Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego będącego na wyposażeniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Data publikacji: 12.09.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-09-2016

Numer ogłoszenia

1006606

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) lub pisemnie na adres: WUP Opole, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie, z dopiskiem: „Oferta dotyczy zapytania ofertowego pn: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego będącego na wyposażeniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

j.swiecicki@wup.opole.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jerzy Święcicki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

774417461

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego będącego na wyposażeniu WUP w Opolu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapewnienie zaplecza technicznego

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

30125110-5

Nazwa kodu CPV

Toner do drukarek laserowych/faksów

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostarczenia tonerów do siedziby Zamawiającego licząc od dnia podpisania umowy wynosi 7 dni.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku:
1) gdy konieczna będzie zmiana danych teleadresowych lub konieczna będzie zmiana miejsca wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, to dostawa przedmiotu umowy nastąpi do innego wskazanego przez Zamawiającego miejsca /na terenie miasta Opola/;
2) gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT, strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostaje stała;
3) gdy nastąpi zmiana przepisów prawa dot. postanowień niniejszej umowy i postanowienia te staną się niezgodne z prawem w całości lub części -stosuje się obowiązujące przepisy prawa;
4) dopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy bez wpływu na cenę umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 wzoru umowy.
5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektów, w ramach których realizowane jest zamówienie;
6) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
7) zmiany źródła finansowania umowy lub dodania nowego źródła finansowania umowy, kwota umowy pozostanie bez zmian, a Zamawiający zmieni tylko jej źródło finansowania i doda (lub zmieni) odpowiednie logo i informację o współfinansowaniu umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Do formularza ofertowego należy załączyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy o okresie gwarancji na dostarczone materiały,
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do zapytania ofertowego.
Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosować wyłącznie kryterium cena oferty brutto, której waga będzie stanowić 100%.

Ocena oferty będzie dokonywana według następującego wzoru:

Najkorzystniejsza oferta
------------------------------------ × 100 %
Badana oferta

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i została złożona z najniższą ceną.
Cena musi być podana w PLN.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

Adres

Głogowska 25c

45-315 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

774416701

Fax

774416702

NIP

7542663278

Tytuł projektu

Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2016r.

Numer projektu

RPOP.11.01.00-16-0005/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wia Dombrowicz sp. j.
ul. Pastewna 9, Warszawa

cena brutto: 6.393,54 zł

data wpłynięcia oferty: 19.09.2016
Liczba wyświetleń: 318