Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania oraz realizacji doradztwa specjalistycznego i usług inkubujących dla uczestników projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 01.09.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-09-2016

Numer ogłoszenia

1006021

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty w postaci co najmniej: oferty cenowej (Załącznik nr 1), oświadczenia (Załącznik nr 2) oraz informacji/specyfikacji określającej doświadczenie w zakresie zamówienia (Załącznik nr 3), należy składać w biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, przy ulicy Cukrowej 8, pok. 220, osobiście (w godzinach otwarcia biura), faxem na nr 91 444 31 63 lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@aktywneowes.pl do dnia 09 września 2016 r. (do końca dnia, tj. godz. 23:59). Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te propozycje ww. usług, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania propozycji.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@aktywneowes.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Emilia Kowalska, tel. 516 702 312 lub e-mail: kontakt@aktywneowes.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie oraz realizację doradztwa specjalistycznego i usług inkubujących dla uczestników projektu, tj. grup inicjatywnych zamierzających utworzyć PES oraz istniejących PES. Obszar realizacji doradztwa/usług wskazanych w przedmiocie zamówienia dotyczy powiatów: goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, polickiego, M. Szczecin i M. Świnoujście.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który odpowiedzialny będzie za przygotowanie oraz realizację doradztwa specjalistycznego i usług inkubujących dla uczestników projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie oraz realizację doradztwa specjalistycznego i usług inkubujących dla uczestników projektu, tj. grup inicjatywnych zamierzających utworzyć PES oraz istniejących PES w oparciu o poniższe wytyczne:
1) Zakres doradztwa i usług inkubujących objętych przedmiotem zamówienia:
a) Doradztwo specjalistyczne (w tym usługi inkubujące), świadczone dla grup inicjatywnych (śr. 15 GI/rok x śr. 60 h/GI, łącznie śr. 1498 h): prawne, księgowe, finansowe, marketingowe, osobowe.
b) Usługi inkubujące, świadczone dla PES (śr. 50-60 PES x śr. 30 h/rok, łącznie śr. 3645 h): prawne, księgowe, marketingowe, wdrażanie innowacji i planów rozwoju.
c) Biznesowe doradztwo specjalistyczne, świadczone dla PES/PS (śr. 5 PES/PS x śr. 5 h/m-c, łącznie śr. 700 h).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, w tym tematyka doradztwa/usług znajduje się w załączniku zat. „Zapytanie ofertowe doradztwo specjalistyczne i usługi inkubujące".

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający ustala okres wykonania zamówienia na okres wrzesień 2016-czerwiec 2019. Ostateczne terminy doradztwa/usług zostaną uzgodnione z wybranym/i Oferentem/ami po podpisaniu umowy (zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników projektu).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do złożenia oferty zgodnie z zapytaniem mogą przystąpić wyłącznie ci Wykonawcy, którzy przygotowani są do przyjęcia zlecenia na świadczenie usług wskazanych w przedmiocie zamówienia, tj. posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Do złożenia oferty zgodnie z zapytaniem mogą przystąpić wyłącznie ci Wykonawcy, którzy przygotowani są do przyjęcia zlecenia na świadczenie usług wskazanych w przedmiocie zamówienia, spełniający następujące warunki:
a) posiadający wykształcenie wyższe (w przypadku osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób wydelegowanych do realizacji zamówienia przez podmioty gospodarcze);
b) dysponujący doświadczeniem w prowadzeniu doradztwa, usług i/lub szkoleń z tematyki tożsamej do przedmiotu zamówienia dla grup inicjatywnych zakładających PES lub istniejących PES (Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu doświadczenia osób zaangażowanych do realizacji zamówienia);
c) będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod warunkiem, że osobiście będzie świadczyć doradztwo/usługi lub jako przedsiębiorstwo posiada odpowiednie zasoby i doświadczenie (w ciągu ostatnich 3 lat) w prowadzeniu doradztwa/usług z ww. zakresu.

