Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usługi szkoleniowej pn.: „Rozliczanie podatku VAT przy realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem najnowszych zmian” dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Data publikacji: 12.09.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-09-2016

Numer ogłoszenia

1006608

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać osobiście (w kancelarii urzędu - parter, pok. 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00) lub pisemnie na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska 25 c lub w formie elektronicznej

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

b.korzeniowska@wup.opole.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Korzeniowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

774417408

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej pn.: „Rozliczanie podatku VAT przy realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem najnowszych zmian” w dniu 04.10.2016 r. dla 30-osobowej grupy pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie rozliczania podatku VAT przy realizacji programów współfinansowanych ze środków UE

Przedmiot zamówienia

Składając ofertę Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług szkoleniowej, obejmującej:
1) Usługę szkoleniową, tj.:
a) odpowiednie przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Rozliczanie podatku VAT przy realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem najnowszych zmian” w dniu 04.10.2016 r. dla 30-osobowej grupy pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, szkolenie ma trwać 4 godziny zegarowe i 30 min., zgodnie z załączonym harmonogramem szkolenia, celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy pracowników WUP w Opolu w zakresie stosowania ustawy o podatku VAT (z uwzględnieniem zmian) w kontekście realizacji
i rozliczania Pomocy Technicznej oraz kontroli projektów w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020.
b) przeprowadzenie szkolenia w formie wykładu, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, tj.:
w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu przy ul. Głogowskiej 25 c;
c) zapewnienie trenera w dniu 04.10.2016 r., dyspozycyjnego zgodnie z przedstawionym harmonogramem szkolenia, wyspecjalizowanego w zakresie ww. tematu, który przeprowadził
co najmniej 60 godzin zegarowych szkoleń/warsztatów z zakresu rozliczania podatku VAT
przy realizacji programów współfinansowanych ze środków UE, w okresie ostatnich trzech lat licząc do dnia terminu złożenia oferty, który jest praktykiem w podanym zakresie i przeprowadzi szkolenie w sposób precyzyjny, zrozumiały dla odbiorcy oraz na bieżąco będzie wyjaśniał wątpliwości uczestników;
d) przygotowanie prezentacji multimedialnej, dysponowanie własnym laptopem, Zamawiający zapewni rzutnik wraz z pozostałym wyposażeniem sali;
e) przekazanie uczestnikom szczegółowego programu szkolenia oraz zapewnienie materiałów szkoleniowych w formie skryptów i materiałów biurowych (przybory piśmiennicze, notatnik);
f) wydanie uczestnikom imiennych zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu;
g) opatrzenie materiałów szkoleniowych, w tym zaświadczeń wymaganymi logotypami
oraz informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków EFS, zgodnie ze wzorem i listą uczestników współfinansowanych ze środków EFS, przesłanymi Wykonawcy przez Zamawiającego co najmniej na trzy dni robocze przed realizacją szkolenia;
h) Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania przedmiotu Umowy osobie innej niż zaakceptowanej przez Zamawiającego; zmiana trenera, zaakceptowanego przez Zamawiającego zgodnie z przedstawioną ofertą, może nastąpić tylko po wcześniejszym przedstawieniu Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej (drogą elektroniczną) informacji
o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem, a następnie pisemnej (drogą elektroniczną) zgody Zamawiającego; nowy trener musi spełnić minimum takie warunki, jakie spełnił trener przedstawiony w ofercie; zmiana zaproponowanego trenera nie może spowodować ryzyka niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2) Usługę cateringową, tj.:
a) przygotowanie w dniu szkolenia, zgodnie z harmonogramem przerwy kawowej w postaci ciast, ciastek kruchych i napojów: kawa, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana;
b) świadczenie usługi z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

04.10.2016 r. (wtorek)
08:00 - 09:30 zajęcia „Rozliczanie podatku VAT przy realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem najnowszych zmian”
09:30 – 09:45 przerwa kawowa
09:45 – 11:15 zajęcia „Rozliczanie podatku VAT przy realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem najnowszych zmian”
11:15 – 11:30 przerwa kawowa
11:30 – 13:00 zajęcia „Rozliczanie podatku VAT przy realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem najnowszych zmian”

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
- wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej pięć usług organizacji szkoleń/warsztatów dla grup min. 15 – osobowych

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zapewnienie trenera w dniu 04.10.2016 r., dyspozycyjnego zgodnie z przedstawionym harmonogramem szkolenia, wyspecjalizowanego w zakresie ww. tematu, który przeprowadził co najmniej 60 godzin zegarowych szkoleń/warsztatów z zakresu rozliczania podatku VAT przy realizacji programów współfinansowanych ze środków UE, w okresie ostatnich trzech lat licząc do dnia terminu złożenia oferty, który jest praktykiem w podanym zakresie i przeprowadzi szkolenie w sposób precyzyjny, zrozumiały dla odbiorcy oraz na bieżąco będzie wyjaśniał wątpliwości uczestników;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wraz z ofertą (formularzem oferty – zał. nr 2 do umowy) należy złożyć dokumenty:
• Załącznik nr 1 do formularza oferty
• Załącznik nr 2 do formularza oferty
• CV trenera
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
• pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik.
Załączniki i pełnomocnictwo składa się w oryginale, pozostałe dokumenty mogą być złożone
w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:
Cena 60% 60 punktów
Doświadczenie trenera 40% 40 punktów
Suma 100% 100 punktów

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.

Lp = C + D
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena
D – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – doświadczenie trenera

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

A. Punkty za kryterium „Cena” (60%, tj. 60 pkt) zostaną obliczone według wzoru:


cena brutto oferty najtańszej/cena brutto oferty badanejx 60 pkt = liczba punktów w danym kryterium

B. Punkty za kryterium „Doświadczenie trenera” (40%, tj. 40 pkt), zostaną przyznane
na podstawie informacji o liczbie godzin przeprowadzonych szkoleń/warsztatów z tematyki będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. Wraz z CV trenerów należy przedstawić wykaz przeprowadzonych przez nich szkoleń/warsztatów ze wskazaniem liczby zrealizowanych godzin. Godziny szkoleń/warsztatów zostaną zsumowane, a punkty w niniejszym kryterium zostaną wyliczone według wzoru:

liczba godzin zegarowych szkolenia/warsztatów w oferty badanej / największa liczba godzin zegarowych szkolenia/warsztatów z pozostałych ofert x 40 pkt = liczba punktów w danym kryterium

Suma liczby punktów otrzymanych za kryterium „cena” oraz „doświadczenie trenera”, stanowić będzie końcową ocenę oferty.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z najniższą ceną.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

Adres

Głogowska 25c

45-315 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

774416701

Fax

774416702

NIP

7542663278

Tytuł projektu

Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2016r.

Numer projektu

RPOP.11.01.00-16-0005/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław

cena brutto: 4.000,00 zł

data wpłynięcia oferty: 19.09.2016
Liczba wyświetleń: 387