Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe: Urządzenia do kontroli optycznej wymiarów elementów toczonych

Data publikacji: 19.09.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-09-2016

Numer ogłoszenia

1007019

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać pocztą na adres AC Spółka Akcyjna, ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok lub e-mailem na adres dariusz.kawalko@ac.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dariusz.kawalko@ac.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tomasz.leonczuk@ac.com.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wieloczujnikowy system pomiarowy do kontroli optycznej wymiarów elementów toczonych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Urządzenie jest niezbędne do przeprowadzenia oceny wykonywanych detali, wykorzystywanych do budowy systemu ciekłego wtrysku gazu. Za jego pomocą będzie można przeprowadzić pomiary i jednoznacznie stwierdzić, czy wykonane detale zgodne są z dokumentacją konstrukcyjną. Urządzenie będzie wykorzystywane we wszystkich projektach, gdyż potrzeba przeprowadzenia wiarygodnych pomiarów wymiarowych jest uniwersalna w tego typu badaniach.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wieloczujnikowy system pomiarowy, który musi składać się z następujących elementów:
• Sondy pomiarowej optycznej wyposażonej w zmotoryzowany zoom optyczny z powiększeniem min od 40x do 140x (na 20” ekranie);
• Sondy stykowej przełączającej z magazynkiem na minimum 3 trzpienie pomiarowe oraz z możliwością automatycznej wymiany trzpieni pomiarowych;
• Wzorca do kalibracji sondy optycznej oraz sondy stykowej;
• Kontrolera systemu pomiarowego – jeśli to niezbędne do uruchomienia i działania systemu pomiarowego;
• Oprogramowania pomiarowego;
• Okablowania oraz osprzętu umożliwiającego podłączenie całego zestawu, jeśli jest to wymagane do prawidłowego funkcjonowania zestawu.
System pomiarowy musi posiadać następujące parametry:
• Dokładność pomiarowa nie gorsza niż ±5 μm;
• Obszar pomiarowy o wymiarach nie mniejszych niż 200x200x150 mm;
• Wewnętrzna kompensacja temperatury systemu pomiarowego;
• Automatyczny pomiar detalu;
• Automatyczny pomiar większej ilości detali w pętli;
• Pomiar sondą optyczną w osi Z;
• Pomiar takich parametrów jak: odległość (punkt-punkt, linia-punkt, linia-linia, okrąg-punkt, okrąg-linia, okrąg-okrąg); kąty; wirtualne obiekty tj. punkty przecięcia, symetralne, styczne, linia przez punkt, linia aproksymowania z punktów;
• Pomiar odchyłek kształtu i położenia;
• Dopuszczenie do pomiaru w warunkach warsztatowych;
• Wyjścia cyfrowe (24VDC), LAN (RJ-45), USB 2.0;
• Podłączenie do sieci komputerowej;
• Automatyczne generowanie raportów pomiarowych;
• Export wyników do Excel-a;
• Export wyników do oprogramowania Q-Das;
• Oprogramowanie pomiarowe musi mieć funkcję otwierania programów pomiarowych na podstawie zdjęć detali mierzonych oraz pracy w trybie, w którym operator ma ograniczoną możliwość edycji programów pomiarowych.
Urządzenie musi posiadać deklaracje zgodności CE, instrukcję obsługi w języku polskim oraz gwarancję nie krótszą niż 24 miesiące.
Oferta powinna zawierać cenę urządzenia wraz z wyodrębnionymi kosztami jego dostawy do siedziby Zamawiającego.

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy przedmiotu zamówienia do AC Spółka Akcyjna najpóźniej do 10 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Specyfikacja wymagań AC S.A. dla parametrów technicznych – 100%
2. Przy spełnionych warunkach specyfikacji technicznej kolejnym kryterium wyboru jest:
- cena – 85% (0 – 85 punktów), obliczane wg następującego wzoru:
KC – kryterium ceny
Cmin. – najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert
Coferty – cena w aktualnie analizowanej ofercie
KC = Cmin. / Coferty x 85 pkt
- atrakcyjność oferty – 10% (0 – 10 punktów), elementy zawarte w cenie urządzenia:
 Dostawa – 3%
 Instalacja urządzenia – 4%,
 Szkolenie – 3%
- aspekt środowiskowy (energooszczędność lub wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu podczas produkcji urządzenia) – 5% (0 – 5 punktów)

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AC SA

Adres

42 Pułku Piechoty 50

15-181 Białystok

podlaskie , Białystok

NIP

9661319418

Tytuł projektu

Rozwój Centrum B+R nowych technologii zasilania pojazdów autogazem

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0109/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Hexagon Metrology Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków, powiat Kraków, województwo Małopolskie
Data wpłynięcia oferty - 30.09.2016 r.
Cena oferty: 41 344 EUR
Ostateczna cena osiągnięta w wyniku negocjacji: 34 729 EUR
Liczba wyświetleń: 632