Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe: Urządzenie do pomiaru siły zrywania

Data publikacji: 21.09.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-09-2016

Numer ogłoszenia

1007264

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać pocztą na adres AC Spółka Akcyjna, ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok lub e-mailem na adres dariusz.kawalko@ac.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dariusz.kawalko@ac.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

jaroslaw.karolczuk@ac.com.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie do pomiaru siły zrywania połączeń stosowanych w wiązkach elektrycznych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Urządzenie konieczne jest do weryfikacji siły zrywania w miejscu zagniecenia przewodu z terminalem.

Przedmiot zamówienia

Urządzenie do pomiaru siły zrywania połączeń stosowanych w wiązkach elektrycznych,
o minimalnych parametrach:
- maksymalna siła zrywania do 1000N,
- możliwość realizacji pomiaru dla przewodów o przekroju 6 mm²,
- wartość pomiaru powinna być sygnalizowana na wyświetlaczu,
- możliwość ustawienia prędkości pociągowej,
- możliwość ustawienia trybu rozciągnięcie aż do zerwania,
- możliwość ustawienia trybu rozciągnięcie do ustalonej siły i przytrzymanie,
- możliwość ustawienia trybu rozciągnięcie do ustalonej siły i odpuszczenie,
- możliwość podłączenie PC,
- stabilne i dokładne monitorowanie,
- zgodność ze standardami międzynarodowymi,
- prosta obsługa,
- kompaktowe wymiary,
- zapis każdego testu do bazy danych,
- raportowanie wyników testów,
- możliwość obróbki danych (eksport do Excel),
- uniwersalny uchwyt do mocowania dostępnych na rynku terminali, w tym do mocowania
końcówek oczkowych,
- możliwość ustawienia jednostki siły zrywania (kg, N),
- certyfikat zgodności pomiarowej wystawiony przez akredytowaną jednostkę,
- możliwość okresowej kalibracji potwierdzającej wiarygodność pomiarów,
- instrukcja obsługi w języku polskim,
- deklaracje zgodności CE w języku polskim,
- termin dostawy do AC Spółka Akcyjna najpóźniej do 8 tygodni od momentu złożenia
zamówienia,
- gwarancja nie krótsza niż 2 lata.

Oferta powinna zawierać cenę urządzenia wraz z wyodrębnionymi kosztami jego dostawy
do siedziby Zamawiającego.

Kod CPV

38548000-8

Nazwa kodu CPV

Przyrządy do pojazdów mechanicznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy przedmiotu zamówienia do AC Spółka Akcyjna najpóźniej do 8 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Specyfikacja wymagań AC S.A. dla parametrów technicznych – 100%
2. Przy spełnionych warunkach specyfikacji technicznej kolejnym kryterium wyboru jest:
 cena – 80% (0 – 80 punktów), obliczane wg następującego wzoru:
KC – kryterium ceny
Cmin. – najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert
Coferty – cena w aktualnie analizowanej ofercie
KC = Cmin. / Coferty x 80 pkt
 aspekt środowiskowy – 10% (0 – 10 punktów)
KS – kryterium środowiskowe
Smin. – najniższe zużycie prądu wśród rozpatrywanych ofert
Soferty – zużycie prądu w analizowanej ofercie
KS = Smin. / Soferty x 10 pkt
 czas realizacji – 10% (0 – 10 punktów).
KT – kryterium czasu realizacji
Tmin. – najkrótszy czas realizacji wśród rozpatrywanych ofert
Toferty – czas realizacji w analizowanej ofercie
KT = Tmin. / Toferty x 10 pkt

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AC SA

Adres

42 Pułku Piechoty 50

15-181 Białystok

podlaskie , Białystok

NIP

9661319418

Tytuł projektu

Rozwój Centrum B+R nowych technologii zasilania pojazdów autogazem

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0109/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CAL NARZĘDZIA S.C. Zygmunt Indyka, Maciej Indyka
ul. Fabryczna 6, 31-564 Kraków, powiat: Kraków, województwo: Małopolskie
Data wpłynięcia oferty - 27.09.2016 r.
Cena oferty: 4 064,23 EUR
Liczba wyświetleń: 742