Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 02.09.2016 Na wykonanie zabudowy powierzchni targowej na Targi POLAGRA GASTRO odbywające się w Poznaniu w terminie 26-29 września 2016r.

Data publikacji: 02.09.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-09-2016

Numer ogłoszenia

1006085

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert: Oferta może być złożona: - elektronicznie na adres: a.kostuszynska@komat.com.pl - osobiście - przesyłką pocztową / kurierską na adres siedziby firmy: KOMAT Mieczysław Kozłowski, Romanowo Dolne 105, 64-704 Romanowo Dolne Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, w języku polskim. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. W przypadku wersji papierowej, strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. szycie, zbindowanie). Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferty składane drogą elektroniczną winny posiadać tytuł wiadomości: „Zapytanie Ofertowe z dnia 02.09.2016 – OFERTA; odczytać dnia 10.09.2016 r. o godz. 10.00”. Oferty składane osobiście lub przesyłką pocztową / kurierską na adres siedziby firmy: KOMAT Mieczysław Kozłowski, Romanowo Dolne 105, 64-704 Romanowo Dolne, winny być złożone w zaklejonej kopercie. Koperta winna posiadać oznaczenie: „Zapytanie Ofertowe z dnia 02.09.2016 – OFERTA; odczytać dnia 10.09.2016 r. o godz. 10.00”. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny. Zamawiający może w każdym czasie bez podania przyczyny odwołać lub zmienić treść niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku zaistnienia takich okoliczności Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.kostuszynska@komat.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Kostuszyńska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zabudowa powierzchni targowej na Targi POLAGRA GASTRO w Poznaniu (Polska) odbywające się w terminie 26-29 września 2016 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań (Teren Targów Poznańskich)

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie jest planowane w ramach projektu „Rozwój działalności eksportowej KOMAT na rynku niemieckim, francuskim i skandynawskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zabudowa powierzchni targowej na Targi i POLAGRA GASTRO w Poznaniu (Polska) odbywające się w terminie 26-29 września 2016 r.
Stoisko – otwarte na cztery strony (wyspowe) o powierzchni 100m2 (10mx10m) – wstępny plan stoiska wraz z rozmieszczeniem zabudowy, wyposażenia i eksponatów stanowi załącznik nr 1.
Zakres zamówienia: zabudowa i wyposażenie stoiska wraz z transportem i logistyką.
Zakres zabudowy i wyposażenia stoiska:

