Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe: Zestaw aplikatorów do prototypów wiązek

Data publikacji: 16.09.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-09-2016

Numer ogłoszenia

1006976

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać pocztą na adres AC Spółka Akcyjna, ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok lub e-mailem na adres dariusz.kawalko@ac.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dariusz.kawalko@ac.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

jaroslaw.karolczuk@ac.com.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zestaw 35 aplikatorów do prototypów wiązek

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zestaw aplikatorów do prototypów wiązek umożliwi wykonywanie w sposób powtarzalny prototypów wiązek o poziomie jakości wymaganym przez klienta.

Przedmiot zamówienia

Zestaw 35 aplikatorów służących do zagniatania terminali na prototypowych wiązkach. Główne cechy aplikatorów:
- narzędzia służące do zagniatania terminali w formie taśmy;
- możliwość bocznego lub tylnego podawania taśmy;
- podziałka terminala do 30mm;
- zagniatania terminali na przewodach do 6mm2;
- grubość terminala 0,6mm;
- narzędzia przystosowane do pracy na automatach firmy Komax i prasach ręcznych (Mecal, Komax);
- zestaw części zamiennych do zagniatania i odcinania terminali;
- minimum 2 letnia gwarancja na narzędzia (wyłączając części szybko zużywające się);
- dołączone próbki wykonania zagniecenia;
- dołączona dokumentacja narzędzia;
- raport ze zdjęciem mikrograficznym zgładu wykonany zgodnie z normą VW 60330, potwierdzający poprawność wykonania narzędzia;
- serwis na terenie Polski;
- szkolenie z obsługi potwierdzone certyfikatem;
- płatność kwoty netto w walucie oferty.

Lista terminali:
Poz. Producent // Konektor
1. Molex // molex 029
2. KET // KET 730498
3. Sumitomo // Sumitomo 8100-1572
4. Sumitomo // Sumitomo 8100-1472
5. Yazaki // Yazaki 7116-4231-02
6. Yazaki // Yazaki 7114-1536-02
7. TE Connectivity // 282403
8. G&H // 25258.123.009 (KZ 2)
9. FCI // 211CC2S1160
10. IMP // 3806-M6-o-2,5
11. TE Connectivity // 141566-1
12. Yazaki // 7116-4121
13. Yazaki // 7114-4032
14. TE Connectivity // 1544227-1
15. TE Connectivity // 1544332-1
16. - // J4,8
17. TE Connectivity // 1452668-1
18. TE Connectivity // 1718760-1
19. FCI // 211CC3S1161/DELPHI
20. FCI // 211CL3S1161/DELPHI
21. KET // KET ST 740926-3
22. TE Connectivity // TE 175090-1
23. TE Connectivity // TE 175091-1
24. - // JST SEH- 001T- P0.6
25. - // SVH- 41T- P1.1
26. - // Hu-Lane 6608001 BS0
27. Sumitomo // 8240-0213
28. Sumitomo // 8100-4027
29. Sumitomo // 8100-4030
30. TE Connectivity // 1674311-1
31. TE Connectivity // 1418762
32. TE Connectivity // 1452659-1
33. TE Connectivity // 1-963735-1
34. KUM // KUM TK195-00100
35. KUM // KUM TK191-00100

Kod CPV

42674000-1

Nazwa kodu CPV

Części i akcesoria do obrabiarek do obróbki metalu

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy aplikatorów do AC Spółka Akcyjna najpóźniej do 8 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Specyfikacja wymagań AC S.A. dla parametrów technicznych – 100%
2. Przy spełnionych warunkach specyfikacji technicznej kolejnym kryterium wyboru jest:
 cena – 90% (0 – 90 punktów), obliczane wg następującego wzoru:
KC – kryterium ceny
Cmin. – najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert
Coferty – cena w aktualnie analizowanej ofercie
KC = Cmin. / Coferty x 90 pkt
 aspekt środowiskowy – 5% (0 – 5 punktów). Decyduje potwierdzenie przez dostawcę, że w procesie produkcyjnym nie są stosowane substancje szkodliwe.
 atrakcyjność oferty – 5% (0 – 5 punktów). Decyduje zawarcie w ofercie bezpłatnego pakietu szkoleń z zakresu procesu zakuwania / używania / konserwacji narzędzi.

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AC SA

Adres

42 Pułku Piechoty 50

15-181 Białystok

podlaskie , Białystok

NIP

9661319418

Tytuł projektu

Rozwój Centrum B+R nowych technologii zasilania pojazdów autogazem

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0109/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TechSpeed Bendkowski, Mazur Sp. j.
ul. Wróblewskiego 22, 40-214 Katowice, powiat Katowice, województwo Śląskie
Data wpłynięcia oferty - 23.09.2016 r.
Cena oferty: 43 041,88 EUR
Liczba wyświetleń: 629