Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usługi szkoleniowej nt.: „Efektywna komunikacja w zespole, w tym praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów”

Data publikacji: 20.09.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-09-2016

Numer ogłoszenia

1007168

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można złożyć osobiście (w kancelarii urzędu - parter, pok. 10, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00) lub pisemnie na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska 25 c lub w formie elektronicznej

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

b.korzeniowska@wup.opole.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Korzeniowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

774417408

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej nt.: „Efektywna komunikacja w zespole, w tym praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów” dla 30-osobowej grupy pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, w dniach 13-14.10.2016 r., w miejscowości oddalonej nie więcej niż 140 km, licząc od granic administracyjnych Miasta Opole.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat: Miejscowość: w miejscowości oddalonej nie więcej niż 140 km, licząc od granic administracyjnych Miasta Opole.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji pracowników w zakresie komunikatywności, rozumienie relacji interpersonalnych
i dostosowywanie do nich sposobów komunikacji, wskazanie narzędzi i zasad budowania skutecznie działającego zespołu, nabycie umiejętności identyfikowania sytuacji konfliktowych oraz rozwiązywania konfliktów

Przedmiot zamówienia

Składając ofertę Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi szkoleniowej, obejmującej:
1) Usługę szkoleniową, tj.:
a) przeprowadzenie szkolenia nt.: „Efektywna komunikacja w zespole, w tym praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów” w dniach 13-14.10.2016 r., dla 30-osobowej grupy pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, szkolenie ma trwać 11 godzin zegarowych, zgodnie z załączonym harmonogramem szkolenia,
b) przygotowanie prezentacji multimedialnej, przeprowadzenie szkolenia w formie wykładu
i praktycznych warsztatów grupowych
c) zapewnienie trenera w dniach 13-14.10.2016 r., posiadającego wyższe wykształcenie, wyspecjalizowanego
w zakresie ww. tematu, który przeprowadził co najmniej 80 godzin zegarowych szkoleń/warsztatów z zakresu skutecznej komunikacji i rozwiązywania konfliktu w zespole/ w miejscu pracy, w okresie ostatnich trzech lat licząc do dnia terminu złożenia oferty, który przeprowadzi szkolenie w sposób precyzyjny i zrozumiały dla odbiorcy;
d) zapewnienie koordynatora szkolenia, który przez okres trwania szkolenia, tj. w dniach 13-14.10.2016 r. będzie przebywał w miejscu odbywania się zajęć, aby zapewnić prawidłową jego organizację;
e) przygotowanie i udostępnienie w miejscu zakwaterowania sali wykładowej o odpowiedniej wizualizacji i akustyce, wyposażonej w klimatyzację, rzutnik do prezentacji multimedialnej, laptopa oraz tablicę flipchart;
f) przekazanie uczestnikom szczegółowego programu szkolenia oraz zapewnienie materiałów szkoleniowych w formie skryptów i materiałów biurowych;
g) wydanie uczestnikom imiennych zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu;
h) opatrzenie materiałów szkoleniowych, w tym zaświadczeń wymaganymi logotypami
oraz informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków EFS,
2) Przewozową, tj.: przewóz 30 osób na miejsce szkolenia i z powrotem (na trasie: Opole,
ul. Głogowska 25 c – miejsce szkolenia – Opole, ul. Głogowska 25 c), klimatyzowanym autokarem wraz ze schowkiem na bagaż podróżny, autokar ma być podstawiony o godz. 7.45 w pierwszym dniu szkolenia na parkingu przy ulicy Chłodniczej w Opolu przy budynku WUP w Opolu.
3) Usługę hotelarską, tj.:
a) Zakwaterowanie w dniach 13-14.10.2016 r. wszystkich uczestników szkolenia w hotelu przynajmniej trzygwiazdkowym, z jednym noclegiem w 15 pokojach 2-osobowych, w miejscowości oddalonej nie więcej niż 140 km licząc od granic administracyjnych Miasta Opole, przy czym hotel nie powinien znajdować się bezpośrednio przy trasie szybkiego ruchu lub w miejscu o natężonym hałasie (preferowane ośrodki hotelowe w ciekawych przyrodniczo okolicach w pobliżu
np. parku, lasu itp.);
b) w przypadku nieparzystej liczby kobiet i mężczyzn, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dla tych osób pokój jednoosobowy.
4) Usługę restauracyjną, tj.:
a) zapewnienie w miejscu zakwaterowania uczestników, w części restauracyjnej, pełnego wyżywienie dla każdego uczestnika szkolenia, tj.:
 śniadanie w dniu 14.10.2016 r. (w formie szwedzkiego bufetu),
 dwa obiady w dniach 13-14.10.2016 r.,
 kolację w dniu 13.10.2016 r. (w formie szwedzkiego bufetu),
b) świadczenie usługi z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych
i przyrządzenie posiłków w dniu świadczenia usługi,
c) uwzględnienie w ramach menu posiłku specjalnego, np. bezmięsnego, w sytuacji udziału w szkoleniu osób o szczególnych potrzebach, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie min. 2 dni przed planowanym szkoleniem,
d) zapewnienie przez cały czas trwania zajęć szkoleniowych dostępu do poczęstunku
w ramach przerwy kawowej w postaci ciast, kruchych ciasteczek i napojów: kawa, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana,
e) świadczenie usługi zacznie się przerwą kawową w pierwszym dniu szkolenia, a zakończy obiadem w ostatnim dniu szkolenia, zgodnie z załączonym harmonogramem szkolenia.
5) Usługę ubezpieczeniową, tj.: ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników szkolenia w dniach
13-14.10.2016 r. (na czas przejazdu i pobytu).

