Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usług szkoleniowych

Data publikacji: 13.09.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-09-2016

Numer ogłoszenia

1006704

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Rzeszów, 2. Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną w formie scanu zawierającego oryginalny podpis Wykonawcy na adres: r.zmuda@abakus-konsulting.pl, w tytule wpisując, że oferta dotyczy projektu „Kierunek – praca! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa świętokrzyskiego”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.zmuda@abakus-konsulting.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Żmuda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608331280

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup usług szkoleniowych:
1. Kurs prawa jazdy kategorii C+E - 1 osoba,
2. Kurs kwalifikacyjny: Przewóz rzeczy i towarów (kwalifikacja wstępna przyspieszona) - 1 osoba,
3. Kurs: Operator Koparko- ładowarki kl. III

Okres realizacji: 30.09.2016-31.12.2016

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Miasto Kielce i/lub inna miejscowość do 20 kilometrów od miasta Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zdobycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych egzaminem zewnętrznym przez Uczestników projektu.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego następujących usług szkolenia zawodowego: KOD CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego:

W ramach Zadania 2 – Kurs zawodowy: Kurs wg. indywidualnych potrzeb

Część A


Kurs prawa jazdy kategorii C+E
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

1. Cel Kursu:

Celem kursu jest zdobycie uprawnień do obsługi pojazdów w kategorii C+E, zgodny z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2012.1019)

2. Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 45 h/ grupę, w tym 20 h zajęć teoretycznych, 25 h zajęć praktycznych
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 1 osoba
Łączna liczba uczestników: 1 osoba

3. Okres realizacji kursu: 30.09.2016 – 31.12. 2016 r.

W ramach Zadania 2 – Kurs zawodowy: Kurs wg. indywidualnych potrzeb
Część B

Kurs kwalifikacyjny: Przewóz rzeczy i towarów (kwalifikacja wstępna przyspieszona)
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

1. Cel Kursu:

Celem kursu jest nabycie przez uczestników – beneficjentów ostatecznych wiedzy z zakresu przewozu rzeczy i towarów (kwalifikacja wstępna przyspieszona) zgodnie z programem szkolenia określonym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców z dnia 4 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 280).

2. Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 140 h/ grupę w tym 97 h część podstawowa i 43 h część specjalistyczna
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 1 osoba
Łączna liczba uczestników: 1 osoba

3. Okres realizacji kursu: 30.09.2016 – 31.12. 2016 r.W ramach Zadania 2 – Kurs zawodowy: Kurs wg. indywidualnych potrzeb
Część C:

Kurs: Operator Koparko- ładowarki kl. III
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

1. Cel Kursu:

Celem kursu jest zdobycie uprawnień do obsługi koparko ładowarki na poziomie kl. III, w oparciu o program zatwierdzony przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001 r.)

2. Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 202 h/ grupę, w tym 116 h zajęć teoretycznych i 86 h zajęć praktycznych
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 1 osoba
Łączna liczba uczestników: 1 osoba

