Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe: Izolator

Data publikacji: 16.09.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-09-2016

Numer ogłoszenia

1006999

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać pocztą na adres AC Spółka Akcyjna, ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok lub e-mailem na adres dariusz.kawalko@ac.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dariusz.kawalko@ac.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

jaroslaw.karolczuk@ac.com.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Ręczne, mobilne urządzenie elektryczne nadające się do izolowania wiązek kablowych
na tablicach i stołach montażowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Izolator umożliwi wykonywanie w sposób powtarzalny prototypów wiązek o poziomie jakości wymaganym przez klienta zarówno w projektowanym systemie i następnych projektach.
Urządzenie będzie wykorzystywane na etapie tworzenia prototypów wiązek.

Przedmiot zamówienia

Ręczne, mobilne urządzenie elektryczne nadające się do izolowania wiązek kablowych
na tablicach i stołach montażowych. Opis urządzenia:
- elektrycznie napędzana ręczna maszyna do wykonania punktowego oplotu;
- możliwość użycia taśmy o szerokości 9 oraz 12 mm;
- możliwość użycia taśmy parcianej oraz PCV;
- wyposażone w mechanizm automatycznego podawania oraz odcinania taśmy klejącej;
- możliwość obróbki wiązek o średnicy do 13 mm;
- prędkość nawijania sterowana elektrycznie;
- czas wykonania oplotu izolującego 2 sekundy;
- deklaracja CE w języku polskim;
- instrukcja w języku polskim;
- minimum 2 letnia gwarancja na narzędzie.
Płatność wartości netto w walucie oferty.

Kod CPV

42921310-4

Nazwa kodu CPV

Maszyny do taśmowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy testera do AC Spółka Akcyjna najpóźniej do 12 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Specyfikacja wymagań AC S.A. dla parametrów technicznych – 100%
2. Przy spełnionych warunkach specyfikacji technicznej kolejnym kryterium wyboru jest:
 cena – 90% (0 – 90 punktów), obliczane wg następującego wzoru:
KC – kryterium ceny
Cmin. – najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert
Coferty – cena w aktualnie analizowanej ofercie
KC = Cmin. / Coferty x 90 pkt
 czas realizacji zamówienia – 5% (0 – 5 punktów).
KT – kryterium czasu realizacji
Tmin. – najkrótszy czas realizacji wśród rozpatrywanych ofert
Toferty – czas realizacji w analizowanej ofercie
KT = Tmin. / Toferty x 5 pkt
 aspekt środowiskowy – 5% (0 – 5 punktów). Decyduje potwierdzenie przez dostawcę, że w procesie produkcyjnym nie są stosowane substancje szkodliwe.

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AC SA

Adres

42 Pułku Piechoty 50

15-181 Białystok

podlaskie , Białystok

NIP

9661319418

Tytuł projektu

Rozwój Centrum B+R nowych technologii zasilania pojazdów autogazem

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0109/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TechSpeed Bendkowski, Mazur Sp. j.
ul. Wróblewskiego 22, 40-214 Katowice, powiat Katowice, województwo Śląskie
Data wpłynięcia oferty - 23.09.2016 r.
Cena oferty: 2 260,40 EUR
Liczba wyświetleń: 708