Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usługi księgowej dla podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego”.

Data publikacji: 26.08.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-09-2016

Numer ogłoszenia

1005692

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Racławickiej 15-17 budynek F, lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 05.09.2016r. do godz. 12:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piotr.jaskiewicz@ndsfund.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się Wykonawcami jest Pan Piotr Jaśkiewicz, e-mail: piotr.jaskiewicz@ndsfund.org

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: świadczenie usługi księgowej rozumianej, jako świadczenie obsługi księgowej wraz z prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem oraz świadczenie usług doradztwa księgowego dla: a) podmiotów ekonomii społecznej (PES) nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym także podmiotów ekonomii społecznej reintegracyjnych oraz podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne); b) podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorstw społecznych (zwanych dalej: przedsiębiorstwami społecznymi - PS), prowadzących działalność w ramach ekonomii społecznej na terenie powiatów powiat: szczecinecki, wałecki, drawski, świdwiński, łobeski.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonwacy do świadczenia usługi księgowej w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego”, zgodnie z warunkami określonymi w umowie dotacyjnej nr UDA-RPZP.07.03.00-32-K003/16-00 z dnia 10 sierpnia 2016 roku. Projekt „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego” współfinansowany jest przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: świadczenie usługi księgowej rozumianej, jako świadczenie obsługi księgowej wraz z prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem oraz świadczenie usług doradztwa księgowego dla: a) podmiotów ekonomii społecznej (PES) nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym także podmiotów ekonomii społecznej reintegracyjnych oraz podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne); b) podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorstw społecznych (zwanych dalej: przedsiębiorstwami społecznymi - PS), prowadzących działalność w ramach ekonomii społecznej na terenie powiatów powiat: szczecinecki, wałecki, drawski, świdwiński, łobeski.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie Ofertowe_ Załączniki 1_SZOWES-RSZK_2016

Kod CPV

79200000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie Ofertowe_ Załączniki 1_SZOWES-RSZK_2016

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia 12.09.2016r. do dnia 30.06.2019r.
Zamówienie obejmuje łącznie 2000 godzin usługi księgowej. Liczba godzin usługi księgowej w poszczególnych wskazanych zakresach i podmiotach, będzie kształtowała się na bieżąco, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez odbiorców w trakcie trwania projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie Ofertowe_ Załączniki 1_SZOWES-RSZK_2016

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie Ofertowe_ Załączniki 1_SZOWES-RSZK_2016 A.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą posiadać ubezpieczenie z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie Ofertowe_ Załączniki 1_SZOWES-RSZK_2016

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie Ofertowe_ Załączniki 1_SZOWES-RSZK_2016

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą spełniać poniższe warunki: dysponować co najmniej 2 osobami wskazanymi do wykonania zamówienia, które posiadają: wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe ekonomia/finanse/rachunkowość i/lub ukończone studia podyplomowe w zakresie rachunkowości oraz minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług księgowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w zakresie na, które składana jest oferta (księgowość lub pełna księgowość i obsługa kadrowo-płacowa).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie Ofertowe_ Załączniki 1_SZOWES-RSZK_2016

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie Ofertowe_ Załączniki 1_SZOWES-RSZK_2016

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawca umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą dotyczące w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, w przypadku wystąpienia okoliczności związanych ze zmianą założeń projektu w ramach którego realizowane jest zamówienie, tj. „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego”, co Wykonawca będzie zobowiązany wykazać, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia oraz rodzajów podmiotów stanowiących przedmiot zamówienia.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony formularz oferty;
2) Wykaz osób wskazanych do realizacji niniejszego zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik);
3) Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (według wzoru stanowiącego załącznik);
4) Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego załącznik).
5) Wykaz podmiotów ekonomii społecznej na rzecz których prowadzono usługi księgowe (według wzoru stanowiącego załącznik);

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie Ofertowe_ Załączniki 1_SZOWES-RSZK_2016

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena usługi* [C] 50% 50 pkt
Doświadczenie [D] 50% 50 pkt

* Cena brutto to cena jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją niniejszej usługi.

Zasady oceny kryterium "Cena usługi" [C].

Będzie brana pod uwagę średnia cena za 1 godz. usługi księgowej. Oferta najtańsza, niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma 50 pkt., oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za kryterium cena będą obliczone wg poniższego wzoru:

Najniższa cena brutto spośród badanych ofert
C = -------------------------------------------------------------- x 50 pkt
Cena brutto badanej oferty

gdzie:

C - ilość punktów w kryterium „cena”
1 pkt.= 1%

Zasady oceny kryterium " Doświadczenie” [D]:

W kryterium „Doświadczenie PES” będzie oceniana liczba Podmiotów Ekonomi Społecznej (PES) dla których Wykonawca lub osoby wskazane przez Wykonawcę do wykonania niniejszego zamówienia świadczył/ły usługi księgowe zgodnie z zakresem przedstawionym w opis przedmiotu niniejszego zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował samodzielnie lub osoby wskazane przez Wykonawcę do wykonania niniejszego zamówienia zrealizowały usługi polegające na świadczeniu usług księgowych, którego odbiorcą były Podmioty Ekonomii Społecznej (zgodnie z definicją obowiązującą w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Ekonomii Społecznej). Oferta z największą liczbą Podmiotów Ekonomii Społecznej otrzymuje 50 pkt, a punkty dla pozostałych ofert obliczane będą wg wzoru:

Doświadczenie badanej oferty (liczba PES)
D = ----------------------------------------------------------------------------- x 50 pkt
Doświadczenie najkorzystniejszej oferty (liczba PES)
gdzie:

D - ilość punktów w kryterium „Doświadczenie” D
1 pkt.= 1%

3) Ostateczna ocena punktowa oferty:
a) Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.
b) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie.
c) Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
d) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie Ofertowe_ Załączniki 1_SZOWES-RSZK_2016

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie Ofertowe_ Załączniki 1_SZOWES-RSZK_2016

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA

Adres

Racławicka 15-17

75-620 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

533 335 443

Fax

94 347 82 05

NIP

6692337315

Tytuł projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - OśrodekWsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego

Numer projektu

RPZP.07.03.00-32-K003/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DSW Biuro Rachunkowe i Usługi Szkoleniowe Anna Dziura, Katarzyna Szymańska, Anna Wycech s.c.
75-620 Koszalin ul. Racławicka 15-17 d
Data wpłynięcia oferty: 05.09.2016
Cena: 90 zł
Liczba wyświetleń: 1136