Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług doradczych związanych z realizacją projektu.

Data publikacji: 20.09.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-09-2016

Numer ogłoszenia

1007228

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

drogą elektroniczną

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pogotowie@pogotowie.radom.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Puton

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

48 3626389

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa w realizacji projektu w podziale na zadania:
a) Zadanie I – Projekt serwerowni i sieci komputerowej.
b) Zadanie II – Ekspertyzy i opracowania związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Radom Miejscowość: Radom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wsparcie procesu realizacji projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa w realizacji projektu w podziale na zadania:
a) Zadanie I – Projekt serwerowni i sieci komputerowej.
b) Zadanie II – Ekspertyzy i opracowania związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Ekspertyzy i opracowania obejmują:
a) w zakresie technicznym:
- przygotowanie szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia,
- nadzór nad wydatkami związanymi z robotami/pracami instalacyjnymi, dostawą sprzętu, jego uruchomieniem i konfiguracją, dostawą licencji oprogramowania oraz jego wdrożeniem,
- kontrola i nadzór nad jakością i terminowością realizowanych zadań.
b) w zakresie finansowym:
- weryfikacja wniosków o płatność,
- analiza i kontrola wydatków, które podlegają określonym limitom procentowym, wyliczonym w odniesieniu do całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w sytuacji zmiany wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych w wyniku zmian w projekcie,
- weryfikacja poprawności dokumentowania wydatków,
- nadzór nad zgodnością ponoszonych wydatków z Zasadą faktycznego poniesienia wydatku,
- weryfikacja poprawności ponoszonych wydatków zgodnie zasadą uczciwej konkurencji,
c) w zakresie prawnym:
- analiza zgodności poniesienia wydatków w projekcie z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i prawa krajowego, umową o dofinansowanie, regulaminem konkursu i Zasadami oraz innymi do-kumentami, do których stosowania beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie;
- nadzór nad zachowaniem należytej staranności prowadzenia zamówień publicznych, w tym:
• właściwego szacowania wielkości zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych zamówień uzu-pełniających,
• właściwego określenia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określane są w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia publicznego, przy czym nie mogą one zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców,
• właściwego określenia kryteriów oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
• należytego wykonania zamówienia publicznego.

Kod CPV

72220000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

Harmonogram realizacji zamówienia

a) Projekt techniczny serwerowni i sieci komputerowej (Zadanie I) – 45 dni od dnia zwarcia umowy.
b) Nadzór merytoryczny nad realizacją przedmiotu zamówienia (Zadanie II) – w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2018 r.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie jest wymagane posiadanie specjalnych uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

III.1.2) Wiedza i doświadczenie - w okresie ostatnich trzech lat wykonano:
a) co najmniej 3 usługi doradcze dla realizacji projektów informatyzacji jednostek ochrony zdrowia o wartości projektu ponad 2 000 000,00 zł w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych - załą-czone referencje. Ponadto Zamawiający wymaga by Oferent przedstawił w załączeniu wykaz prac analitycznych i doradczych realizowanych w sektorze publicznym;
b) co najmniej 2 usługi polegające na zarządzaniu projektem, jako Inżynier Kontraktu, Inwestor Za-stępczy lub Menedżer Projektu w ramach, której przygotował dokumentację zamówienia publiczne-go i nadzorował realizację umowy (w ramach tego zamówienia) na co najmniej jedną dostawę wraz z uruchomieniem sprzętu teleinformatycznego o wartości pojedynczego zamówienia co najmniej 2 000 000 złotych brutto (słownie: dwa miliony złotych brutto) dla podmiotu leczniczego o średniej rocznej wielkości kontraktów z płatnikiem publicznym nie mniejszej niż 25 000 000 złotych brutto (słownie: trzydzieści milionów złotych brutto);
c) co najmniej 2 usługi polegające na zarządzaniu projektem lub projektami jako Inżynier Kontraktu, Menedżer Projektu lub Inwestor Zastępczy dotyczącym wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla podmiotu leczniczego o średniej rocznej wielkości kontraktów z płatnikiem publicz-nym nie mniejszej niż 25 000 000 złotych brutto (słownie: trzydzieści milionów złotych brutto);
d) co najmniej 2 usługi, w ramach których opracował specyfikacje wymagań funkcjonalnych dla medycznego systemu informatycznego dla podmiotu leczniczego o średniej rocznej wielkości kontrak-tów z płatnikiem publicznym nie mniejszej niż 30 000 000 złotych brutto (słownie: trzydzieści milio-nów złotych brutto). Za medyczny system informatyczny wykazywany na spełnienie tego warunku Zamawiający uznaje systemy klasy HIS (Hospital Information System);

