządzeniem wykorzystywanym do pomiaru ilości i jakości produktów spalania, co ma odniesienie w prawnych normach dotyczących emisji zanieczyszczeń.

Przedmiot zamówienia

Analizator spalin posiadający parametry nie gorsze niż opisane poniżej:
1. Możliwość analizy spalin w silnikach benzynowych.
2. Mobilność, możliwość łatwego przemieszczania tak aby korzystać z urządzenia na kilku stanowiskach.
3. Własne zasilanie (bateria, akumulator) tak aby na stałe nie pozostawał podłączony do sieci elektrycznej.
4. Możliwość pracy przez minimum 4h na własnym zasilaniu (bateria, akumulator).
5. Możliwość komunikacji bezprzewodowej Bluetooth.
6. Oprogramowanie w języku polskim, działające w systemie Windows.
7. Interfejs do obsługi w języku polskim.
8. Baza pojazdów do porównywania wyników analiz spalin.
9. Możliwość wydruku na zewnętrznej drukarce.
10. Certyfikat zgodności ITS.
11. Gwarancja co najmniej 2 lata.
12. Deklaracja zgodności CE oraz instrukcja obsługi w języku polskim.
Oferta powinna zawierać cenę urządzenia wraz z wyodrębnionymi kosztami jego dostawy do siedziby Zamawiającego.

Kod CPV

38434000-6

Nazwa kodu CPV

Analizatory

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy nie przekraczający 7 tygodni.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Specyfikacja wymagań AC S.A. dla parametrów technicznych – 100%
2. Przy spełnionych warunkach specyfikacji technicznej kolejnym kryterium wyboru jest:
 cena – 85% (0 – 85 punktów), obliczane wg następującego wzoru:
KC – kryterium ceny
Cmin. – najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert
Coferty – cena w aktualnie analizowanej ofercie
KC = Cmin. / Coferty x 85 pkt
 atrakcyjność oferty – 5% (0–5 pkt);
• bezpłatne szkolenie (0-2 pkt)
• bezpłatne dodatkowe akcesoria (0-3 pkt)
 czas realizacji zamówienia do 3 tygodni – 5% (0-5 pkt)
 aspekt środowiskowy (energooszczędność - 2,5 pkt.; wykorzystywanie materiałów pochodzących z recyklingu - 2,5 pkt.) – 5% (0-5 pkt).

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AC SA

Adres

42 Pułku Piechoty 50

15-181 Białystok

podlaskie , Białystok

NIP

9661319418

Tytuł projektu

Rozwój Centrum B+R nowych technologii zasilania pojazdów autogazem

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0109/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Radiotechnika Serwis Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 4, 50-335 Wrocław, powiat: Wrocław, województwo: Dolnośląskie,
Data wpłynięcia oferty - 27.09.2016 r.
Cena oferty: 9 430 PLN
Ostateczna cena osiągnięta w wyniku negocjacji: 9 100 PLN
Liczba wyświetleń: 633