Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe: Tester laboratoryjny wielkości elektrycznych

Data publikacji: 07.09.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-09-2016

Numer ogłoszenia

1006201

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać pocztą na adres AC Spółka Akcyjna, ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok lub e-mailem na adres dariusz.kawalko@ac.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dariusz.kawalko@ac.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tomasz.cybulko@ac.com.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Tester laboratoryjny wielkości elektrycznych

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Tester laboratoryjny będzie wykorzystywany do prowadzenia dokładnych pomiarów wartości elektrycznych we wszystkich projektowanych urządzeniach elektronicznych. Tester będzie również konieczny dla prawidłowej analizy zgromadzonych danych.
Na podstawie przeprowadzonych analiz będzie można ocenić zmiany w parametrach projektowanych urządzeń oraz ich wpływ na ich funkcjonowanie badanych rozwiązań.

Przedmiot zamówienia

Tester laboratoryjny wielkości elektrycznych., o parametrach nie gorszych jak te poniżej:
- Standard PXI kompatybilny z PXI Express
- Obudowa do montażu płyt pomiarowych, ilość slotów: 8 o wysokości 3U wraz z zasilaczem
- Komunikacja z laptopem lub PC o przepustowości 200MB/sek. wraz z niezbędna kartą do
jego podłączenia.
- Ilość wejść analogowo-cyfrowych: 16, +/-10V, 16bit, 1Ms/s
- Ilość wejść analogowo-cyfrowych: 32, +/-42V, 24 bit, 50kB na kanał
- Ilość uniwersalnych wejść/ wyjść : 24
- Ilość wyjść analogowych: 2 o rozdzielczości 16 bit, +/- 10V
- Ilość wyjść analogowych: 8 o rozdzielczości 16 bit, izolowane, +/-16V, +/-20mA, 250kB/s
- Ilość portów szeregowych izolowanych: 4
- Multiplekser do sygnałów analogowych: 32 kanały 2 przewodowe, 300V
- Uniwersalny blok konektorów do montażu przewodów: 48 I/O
- Ilość wejść pomiaru temperatury dla przetworników PT100: 16 , 24 bit
- Multimetr 6,5 cyfry do pomiaru AC/DC: napięcia, prądu, rezystancji i testu diod
- Zasilacz 2 kanały, 60V, obciążenie 1A na kanał
- Niezbędne terminale do całego zestawu
-Zestaw testera powinien być wyposażony we wszystkie sterowniki pozwalające na komunikację z programem Labview.
- Jawna i dostępna dokumentacja do komunikacji z płytami.

Termin dostawy testera do AC Spółka Akcyjna najpóźniej do 10 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy testera do AC Spółka Akcyjna najpóźniej do 10 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Specyfikacja wymagań AC S.A. dla parametrów technicznych – 100%
2. Przy spełnionych warunkach specyfikacji technicznej kolejnym kryterium wyboru jest:

 cena – 85% (0 – 85 punktów), obliczane wg następującego wzoru:
KC – kryterium ceny
Cmin. – najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert
Coferty – cena w aktualnie analizowanej ofercie
KC = Cmin. / Coferty x 85 pkt

 atrakcyjność oferty - 10% (0-10 pkt)
• bezpłatne pakiety wdrożeniowe – 2,5 pkt
• dostawa w cenie urządzenia – 2,5 pkt
• szkolenie – 5,0 pkt
 aspekt środowiskowy - 5% (0-5 pkt)
• energooszczędność – 2,5 pkt
• wykorzystywanie materiałów pochodzących z recyklingu – 2,5 pkt

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AC SA

Adres

42 Pułku Piechoty 50

15-181 Białystok

podlaskie , Białystok

NIP

9661319418

Tytuł projektu

Rozwój Centrum B+R nowych technologii zasilania pojazdów autogazem

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0109/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

National Instruments Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, powiat Warszawa, województwo Mazowieckie
Data wpłynięcia oferty - 19.09.2016 r.
Cena oferty: 95 735,12 PLN
Ostateczna cena osiągnięta w wyniku negocjacji: 94 000,00 PLN
Liczba wyświetleń: 697