Strona główna
Logo unii europejskiej

zakup usług badawczo-wdrożeniowych w zakresie opracowania metody usuwania z obrazu elementów wyposażenia pomieszczenia oraz prototypu realizacji tej metody, o dofinansowanie których Zamawiający ubiega się w ramach projektu 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - typ projektu: Bony na innowacje, realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

Data publikacji: 21.09.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-10-2016

Numer ogłoszenia

1007155

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Adres składania ofert: Agitive Sp. z o.o. ul. Grzybowska 80/82 biuro 403, 00-844 Warszawa. Oferta może być złożona: (1) osobiście w biurze Zamawiającego pod adresem ul. Grzybowska 80/82 biuro 403, 00-844 Warszawa w godz. 09:00-15:00 lub (2) przesłana pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru, na adres składania ofert. Oferty należy składać do dnia 28.09.2016 r. do godz. 15:00 (decyduje data i czas dostarczenia oferty do sekretariatu w biurze Zamawiającego pod podanym adresem składania ofert). Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

business@agitive.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Stachowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 531 941 214

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Agitive w swojej ofercie ma rozwiązanie Intiaro, aplikację augmented reality (AR) do aranżowania wnętrz na urządzenia mobilne. Aplikacja pozwala na pokazywanie obiektów 3d w czasie rzeczywistym w ich naturalnym otoczeniu. Obiekty są wyświetlane w wybranym przez użytkownika miejscu, we właściwej skali, z możliwością zmiany modelu, pokazania wielu typów obiektów pobranych z katalogu obiektów firm lub sklepów meblarskich. Projekt polega na przeprowadzeniu prac B+R, których celem jest opracowanie zintegrowanych algorytmów pozwalających na usuwanie fragmentów obrazu i zastąpienie ich syntezowaną treścią na podstawie informacji zawartej w obrazie. Usługa składać się będzie z 2 głównych zadań:
1. Opracowanie metody eliminowania obiektów w obrazie z kamery AR
2. Opracowanie metody integracji modułu usuwania obiektów z systemem wzbogaconej rzeczywistości AR.

Całość zapytania ofertowego, wraz z załącznikami znajduje się w załączonym do ogłoszenia pliku.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup usług badawczo-wdrożeniowych polegających na opracowaniu zintegrowanych algorytmów pozwalających na usuwanie fragmentów obrazu i zastąpienie ich syntezowaną treścią na podstawie informacji zawartej w obrazie.

Przedmiot zamówienia

Usługa badawczo-wdrożeniowa w zakresie opracowania metody usuwania z obrazu elementów wyposażenia pomieszczenia oraz prototypu realizacji tej metody polega na przeprowadzeniu prac B+R, których celem jest opracowanie zintegrowanych algorytmów pozwalających na usuwanie fragmentów obrazu i zastąpienie ich syntezowaną treścią na podstawie informacji zawartej w obrazie. Usługa składać się będzie z 2 głównych zadań:
1. Opracowanie metody eliminowania obiektów w obrazie z kamery AR
2. Opracowanie metody integracji modułu usuwania obiektów z systemem wzbogaconej rzeczywistości AR.

Zadanie 1. Opracowanie metody eliminowania obiektów w obrazie z kamery AR
Celem zadania jest opracowanie metody usuwania fragmentów obrazu i zastąpienie ich syntezowaną treścią na podstawie informacji zawartej w obrazie. Zagadnienie znane w literaturze jako metody wypełniania ubytków w obrazie (ang. inpainting). Problem może być rozwiązywany poprzez: syntezę na podstawie jednego widoku, syntezę na podstawie wielu widoków, syntezę na podstawie sekwencji obrazów. Głównym zadaniem jest zapewnienie ciągłości generowanych tekstur na granicy łączenia obrazu rzeczywistego i syntezowanego. Proces usuwania wybranych obiektów z obrazu składa się z etapu wyodrębniania elementu oraz etapu uzupełniania (syntezowania) obrazu. Proponowane rozwiązanie zakłada wspomagany przez użytkownika proces segmentacji i wyodrębniania obiektów oraz automatyczny, iteracyjny proces generacji.

Zadanie 2. Opracowanie metody integracji modułu usuwania obiektów z systemem wzbogaconej rzeczywistości AR
Ponieważ proces usuwania wybranych obiektów z obrazu zakłada na etapie wyodrębniania elementu interakcję użytkownika z modułem przetwarzania, celem tego zadania jest opracowanie metodyki interakcji użytkownik-moduł pozwalającej na określenie początkowych warunków dla procesu syntezowania tekstur. Określenie sposobu przekazywania informacji o poprawnym kontekście pozwoli na stworzenie intuicyjnego interfejsu użytkownika. Drugim elementem tego zadania jest opracowanie metodyki przekazywania zmodyfikowanej treści obrazowej do istniejącego systemu generacji obrazu rzeczywistości rozszerzonej AR.
Metody eliminowania obiektów z obrazu zostaną zaimplementowane do prototypu rozwiązania, współpracującego z interfejsem użytkownika. Zostaną przeprowadzone prace polegające na testowaniu powstałych założeń, przez użytkowników, którzy zweryfikują wprowadzane ulepszenia, sprawdzą poprawność działania algorytmów pod kątem ich przydatności i zasadności w usprawnieniu obsługi i realizacji usług. Wyniki przeprowadzonych testów służyć będą do wprowadzania udoskonaleń i niwelowania wykrytych w ten sposób błędów. Będzie to etap końcowego prototypowania, który będzie przebiegał równolegle z testowaniem.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny okres realizacji zamówienia: 12 miesięcy od momentu podpisania umowy przez Oferenta.