Dodatkowe warunki

Do złożenia oferty zgodnie z zapytaniem mogą przystąpić wyłącznie ci Wykonawcy, którzy spełniają warunek dot. zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia (dotyczy przedsiębiorstw) osoby/ób znajdującej/ych się w trudnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2003 Nr 122 1143 z późn. zm.) – Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia informacji na ww. temat w treści oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawcy zobowiązani są do przygotowania oferty w postaci co najmniej: oferty cenowej (Załącznik nr 1), oświadczenia (Załącznik nr 2) oraz informacji/specyfikacji określającej doświadczenie w zakresie zamówienia (Załącznik nr 3).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów:
a) cena, znaczenie 20%,uszczegółowienie przyznawania punktacji w ramach kryterium a):
- cena poniżej zabudżetowanej wartości od 60% do 30% - 20 punktów,
- cena poniżej zabudżetowanej wartości od 29% do 0% - 10 punktów,
- cena powyżej zabudżetowanej wartości do 9% - 5 punktów,
- cena powyżej zabudżetowanej wartości od 9% - 0 punktów;
b) doświadczenie oferenta z zakresu składanej oferty i jakość świadczenia ww. usług (w tym dotychczasowa współpraca z Zamawiającym), znaczenie 80%,
uszczegółowienie przyznawania punktacji w ramach kryterium b):
- za doświadczenie obejmujące powyżej 150 h przeprowadzonego doradztwa, usług i/lub szkoleń - w tym świadczonych na rzecz osób fizycznych i/lub PES w ramach współpracy z OWES w regionie szczecińskim - (w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania ofert) tożsamych z zakresem tematycznym wskazanym w pkt. 1.2) (tematyka musi być spójna z minimum 3 punktami z wybranego zakresu merytorycznego zawartego w opisie przedmiotu zamówienia w częściach a), b) lub c) – 80 punktów,
- za doświadczenie obejmujące powyżej 150 h przeprowadzonego doradztwa, usług i/lub szkoleń (w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania ofert) tożsamych z zakresem tematycznym wskazanym w pkt. 1.2) (tematyka musi być spójna z minimum 3 punktami z wybranego zakresu merytorycznego zawartego w opisie przedmiotu zamówienia w częściach a), b) lub c) - 75 punktów,
- za doświadczenie obejmujące do 150 h przeprowadzonego doradztwa, usług i/lub szkoleń (w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania ofert) tożsamych z zakresem tematycznym wskazanym w pkt. 1.2) (tematyka musi być spójna z minimum 3 punktami z wybranego zakresu merytorycznego zawartego w opisie przedmiotu zamówienia w częściach a), b) lub c) – 60 punktów,
- za doświadczenie obejmujące do 100 h przeprowadzonego doradztwa, usług i/lub szkoleń (w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania ofert) tożsamych z zakresem tematycznym wskazanym w pkt. 1.2) (tematyka musi być spójna z minimum 3 punktami z wybranego zakresu merytorycznego zawartego w opisie przedmiotu zamówienia w częściach a), b) lub c) – 40 punktów,
- za brak doświadczenia w zakresie zamówienia – 0 punktów.
Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z kilkoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje.

Wykluczenia

Do złożenia oferty nie mogą przystąpić Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo z zastrzeżeniem podsekcji 6.5.3. pkt. 13 lit. b „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań.

Do złożenia oferty mogą przystąpić Wykonawcy, w stosunku do których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKTYWA PLUS EMILIA KOWALSKA

Adres

Bolesława Śmiałego 39/2

70-351 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

508675975

Fax

914443163

NIP

8511677676

Tytuł projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego

Numer projektu

RPZP.07.03.00-32-K001/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES
Adres: ul. Generała Ludomiła Rayskiego 3/19, 70-426 Szczecin
Powiat: M. Szczecin
Województwo: Zachodniopomorskie
Data wpływu oferty:: 07.09.2016
Cena: doradztwo specjalistyczne i usługi inkubujące: 110 zł/biznesowe doradztwo specjalistyczne 150 zł

UNIPROMOTION Magdalena Kosobucka
Adres: ul. Słoneczna 3, 72-344 Śliwin
Powiat: gryficki
Województwo: Zachodniopomorskie
Data wpływu oferty: 08.09.2016
Cena: doradztwo specjalistyczne i usługi inkubujące: 80 zł
Liczba wyświetleń: 1272