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponują lub będą dysponować:
a) co najmniej jedną osobą, która obejmie funkcję specjalisty ds. systemów IT, która posiada:
- wykształcenie wyższe, profil: informatyczny lub ekonomiczny,
- certyfikat zarządzania projektami PRINCE 2 lub równoważny lub ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania IT w przedsiębiorstwie,
- wiedzę nt. zasad prowadzenia projektów współfinansowanych ze środków UE celem wykonania przedmiotu zamówienia,
- min. 3 letnie doświadczenie IT, udział w projektach finansowanych z funduszy unijnych,
- znajomość tematyki wdrażania systemów IT,
- doświadczenie w kierowaniu projektami z elementami IT,
- brał udział we wdrożeniu co najmniej dwóch zintegrowanych systemów informatycznych w ochro-nie zdrowia obejmujących swoim zakresem: budowę/rozbudowę infrastruktury sieciowej, dostawę sprzętu, dostawę oprogramowania HIS/ERP, uruchomienie platformy e-usług o wartości syste-mu/ów nie mniejszej niż 500.000,00 złotych brutto dla podmiotu leczniczego z minimalną liczbą łó-żek 100;

b) co najmniej jedną osobą, która obejmie funkcję Architekta infrastruktury systemów szpitalnych i Bez-pieczeństwa IT, spełniającą łącznie następujące warunki:
- wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania lub informatyki lub telekomunikacji,
- minimum 3. lata doświadczenia w analizie, audycie i projektowaniu infrastruktury systemów in-formatycznych finansowanych ze środków pomocowych UE, obejmujących łącznie minimum: in-frastrukturę elektryczną serwerowni, infrastrukturę teletechniczną serwerowni, sieć LAN/WAN, systemy informatyczne HIS/ERP dla minimum 3 projektów, w tym 1 projektu realizowanego w partnerstwie w oparciu o portal regionalny wymieniający dokumentację elektroniczną. Doświad-czenie musi wynikać z projektów wykonywanych w podmiotach leczniczych o średniej rocznej wielkości kontraktów z płatnikiem publicznym nie mniejszej niż 25 000 000 złotych brutto (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych brutto) dla każdego z podmiotów. Na potrzeby określenia speł-nienia warunku należy zsumować wielkości kontraktów z płatnikiem publicznym danego podmiotu leczniczego z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert i sumę podzielić przez 3;
- posiada kwalifikacje w zakresie projektowania architektury infrastruktury IT i systemów informa-tycznych, potwierdzone certyfikatem na poziomie Togaf 9 lub Expert EUCIP lub CCAr lub innym równoważnym z zakresu architektury lub kwalifikacje potwierdzone zakończonymi studiami z za-kresu architektury IT lub zarządzania zasobami IT.
- posiada doświadczenie w projektowaniu systemów HIS/ERP/EDM w przynajmniej trzech projek-tach realizowanych w oparciu o Regionalny Program Operacyjny w podmiotach leczniczych o wartości każdego projektu minimum 2.000.000,00 zł brutto.
- posiada umiejętności w wykonywaniu inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa, potwierdzone certyfikatem ukończonego szkolenia, np. OSCE, OSCP, EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH), EC-Council Network Security Administrator (NSA) oraz eCPPT lub innym i równoważny-mi.
- posiada doświadczenie w projektowaniu, eksploatacji i dozorze sieci, instalacji i urządzeń elek-trycznych, elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1kV, poświadczone wydanymi uprawnie-niami budowalnymi w rozumieniu art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) lub wydanymi i aktualnymi uprawnieniami SEP w zakresie eks-ploatacji i dozoru dla minimum następujących specjalności: urządzenia, instalacje i sieci elektroe-nergetyczne, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną; urzą-dzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu minimum 15kV, sieci elektrycznego oświetlenia, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektrycznych.
c) osobą, która obejmie funkcję specjalisty ds. rozliczania projektów UE, odpowiedzialną za prawidłowe przygotowanie rozliczenia projektu, dokonywanie prawidłowego opisu dokumentacji finansowej jak i merytorycznej projektu, spełniającą wymagania:
- posiada doświadczenie w zakresie rozliczania projektów o wartości całkowitej co najmniej 4.000.000,00 złotych brutto, współfinansowanego ze środków unijnych lub innych równoważnych zewnętrznych źródeł finansowania;
- posiada doświadczenie przy sporządzaniu wniosków o płatności, przygotowaniu aneksów do umów z dofinansowaniem dla projektów o łącznej wartości co najmniej 4 000 000,00 złotych brut-to;
- ukończyła szkolenie z zakresu kierowania projektami unijnymi.
d) osobą, która obejmie funkcję specjalisty ds. zamówień publicznych, odpowiedzialną za prawidłowe przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która posiada:
- wykształcenie wyższe, profil: ekonomiczny,
- ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
- min. 3 letnie doświadczenie w przygotowaniu postępowań przetargowych, w tym w ramach pro-jektów współfinansowanych z funduszy unijnych,
e) osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej, (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) lub tożsame uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).
f) osobą, pełniąca obsługę prawną, spełniającą następujące warunki:
- posiada uprawnienie do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. Uz 2010 r. Nr 10, poz. 65 z pózn. zm.) albo ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z pózn. zm.), posiada tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata,\;
- posiada doświadczenie zawodowe, tj. - uczestniczyła w doradztwie prawnym w co najmniej 2 pro-jektach z obszaru informatyki lub teleinformatyki o wartości kontraktu nie mniejszej niż 1.000.000 złotych brutto.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży dowód opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min. 200 000,00 zł.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena za wykonanie prac: (C) – waga 40%
2. Doświadczenie w doradztwie dla realizacji projektów informatyzacji jednostek ochrony zdrowia o warto-ści projektu ponad 2 000 000,00 zł w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych lub innych rów-noważnych zewnętrznych źródeł finansowania z zakresu branży informatycznej - minimum 3 projekty po 2.000.000 PLN dofinansowania – nie więcej niż 6: (D) – waga 30%;
3. Koncepcja realizacji zamówienia: (K) – waga 30%.

