Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 11 dotyczące dostawy

Data publikacji: 06.09.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-09-2016

Numer ogłoszenia

1006296

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do 13.09.2016 a) pocztą tradycyjną lub kurierem lub osobiście (adres: TIZ-IMPLEMENTS Sp. z o.o., ul. Kocjana 1/4U, 01-473 Warszawa). b) mailowo na adres s.loboda@tizimplements.com. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników, nie będą podlegały ocenie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

s.loboda@tizimplements.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Seweryn Łoboda

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obiektywu i uchwytu do maszyny pomiarowej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest konieczność zakupu dodatkowych akcesoriów (uchwyt i obiektyw) do maszyny pomiarowej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia:
1) Obiektyw, 2,5x, kompatybilny z urządzeniem pomiarowym Alicona InfiniteFocus G5, odległość robocza 8,8mm z kalibracją
2) Uchwyt
Ma być kompatybilny z urządzeniem pomiarowym Alicona InfiniteFocus G5. Powinien posiadać:
a) System zaciskowy z zakresem odchylania od 0 do 90 stopni;
b) Regulowany w osi i promieniowo kołnierz oporowy/pierścień ograniczający, pozwala na powtarzalne zaciskanie narzędzia.
c) Możliwość pomiarów narzędzi o średnicy do 30mm i długości 250mm

Kod CPV

38500000-0

Nazwa kodu CPV

Aparatura kontrolna i badawcza

Harmonogram realizacji zamówienia

do uzgodnienia w momencie złożenia zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy: a. Nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez Zamawiającego lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe. b. Są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego. 3. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenia do zapytania ofertowego z dn. 06.09.2016r, potwierdzające spełnienie warunków z zapytania ofertowego
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena 100pkt
Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto. Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 100, wg następującego wzoru: Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 100 Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto.
W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert. Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

Wykluczenia

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
a. Nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez Zamawiającego lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
b. Są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TIZ-IMPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Antoniego Kocjana 1/U4

01-473 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 423 33 14

Fax

22 836 81 04

NIP

1131824802

Tytuł projektu

System Ekspercki projektowania procesu obróbki skrawaniem elementów lotniczych

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0013/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Alicona Imaging GmbH; Dr.-Auner Strasse 21a, Raaba/Graz, 8074 - data wpłynięcia 12.09.2017 - obiektyw 2 000 EUR; Uchwyt 4 800 EUR
Liczba wyświetleń: 754