Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór Wykonawcy usługi dot. zakupu i dostarczenia artykułów spożywczych na potrzeby realizacji projektu Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 14.09.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-09-2016

Numer ogłoszenia

1006515

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

5. Wykonawca powinien złożyć ofertę na jeden z poniższych sposobów: • elektronicznie na adres a.szczepanska@karrsa.pl, osobiście w Sekretariacie Zamawiającego, biurze projektu mieszczącym się w siedzibie Polskiego Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin, II piętro, czynnym w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00, • przesłać pocztą lub kurierem na adres: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin z dopiskiem „Oferta na dostarczenie artykułów spożywczych na potrzeby OWES.”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.szczepanska@karrsa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Szczepańska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach zamówienia przewiduje się zakup i dostawę artykułów spożywczych wykorzystywanych na potrzeby realizacji spotkań doradczych, animacyjnych w ramach projektu, zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Miejscowość: Koszalin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór Wykonawcy usługi dot. zakupu i dostarczenia artykułów spożywczych na potrzeby realizacji projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy:

• Żywność, napoje, tytuń i produkty pokrewne CPV: 15000000-8

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy usługi polegającej na dostarczeniu artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowywania cateringu na spotkania doradcze i animacyjne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym

Kod CPV

15000000-8

Nazwa kodu CPV

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Harmonogram realizacji zamówienia

od dnia podpisania umowy do 30.06.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia może być podmiot prowadzący działalność handlową w zakresie niniejszego zamówienia, który posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższego warunku.

Dodatkowe warunki

1. zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
2. zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
3. zamawiający nie dopuszcza podzlecenia wykonania całości przedmiotu zamówienia;
4. zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji oferowanych warunków z wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą w celu uzyskania warunków korzystniejszych dla zamawiającego;
5. zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;

Warunki zmiany umowy

a. zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia uzupełniającego na warunkach niniejszej oferty;
b. w pozostałych kwestiach zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano wykonawcę
c. zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości artykułów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia i wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenie o braku wykluczenia

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najlepszej oferty dokonany będzie wyłącznie spośród ofert, które spełniają warunki udziału w postępowaniu ofertowym.
2. Kryteria oceny ofert:
a. Kryterium cena: LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH ZA OFERTĘ CENOWĄ DLA CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA „CENA BRUTTO” (Cn) – 60%
W kryterium „cena oferty brutto”, oferta z najniższą ceną, otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium, a pozostałe proporcjonalnie mniej, przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena brutto w złożonych ofertach
Cn = -------------------------------------------------------------- x 60
cena brutto oferty ocenianej


b. Kryterium czas realizacji: LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH ZA ZAOFERTOWANY CZAS DOSTAWY ZAMÓWIEŃ „CZAS REALZIACJI” (Cr) – 40%
W kryterium „czas realizacji”, oferta z najkrótszym czasem realizacji dostawy zamówień, otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium, a pozostałe proporcjonalnie mniej, przy zastosowaniu wzoru:

Termin realizacji zamówienia od momentu otrzymania zlecenia drogą telefoniczną lub mailową (dni robocze):
5 dni – 0 punktów
3 dni – 10 punktów
2 dni – 20 punktów
1 dzień – 40 punktów3. W przypadku takiej samej liczby punktów dla kilku ofert, wygrywa oferta z najniższą ceną.

4. Złożone oferty uszeregowane zostaną na podstawie liczby zdobytych punktów.

Wybrana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów obliczoną według wzoru:

Cr+Cn=100 (max)

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot niepowiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe należy rozmieć:
• uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

• posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w powyższym rozumieniu. Oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie o niewystępowaniu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym w/w powiązań. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Bez złożenia wspomnianego oświadczenia oferta nie będzie rozpatrzona.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Przemysłowa 8

75-216 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

943416330

Fax

94 341 63 30

NIP

6691429630

Tytuł projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej -Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego

Numer projektu

RPZP.07.03.00-32-K002/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

P.H.U. "Stryjewska" Teresa Stryjewska, 75-208 Koszalin, ul. Kutrowa 2, data wpłynięcia 19 września 2016.
Cena: 85899,24 zl brutto
Liczba wyświetleń: 868