Ad. 1. zasady oceny kryterium „Cena za wykonanie prac” (C):
Badana oferta otrzyma liczbę punktów zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku wg matematycznych reguł zaokrąglania, wynikającą z działania:

gdzie:
C - ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta
C min - najniższa cena spośród wszystkich ofert
Ci - cena badanej oferty

Ad. 2. zasady oceny kryterium „Doświadczenie w doradztwie” (D):
Badana oferta otrzyma liczbę punktów zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku wg matematycznych reguł zaokrąglania, wynikającą z działania:

gdzie:
D - ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta
Di - liczba projektów dla badanej oferty w kryterium

Ad. 3. zasady oceny kryterium „Koncepcja realizacji zamówienia” (K):
Badana oferta otrzyma liczbę punktów zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku wg matematycznych reguł zaokrąglania, wynikającą z działania:

gdzie:
K - ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta
Ki - liczba punktów dla badanej oferty w kryterium
Kmax - największa liczba punktów spośród wszystkich badanych ofert
Niniejsze kryterium będzie oceniane na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą opracowania: „Koncepcja realizacji zamówienia”. Kryterium to dotyczy oceny przedstawionej przez Wykonawcę koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia, która winna uwzględniać zakres zadań wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa w SIWZ z uwzględnieniem stopnia złożoności, z zachowaniem należytej jakości oraz z wykazaniem przez Wykonawcę znajomości realiów projektów regionalnych w zakresie e-zdrowia, jak również propozycję działań Wykonawcy.
Zasady oceny w tym kryterium są następujące:
- Brak w ofercie ww. koncepcji będzie skutkować przyznaniem w powyższym kryterium - 0 punktów.
- Jeżeli Wykonawca nie uzyska co najmniej 50% możliwych do uzyskania wszystkich punktów w ni-niejszym kryterium skutkować to będzie przyznaniem 0 punktów za to kryterium.
- Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane przez każdego członka komisji przetargo-wej (za wyjątkiem sekretarza komisji). Każdy członek komisji przetargowej przyznaje punkty od 0 do 30. Punkty przyznane przez poszczególnych członków komisji sumuje się i dzieli przez liczbę oceniających (wylicza średnią). Zamawiający w tym kryterium przyzna maksymalnie 30 pkt.
Punkty zostaną przyznane za poszczególne obszary w następujący sposób:
a) Opis przyjętej metodyki - Analiza dojrzałości dopasowania obszaru IT do wymogów procesów biz-nesowych dla określenia wymagań dla wdrożenia systemu teleinformatycznego (max 5 pkt);
b) Zaproponowanie i opisanie dwóch e-usług z zakresu zdrowia. Opisane usługa lub usługi prezento-wać mają znajomość przedmiotu zamówienia w zakresie e-usług dotyczących obszaru zdrowia. (max 5 pkt)
c) Strategia zarządzania Projektem w której wskazana zostanie metodyka prowadzenia Projektu wraz z opisem jej dostosowania do potrzeb Projektu. Wykonawca musi przedstawić działania i zadania jakie są niezbędne do osiągnięcia celów projektu (max 5 pkt);
d) Koncepcja organizacyjna Projektu – uwzględniająca specyfikę i złożoność organizacyjną projektu (max 5 pkt);
e) Propozycje zasad komunikacji i raportowania w Projekcie z uwzględnieniem specyfiki Projektu, Zamawiającego i jego Partnerów (max 5 pkt);
f) Spójność powyższych podkryteriów z pozostałymi elementami „Koncepcji realizacji zamówienia” (max 5 pkt).
Łączna ocena badanej oferty (O) jest sumą punktów z ocen cząstkowych z trzech wymienionych powyżej kryteriów ocen zgodnie ze wzorem: O+C+D+K

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RADOMSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RADOMIU

Adres

26-600 Radom

mazowieckie , Radom

Numer telefonu

483624847

Fax

483624847

NIP

9481668643

Tytuł projektu

Informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów

Numer projektu

RPMA.02.01.01-14-2131/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MedyczniT.pl Spółka z o.o.
ul. Konstruktorska 6 lok 214
02-673 Warszawa

Data wpłynięcia oferty 28.09.2016 r.

Cena oferty: 153 288,00 zł
Liczba wyświetleń: 721