Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe: Młynek do mielenia odpadu tworzyw

Data publikacji: 07.09.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-09-2016

Numer ogłoszenia

1006285

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać pocztą na adres AC Spółka Akcyjna, ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok lub e-mailem na adres dariusz.kawalko@ac.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dariusz.kawalko@ac.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

andrzej.szal@ac.com.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Młynek do mielenia odpadu tworzyw

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Młynek umożliwi wykonanie badań i prób technologicznych dotyczących ponownego wykorzystania odpadów w procesie wtrysku dla materiałów alternatywnych.

Przedmiot zamówienia

Młynek do tworzyw z dodatkami, włóknem szklanym z udziałem do 30%. Główne cechy
młynka to:
- dostosowany do rozdrabniania wyprasek i wlewów z materiałów z dodatkiem włókna
szklanego 30%,
- dostosowany do mielenia wyprasek i wlewów o wymiarach 200 x 105 x 30 mm o grubości
ścianki max 10 mm,
- wykorzystywany do rozdrabniania odpadów z tworzyw PA, PBT, PPS, PP, PE, ABS,
- wyposażony w sita umożliwiające uzyskać przemiał o frakcji 5 mm,
- drzwi rewizyjne umożliwiające łatwą rewizję, wymianę noży stałych i ruchomych, oraz
czyszczenia po pracy (wymiana tworzywa),
- młynek wyposażony w dmuchawę i system odpylający
- wydajność optymalna urządzenia min 40 kg/h dla polimerów PA 6.6 GF30,
- możliwość zastosowania młyna jako stanowiskowy, transport na kółkach,
- komora tłumiąca hałas,
- panel sterujący, sygnalizator świetlny wskazujący status pracy urządzenia (awarię),
wyłącznik bezpieczeństwa, przyciski sterowania opisane w języku polskim,
- deklaracje zgodności CE oraz instrukcję obsługi w języku polskim
- gwarancja co najmniej 2 lata.
Oferta powinna zawierać cenę urządzenia wraz z wyodrębnionymi kosztami jego dostawy do
siedziby Zamawiającego.

Kod CPV

42994200-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy przedmiotu zamówienia do AC Spółka Akcyjna najpóźniej do 12 tygodni od momentu podpisania umowy.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Specyfikacja wymagań AC S.A. dla parametrów technicznych – 100%
2. Przy spełnionych warunkach specyfikacji technicznej kolejnym kryterium wyboru jest:
 cena – 75% (0 – 75 punktów), obliczane wg następującego wzoru:
KC – kryterium ceny
Cmin. – najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert
Coferty – cena w aktualnie analizowanej ofercie
KC = Cmin. / Coferty x 75 pkt
 atrakcyjność oferty – 15% (0 – 15 punktów), w tym:
o Elementy zawarte w cenie urządzenia – 9% (0 – 9 punktów):
 Dostawa – 3%
 Instalacja urządzenia – 3%,
 Szkolenie – 3%
o czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – 3%
o dostępność części eksploatacyjnych – 3%
 termin realizacji do 12 tygodni od daty zamówienia – 5% (0 – 5 punktów)
 aspekt środowiskowy 5% (0 – 5 pkt) np. energooszczędność.

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AC SA

Adres

42 Pułku Piechoty 50

15-181 Białystok

podlaskie , Białystok

NIP

9661319418

Tytuł projektu

Rozwój Centrum B+R nowych technologii zasilania pojazdów autogazem

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0109/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Muehsam – Elektromech Jan K. Muehsam i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Patriotów 341, 04-760 Warszawa, powiat Warszawa, województwo: Mazowieckie,
Data wpłynięcia oferty - 12.09.2016 r.
Cena: 12 800 EUR
Liczba wyświetleń: 830