3. Okres realizacji kursu: 30.09.2016 – 31.12. 2016 r.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

30.09.2016-31.12.2016r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. W ramach poszczególnych zadań, obejmujących przedmiot zamówienia, o których mowa w pkt 3 część A, B, C, Wykonawca zapewnia:
a. wykwalifikowaną kadrę trenerską do przeprowadzenia kursu;
b. sale szkoleniowe;
c. materiały szkoleniowe dla każdego z uczestników zgodnie z zakresem danego kursu, obejmujące co najmniej: wydruk lub podręcznik lub opracowanie własne z zakresu merytorycznego objętego kursem, długopis, notatnik lub inne materiały jeżeli są wymagane/ zalecane dla uczestnictwa w danym rodzajowo kursie (np. odzież ochronna);
d. sprzęt do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie zgodnym z programem danego kursu oraz plac manewrowy, spawalnię – jeżeli dotyczy;
e. certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia dla uczestników projektu, sporządzone według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego w przypadku szkoleń kończących się egzaminem zewnętrznym również certyfikat/zaświadczenie/świadectwo potwierdzający uzyskane kwalifikacje przez uczestnika szkoleń;
f. przeprowadzenie pre i post testów.
g. skierowanie uczestników na badania lekarskie i pokrycie kosztów takich badań;
h. refundację pierwszego podejścia uczestnika kursu do egzaminu państwowego właściwego dla danego typu kursu objętego zapytaniem ofertowym w części A, B, C, (egzamin przed właściwą komisją/ organem weryfikującą kwalifikacje zawodowe i wydającym państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu zgodnego z przedmiotem kursu).
2. Sale szkoleniowe zapewniane przez Wykonawcę w ramach zamówienia muszą być wyposażone w odpowiednią liczbę stołów i krzeseł – dla wszystkich uczestników danego szkolenia + trener. Sale powinny posiadać projektor multimedialny lub rzutnik, tablicę (flipchart), właściwe oświetlenie: dostęp do światła dziennego oraz całodobowe oświetlenie umożliwiające swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemniania sal podczas prezentacji multimedialnej. Sale powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa, posiadać odpowiednią akustykę i ogrzewanie. Powierzchnia sali powinna umożliwiać takie ustawienie stanowisk, by zapewnić swobodne przejście między nimi. Budynek, w którym mieszczą się sale musi posiadać niezbędne zaplecze sanitarne, dostęp do toalet. Sale powinny być usytuowane w budynku na terenie miasta Kielce lub w innej miejscowości do 20 kilometrów od miasta Kielce w dogodnym położeniu (blisko przystanków komunikacji miejskiej). Place manewrowe oraz sprzęt do zajęć praktycznych muszą spełniać wymogi określone dla danego typu szkolenia (kursu).
3. W ramach wszystkich części przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia wykwalifikowaną kadrę trenerską, uprawnioną do prowadzenia zajęć w ramach danego kursu w zakresie określonym w zapytaniu. Trenerzy powinni posiadać odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia kursów w przedmiocie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kursów objętych zapytaniem ofertowym w wymiarze czasowym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wymiar zajęć w ciągu jednego dnia szkoleniowego w dni powszednie powinien wynosić od 4 do 8 godzin dziennie, zajęcia będą prowadzone od poniedziałku do soboty (przy zastrzeżeniu zasad przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach części A, B, C, przedmiotu zamówienia wynikających z przepisów prawnych).
5. Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika powinny być nowe, nieużywane, adekwatne do treści danego kursu. Pomoce naukowe powinny być przekazywane uczestnikom kursu na początku kursu bądź na bieżąco, zgodnie z realizowanym tematem zajęć.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia opracowanego przez siebie szczegółowego programu danego kursu, obejmującego godziny i tematykę zajęć w danym dniu. Program kursu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu, której komplet będzie podstawą do zapłaty wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia. Dokumentację stanowią: lista obecności, dziennik zajęć, lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych, kopia certyfikatu ukończenia kursu z potwierdzeniem odbioru przez uczestnika/ów, kopia zaświadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego (w ramach kursów gdzie jest przewidziane przeprowadzenie egzaminu państwowego), pre i post testy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruku z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia odpowiedniego pozwolenia/zezwolenia lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia kursu, na które została złożona oferta – jeżeli dotyczy.
10. W przypadku podmiotów – instytucji szkoleniowych – wymagany wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, właściwy ze względu na siedzibę podmiotu.
11. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
12. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia informacji o współfinansowaniu kursu ze środków Unii Europejskiej zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego w materiałach szkoleniowych i innych dokumentach (listach obecności, listach potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych itp.), które będą przekazywane przez Wykonawcę Zamawiającemu.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający informuje, iż w umowie z wybranym Wykonawcą znajdą się zapisy:
a. Przewidujące karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z ustalonym harmonogramem szkoleń zawodowych.
b. Przewidujące karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę usług szkolenia zawodowego na podstawie zawartej umowy.
c. Przewidujące karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy – w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu realizacji przez Wykonawcę usług szkolenia zawodowego na podstawie zawartej umowy;
d. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
e. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w programie szkolenia przedłożonego przez Wykonawcę (z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa).