Harmonogram realizacji zamówienia będzie elementem Planu realizacji projektu, który zostanie przedstawiony przez Oferenta i będzie podlegał ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci będący jednostkami naukowymi spełniającymi jedno z poniższych kryteriów:
1. są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni lub
2. są jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.2) lub
3. są instytutami badawczymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.3) lub
4. są innymi jednostkami organizacyjnymi, posiadającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącymi organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1) oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci:
1. dysponujący niezbędnym potencjałem technicznym oraz personelem do wykonania przedmiotu zamówienia;
2. posiadający stosowną wiedzę i doświadczenie;
3. których zespół projektowy posiada doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów badawczych lub badawczo-wdrożeniowych z zakresu przetwarzania obrazów.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci nie powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
1. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści Załącznika nr 2 do niniejszego zapytania.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oferenta na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o treści Załącznika nr 3 do niniejszego zapytania,
3. Wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko wówczas, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje odrzucenie oferty.
5. Na dowód posiadanego doświadczenia w realizacji minimum 3 projektów badawczych lub badawczo-wdrożeniowych z zakresu przetwarzania obrazów, Oferent załączy do oferty listę wykonanych projektów w formie Załącznika nr 4 do niniejszego zapytania. Oferent, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest dostarczyć kopie referencji, protokołów odbioru lub inne dokumenty potwierdzające realizację tych projektów.
6. Koncepcja realizacji prac badawczo-wdrożeniowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
1. Cena netto - waga: 40
2. Doświadczenie w realizacji projektów badawczych lub badawczo-wdrożeniowych w obszarze przetwarzania obrazów - waga: 30
3. Koncepcja realizacji prac badawczo-wdrożeniowych - waga: 30.

Cena netto – oferta otrzyma wagę 40 pkt, jeśli wartość oferty będzie najniższa spośród ofert, które wpłyną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Każda kolejna oferta o wartości większej będzie otrzymywała o 10 pkt mniej niż poprzednia (do wartości minimalnej 0 punktów).

W kryterium „Doświadczenie w realizacji projektów badawczych lub badawczo-wdrożeniowych w obszarze przetwarzania obrazów” składane oferty będą oceniane według następującej punktacji:
- doświadczenie w realizacji mniej niż 3 projektów badawczych lub badawczo-wdrożeniowych – 0 punktów,
- doświadczenie w realizacji mniej niż 4, nie mniej niż 3 projektów badawczych lub badawczo-wdrożeniowych – 15 punktów,
- doświadczenie w realizacji co najmniej 5 projektów badawczych lub badawczo-wdrożeniowych – 30 punktów.

W kryterium „Koncepcja realizacji prac badawczo-wdrożeniowych” składane oferty będą oceniane według następującej punktacji:
- Zastosowanie metodologii badawczej – opis zastosowania metodologii pod kątem możliwości pełnej realizacji celów projektu. Zamawiający preferował będzie rozwiązanie, w ramach którego opis zastosowania metodologii będzie umożliwiał zweryfikowanie, w jaki sposób Oferent zamierza wykorzystać metody zbierania i analizy materiału badawczego celem zrealizowania założeń i celów badawczych. Zamawiający przyzna w ramach tego pod-kryterium maksymalnie 10 punktów.
- Plan realizacji projektu - szczegółowość rozplanowania zadań w harmonogramie wraz z rozdysponowaniem prac pomiędzy członków zespołu. Zamawiający preferował będzie rozwiązanie, w którym zaprezentowane rozplanowanie zadań w harmonogramie będzie świadczyło o możliwości stwierdzenia spójności harmonogramu, realności terminów planowanego wykonania poszczególnych zadań, prawidłowej zależności (następstw) pomiędzy poszczególnymi zadaniami, odpowiedniego zaangażowania członków zespołu do adekwatnych czynności zgodnie z deklarowanym doświadczeniem.
Zamawiający przyzna w ramach tego pod-kryterium maksymalnie 10 punktów.
- Spójność koncepcji – wzajemne powiązania i dopasowanie między elementami koncepcji, kompletność, precyzja, niesprzeczność. Zamawiający preferował będzie rozwiązanie, charakteryzujące się kompletnością, precyzją, i brakiem sprzeczności, gwarantującymi skuteczność realizacji projektu oraz uzyskanie oczekiwanych wyników. Zamawiający przyzna w ramach tego pod-kryterium maksymalnie 10 punktów.
Liczba punktów w ramach kryterium „” będzie sumą punktów uzyskanych w ramach poszczególnych pod-kryteriów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AGITIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Grzybowska 80/82/403

00-844 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

793151306

Fax

0

NIP

5272677736

Tytuł projektu

Opracowanie prototypu i metody usuwania z obrazu elementów wyposażenia pomieszczenia na podstawie informacji zawartej w obrazie tego pomieszczenia.

Numer projektu

RPMA.01.02.00-14-5161/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 05.10.2016r.

Cena netto: 134 000 PLN, Cena brutto: 164 820 PLN
Liczba wyświetleń: 718