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

DZIEŃ I (czwartek, 13.10.2016 r.)
08:00 Wyjazd spod siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu
9:00 – 10:00 Planowany przyjazd na miejsce szkolenia i zakwaterowanie uczestników w hotelu
10:00 – 11:45 zajęcia „Efektywna komunikacja w zespole, w tym praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów”
11:45 - 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 13:30 zajęcia „Efektywna komunikacja w zespole, w tym praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów”
13:30 – 14:15 Obiad
14:15 – 16:15 zajęcia „Efektywna komunikacja w zespole, w tym praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów”
16:15 – 16:30 Przerwa kawowa
16:30 – 18:30 zajęcia „Efektywna komunikacja w zespole, w tym praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów”
19:00 – 19:45 Kolacja
DZIEŃ II (piątek, 14.10.2016 r.)
08:00 – 09:00 Śniadanie
09:15 – 11:00 zajęcia „Efektywna komunikacja w zespole, w tym praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów”
11:00 – 11:45 Przerwa kawowa + wykwaterowanie
11:45 – 13:45 zajęcia „Efektywna komunikacja w zespole, w tym praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów”
13:45 – 14:30 Obiad
14:30 Wyjazd z miejsca szkolenia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej pięć usług organizacji szkoleń/warsztatów dla grup min. 15 – osobowych

Potencjał techniczny

przewóz 30 osób na miejsce szkolenia i z powrotem (na trasie: Opole, ul. Głogowska 25 c – miejsce szkolenia – Opole, ul. Głogowska 25 c), klimatyzowanym autokarem wraz ze schowkiem na bagaż podróżny

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. zapewnienie trenera w dniach 13-14.10.2016 r., dyspozycyjnego zgodnie z przedstawionym harmonogramem szkolenia, posiadającego wyższe wykształcenie, wyspecjalizowanego w zakresie ww. tematu, który przeprowadził co najmniej 80 godzin zegarowych szkoleń/warsztatów z zakresu skutecznej komunikacji i rozwiązywania konfliktu w zespole/ w miejscu pracy, w okresie ostatnich trzech lat licząc do dnia terminu złożenia oferty, który przeprowadzi szkolenie w sposób precyzyjny i zrozumiały dla odbiorcy;
2. zapewnienie jednej osoby – koordynatora szkolenia, który przez okres trwania szkolenia, tj. w dniach 13-14.10.2016 r. będzie przebywał w miejscu odbywania się zajęć, aby zapewnić prawidłową jego organizację;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wraz z ofertą (formularzem oferty – zał. nr 2 do umowy) należy złożyć dokumenty:
• Załącznik nr 1 do formularza oferty
• Załącznik nr 2 do formularza oferty
• CV trenera
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
• pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:

Cena 60% 60 punktów
Doświadczenie trenera 40% 40 punktów

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.

Lp = C + D
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena
D – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – doświadczenie trenera

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

A. Punkty za kryterium „Cena” (60%, tj. 60 pkt) zostaną obliczone według wzoru:

cena brutto oferty najtańszej / cena brutto oferty badanej x 60 pkt = liczba punktów w danym kryterium

B. Punkty za kryterium „Doświadczenie trenera” (40%, tj. 40 pkt), zostaną przyznane
na podstawie informacji o liczbie godzin przeprowadzonych szkoleń/warsztatów z tematyki będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. Wraz z CV trenerów należy przedstawić wykaz przeprowadzonych przez nich szkoleń/warsztatów ze wskazaniem liczby zrealizowanych godzin. Godziny szkoleń/warsztatów zostaną zsumowane, a punkty w niniejszym kryterium zostaną wyliczone według wzoru:

liczba godzin zegarowych szkolenia/warsztatów w oferty badanej / największa liczba godzin zegarowych
szkolenia/warsztatów z pozostałych ofert x 40 pkt = liczba punktów w danym kryterium

Suma liczby punktów otrzymanych za kryterium „cena” oraz „doświadczenie trenera”, stanowić będzie końcową ocenę oferty.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z najniższą ceną.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

Adres

Głogowska 25c

45-315 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

774416701

Fax

774416702

NIP

7542663278

Tytuł projektu

Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2016r.

Numer projektu

RPOP.11.01.00-16-0005/15-00

Inne źródła finansowania

Fundusz Pracy,
Pomoc Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ABEROS Natalia Kaczmarek
ul. Mrągowska 11
60-161 Poznań
data wpłynięcia oferty: 27.09.2016
cena brutto: 11.193,00 zł
Liczba wyświetleń: 499