Dodatkowe warunki

1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – na poszczególne części przedmiotu zamówienia wskazane w pkt 3 A, B, C, zapytania ofertowego.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

– dysponują odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym niezbędnym do przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu części A lub B lub C przedmiotu zamówienia tj. min. doświadczeniem 300 godzin przeprowadzonych godzin szkolenia w danej tematyce szkolenia, przy czym wymóg ten dotyczy przeprowadzenia godzin szkolenia przez Wykonawcę.

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
c. spełniają inne wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
7. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
8. Spełnienie wymogu, o którym mowa w pkt 4.4.b weryfikowane będzie na podstawie informacji dotyczących doświadczenia zawodowego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołanie oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zamówienia na miejscu oraz wglądu do dokumentów Wykonawcy dotyczących zrealizowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokumentów finansowych.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:

a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów
programowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
b. zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług szkolenia zawodowego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
c. ostatecznej ilości godzin szkoleń do zrealizowania,
d. ostatecznej ilości Uczestników/Uczestniczek projektu,
e. ostatecznej liczby grup szkoleniowych,
f. zmiany terminu płatności;
g. zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
7. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
8. Spełnienie wymogu, o którym mowa w pkt 4.4.b weryfikowane będzie na podstawie informacji dotyczących doświadczenia zawodowego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 ostatnich lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone w terminie określonym powyżej oraz będą przygotowane zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przy wyborze Wykonawcy/Wykonawców Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

I. Kryterium „Cena”

 Cena – waga 80 %

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg poniższego wzoru. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru zamieszczonego poniżej, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofercie całkowita cena brutto przedmiotu zamówienia w ramach części A lub B lub C lub D lub E lub F lub G

Wzór:

Sposób obliczania: najniższa cena brutto przedmiotu zamówienia /cena brutto przedmiotu zamówienia oferty badanej x 80 pkt

II. Kryterium „Doświadczenie”:

 Doświadczenie Wykonawcy – waga 20 %

W ramach ww. kryterium zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 20 pkt., przy czym:

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem w przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w danej tematyce szkolenia na którą składana jest oferta (w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu części A lub B lub C lub D lub E lub F lub G, w wymiarze od 301 do 600 godzin uzyska dodatkowo 10 punktów,

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem w przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w danej tematyce szkolenia na którą składana jest oferta (w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu części A lub B lub C lub D lub E lub F lub G w wymiarze od 601 do 900 godzin uzyska dodatkowo 15 punktów,

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem w przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w danej tematyce szkolenia na którą składana jest oferta (w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu części A lub B lub C lub D lub E lub F lub G, w wymiarze powyżej 901 godzin i więcej uzyska dodatkowo 20 punktów.

0 punktów w ramach kryterium doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych otrzyma Wykonawca, który nie przedstawi doświadczenia do przeprowadzenia szkoleń w wymiarze min. 300 godzin.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych wynosi 20 pkt.

3. Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w kryterium I Cena oraz kryterium II Doświadczenie zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie oferty.

4. Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również zapewniony jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu.

Wykluczenia

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABAKUS KONSULTING SP. Z O. O. SP. K.

Adres

35-111 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

178592668

Fax

177834263

NIP

8133545688

Tytuł projektu

Kierunek - praca! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa świętokrzyskiego

Numer projektu

POWR.01.02.02-26-0190/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie, ul. Pomorska 2, 30 – 039 Kraków
Data wpłynięcia oferty: 20.09.2016
Cena:
Część A: Kurs prawa jazdy kategorii C+E: 2 045,00 zł
Część B: Kurs kwalifikacyjny: Przewóz rzeczy i towarów (kwalifikacja wstępna przyspieszona): 1 900,00 zł
Liczba wyświetleń: 821