I. Szczegółowy projekt i wizualizacja 3D stoiska przygotowana na podstawie wstępnego planu stoiska stanowiącego załącznik nr 1
II. Podłoga: panele podłogowe z podkładem i kątownikami dla całej powierzchni wystawienniczej (100m2)
III. Ściany z białych płyt malowane na kolor biały z paskami szarości na których będzie umieszczony napis z adresem: www.komat.com.pl Przeznaczone ścian: zabudowa stoisk, wydzielenie zaplecza i stref stoisk oraz umieszczenie na nich treści reklamowych (logotypów i nazwy firmy, zdjęć prezentujący produkty KOMAT), w tym:
- 1 ściana o wymiarach 5x4,3m (na planie ścinka za PRODUKTEM NR 2),
- 1 ściana o wymiarach 4,1x4,3m (na planie ścinka przed napisem POLAGRA 2016),
- 1 ściana o wymiarach 2,1x4,3m (na planie ścinka za TV),
- 1 ściana o wymiarach 4,1x2,5m (na planie ścinka za PRODUKTEM NR 8),
- 1 ściana o wymiarach 3,4x2,5m (na planie ścinka za PRODUKTEM NR 5),
- 1 ściana o wymiarach 2,55x4,3m (na planie ścinka za PRODUKTEM NR 4).
IV. Zadaszenie typu raster 8m2 i drzwi skrzydłowe dla zaplecza.
V. Logotypy przestrzenne obejmujące logo i nawę KOMAT – 4 szt. z przeznaczeniem do naklejenia na ścianki wskazane w pkt. III
VI. Grafika folia ( obejmując napisy: „maserBAR”, „speedBAR”, „Nowy wymiar gastronomii” ) z przeznaczeniem do naklejenia na ścianki wskazane w pkt. III
VII. Częściowe zadaszenie powierzchni wystawienniczej w postaci białych 2 krzyżujących się płyty każda o wymiarach: 5,5mx1m) z rozmieszczonymi w ramach ich powierzchni punkami oświetlenia halogenowego
VIII. Konstrukcja stalowa .TRI-STAR-RAMPA: z przeznaczeniem do zawieszania nad stanowiskiem wystawienniczym, będzie na niej montowane: oświetlenie stoiska oraz banery reklamowe wskazane poniżej w pkt. VIII.
IX. Banery jednostronne do zawieszenia na konstrukcji wskazanej w pkt. VIII
X. Wyposażenie stanowiska:
1. Elementy oświetlenia i zasilania elektrycznego (wskazano liczbę szacunkową, która może ulec zmianie zgodnie ze szczegółowym projektem stoiska zaproponowanym przez wykonawcę):
- rozdzielnia 1 szt.,
- obwody- 8 szt.
- halogeny na wysięgniku – 22 szt.
- metahalogeny 500W – 10 pkt.
- oprawy sufitowe LED – 24 pkt.
- oświetlenie żarowe – 2 pkt.,
- gniazda elektryczne – 10 szt.
2. Stolik barowy okrągły z blatem białym i stelażem chromowanym – 2 szt.
3. Stolik barowy prostokątny z blatem białym i stelażem chromowanym – 2 szt.
4. Krzesła barowe, białe z chromowanymi stelażami – 12 szt.
5. Regał do wyposażenia zaplecza – 1 szt
6. Wieszak do wyposażenia zaplecza – 2 szt.
7. Koszt na śmieci do wyposażenia zaplecza – 1 szt.

Kod CPV

79950000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak dodatkowych przedmiotów zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie później niż 1 dzień kalendarzowy przed rozpoczęciem targów.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym adekwatne PKD w dokumencie rejestrowym. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 20 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Wykonawca jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.
4. Zamawiający złoży zamówienie / podpisze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty).
5. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia / podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert.
6. Wybrany Wykonawca zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu.
Jednakże, wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego z załącznika.
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych, stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego z załącznika.
3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego z załącznika.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i wagi:

• Cena netto:
waga kryterium: 80%
Punkty w ramach kryterium „cena netto” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
C = Cena minimalna / Cena oferowana x 80% x 100
gdzie:
C –ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena netto”
Cena minimalna –najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
Cena oferowana –cena wskazana przez oferenta
Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

• Termin płatności
waga kryterium: 20%
Punkty w ramach kryterium „termin płatności” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
Ocena = (TB / TN) x 20% x 100
gdzie:
TB – termin badany (w dniach)
TN – termin najdłuższy (w dniach)
Termin płatności – wyrażony jako okres między dniem powstania a dniem wymagalności wierzytelności, którą Zamawiający jest zobowiązany zapłacić (np. okres 30 dni). Dni liczone są od daty wystawienia faktury.

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch Wykonawców lub więcej, o miejscu i liście rankingowej zadecyduje termin (data i godzina) złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie wyżej na liście).

Wykluczenia

Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach.
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
-posiadaniu co najmniej10 % udziałów lub akcji;
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"KOMAT" MIECZYSŁAW KOZŁOWSKI

Adres

64-704 Romanowo Dolne

wielkopolskie , czarnkowsko-trzcianecki

Numer telefonu

+48 672559820

Fax

67 255 98 22

NIP

7630014059

Tytuł projektu

Rozwój działalności eksportowej KOMAT na rynku niemieckim, francuskim i skandynawskim.

Numer projektu

RPWP.01.04.01-30-0190/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres wybranego dostawcy: PU.H. HELMEX Grażyna Słoma, Ryszard Słoma, ul. Glebowa 30A/1
61-312 Poznań
Data wpłynięcia oferty: 09.09.2016r.
Cena: 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) + 23 % VAT
Liczba wyświetleń: 884