Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usługi szkoleniowej pn. "Prawo zamówień publicznych - nowelizacja przepisów 2016" dla 15 - osobowej grupy pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

Data publikacji: 08.09.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-09-2016

Numer ogłoszenia

1006439

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać osobiście (w kancelarii urzędu - parter, pok. 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00) lub pisemnie na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska 25 c lub w formie elektronicznej

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

b.korzeniowska@wup.opole.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Korzeniowska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej pn.: „Prawo Zamówień Publicznych – nowelizacja przepisów 2016” w dniu 26.09.2016 r. dla 15-osobowej grupy pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej, obejmującej:

1) Usługę szkoleniową, tj.:
a) odpowiednie przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Prawo Zamówień Publicznych – nowelizacja przepisów 2016” w dniu 26.09.2016 r. dla 15-osobowej grupy pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, szkolenie ma trwać 6 godzin zegarowych i 30 min., zgodnie z załączonym harmonogramem szkolenia, celem szkolenia jest omówienie wpływu zmian ustawy PZP na sposób przygotowania i realizacji zamówień publicznych;
b) przeprowadzenie szkolenia w formie wykładu, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, tj.:
w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu przy ul. Głogowskiej 25 c;
c) zapewnienie trenera w dniu 26.09.2016 r., dyspozycyjnego zgodnie z przedstawionym harmonogramem szkolenia, wyspecjalizowanego w zakresie w/w tematu, który przeprowadził
co najmniej 60 godzin zegarowych szkoleń/warsztatów z zakresu prawa zamówień,
w okresie ostatnich trzech lat licząc do dnia terminu złożenia oferty; który przeprowadzi szkolenie w sposób precyzyjny i zrozumiały dla odbiorcy oraz na bieżąco będzie wyjaśniał wątpliwości uczestników;
d) przygotowanie prezentacji multimedialnej, dysponowanie własnym laptopem, Zamawiający zapewni rzutnik wraz z pozostałym wyposażeniem sali;
e) przekazanie uczestnikom szczegółowego programu szkolenia oraz zapewnienie materiałów szkoleniowych w formie skryptów i materiałów biurowych (przybory piśmiennicze, notatnik);
f) wydanie uczestnikom imiennych zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu;
g) opatrzenie materiałów szkoleniowych, w tym zaświadczeń wymaganymi logotypami
oraz informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków EFS, zgodnie ze wzorem i listą uczestników współfinansowanych ze środków EFS, przesłanymi Wykonawcy przez Zamawiającego co najmniej na trzy dni robocze przed realizacją szkolenia;
h) Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania przedmiotu Umowy osobie innej niż zaakceptowanej przez Zamawiającego; zmiana trenera, zaakceptowanego przez Zamawiającego zgodnie z przedstawioną ofertą, może nastąpić tylko po wcześniejszym przedstawieniu Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej (drogą elektroniczną) informacji
o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem, a następnie pisemnej (drogą elektroniczną) zgody Zamawiającego; nowy trener musi spełnić minimum takie warunki, jakie spełnił trener przedstawiony w ofercie; zmiana zaproponowanego trenera nie może spowodować ryzyka niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2) Usługę cateringową, tj.:
a) przygotowanie w dniu szkolenia, zgodnie z harmonogramem przerwy kawowej w postaci ciast, ciastek kruchych i napojów: kawa, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana;
b) świadczenie usługi z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

26.09.2016 r. (poniedziałek)
07:45 - 09:30 zajęcia „Prawo Zamówień Publicznych – nowelizacja przepisów 2016”
09:30 – 09:45 przerwa kawowa
09:45 – 11:30 zajęcia „Prawo Zamówień Publicznych – nowelizacja przepisów 2016”
11:30 – 11:45 przerwa kawowa
11:45 – 13:30 zajęcia „Prawo Zamówień Publicznych – nowelizacja przepisów 2016”
13:30 – 13:45 przerwa kawowa
13:45 – 15:00 zajęcia „Prawo Zamówień Publicznych – nowelizacja przepisów 2016”

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
a) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości
co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia; nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
c) wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej pięć usług organizacji szkoleń/warsztatów dla grup min. 15 – osobowych

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zapewnienie trenera w dniu 26.09.2016 r., dyspozycyjnego zgodnie z przedstawionym harmonogramem szkolenia, wyspecjalizowanego w zakresie w/w tematu, który przeprowadził co najmniej 60 godzin zegarowych szkoleń/warsztatów z zakresu prawa zamówień, w okresie ostatnich trzech lat licząc do dnia terminu złożenia oferty; który przeprowadzi szkolenie w sposób precyzyjny i zrozumiały dla odbiorcy oraz na bieżąco będzie wyjaśniał wątpliwości uczestników;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wraz z ofertą (formularzem oferty – zał. nr 2 do umowy) należy złożyć dokumenty:
• Załącznik nr 1 do formularza oferty
• Załącznik nr 2 do formularza oferty
• CV trenera
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
• pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:

Cena 60% 60 punktów
Doświadczenie trenera 40% 40 punktów

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.

Lp = C + D
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena
D – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – doświadczenie trenera

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

A. Punkty za kryterium „Cena” (60%, tj. 60 pkt) zostaną obliczone według wzoru:

cena brutto oferty najtańszej / cena brutto oferty badanej x 60 pkt = liczba punktów w danym kryterium

B. Punkty za kryterium „Doświadczenie trenera” (40%, tj. 40 pkt), zostaną przyznane
na podstawie informacji o liczbie godzin przeprowadzonych szkoleń/warsztatów z tematyki będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. Wraz z CV trenerów należy przedstawić wykaz przeprowadzonych przez nich szkoleń/warsztatów ze wskazaniem liczby zrealizowanych godzin. Godziny szkoleń/warsztatów zostaną zsumowane, a punkty w niniejszym kryterium zostaną wyliczone według wzoru:

liczba godzin zegarowych szkolenia w oferty badanej/największa liczba godzin zegarowych
szkolenia z pozostałych ofert x 40 pkt = liczba punktów w danym kryterium

Liczby punktów otrzymanych za kryterium „cena” oraz „doświadczenie trenera”, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

Adres

Głogowska 25c

45-315 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

774416701

Fax

774416702

NIP

7542663278

Tytuł projektu

Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2016r.

Numer projektu

RPOP.11.01.00-16-0005/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ADEPT s.c.
ul. Zacna 26
80-283 GDAŃSK
cena brutto: 2.700,00 zł
data wpłynięcia oferty: 15.09.2016
Liczba wyświetleń: 500