Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonawcy do przygotowania i przeprowadzenia zajęć teoretycznych na kursach kwalifikacyjnych lub specjalistycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Data publikacji: 24.08.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-10-2016

Numer ogłoszenia

1005555

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty składać można osobiście (w pok. nr 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00), za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zdz.poznan.pl lub pocztą tradycyjną na adres: l. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@zdz.poznan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Klimek

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców w charakterze wykładowców do przygotowania
i przeprowadzenia zajęć teoretycznych na kursach kwalifikacyjnych lub specjalistycznych, zgodnie z obowiązującymi programami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych na każdy moduł ujęty w programie kształcenia, odrębnie w ramach poszczególnych tematów i regionów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców do przygotowania i przeprowadzenia zajęć teoretycznych na kursach kwalifikacyjnych lub specjalistycznych (zwanych dalej „kursem lub kursami”), na każdy moduł ujęty w programie kształcenia, odrębnie w ramach poszczególnych tematów i regionów.

Przedmiot zamówienia

- Kursy realizowane będą zgodnie z obowiązującym programem kształcenia pielęgniarek i położnych zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia (zwanym dalej „programem kursu” lub „programem kształcenia”). Szczegółowy program kształcenia z przedmiotowego kursu dostępny jest na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: http://ckppip.edu.pl/ w zakładce: programy kształcenia.
- Kursy będą realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. nr 197, poz. 1923 z dnia 21 listopada 2003 r.).
- Kursy będą realizowane przez osoby, które posiadają kwalifikacje określone przepisami prawa oraz wymagane w ramach obowiązujących programów kursu lub kształcenia.
- Zamawiający planuje realizację 173 edycji kursów na terenie 12 regionów. Planowany harmonogram rozpoczęcia każdej z edycji kursu (pierwszego modułu) z podziałem na regiony stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia planowanego terminu rozpoczęcia kursu o jeden miesiąc wcześniej lub później, jak również zwiększenia lub zmniejszane planowanej ilości kursów w danym regionie o maksymalnie dwa kursy. W ramach każdej z edycji kursu moduły będą realizowane w kolejności wskazanej w programie kształcenia, przy czym maksymalny czas realizacji kursu kwalifikacyjnego (włącznie z zajęciami praktycznymi) wynosi 6 m-cy.
- Program kształcenia zawiera szczegółowy wykaz godzin przypadających na poszczególne moduły w ramach kursu.
- Grupa szkoleniowa w ramach każdej z edycji kursu liczyć będzie ok. 25-30 osób.

Kod CPV

80510000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia specjalistycznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie zostało podzielone na 387 części, które stanowią poszczególne moduły kursu dla danej lokalizacji (regionu) - według harmonogramów.

Kursy realizowane będą w okresie: od 2016-10-10 do 2018-03-31.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że, dysponuje osobą, która w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert realizowała zajęcia teoretyczne w charakterze wykładowcy na co najmniej 5 różnych kursach z zakresu kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych, zgodnych z ramowymi wytycznymi Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (realizowała zajęcia teoretyczne niezależnie od tematyki na kursach: specjalistycznych, kwalifikacyjnych, specjalizacjach, przy czym zajęcia w ramach jednego kursu traktowane są jako jeden kurs).
Ocena spełniania tego warunku będzie dokonywana w oparciu o wypełnione oświadczenie - formularz wykaz wykonanych usług szkoleniowych w charakterze wykładowcy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje wystawione przez organizatora kształcenia lub dokumenty równoważne).
W przypadku nieprzedstawienia w/w dokumentów lub rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami i treścią oświadczenia Zamawiający uzna, że Oferent nie spełnił w/w warunkiem.

Dodatkowe warunki

Zapłata za realizację przedmiotu zamówienia będzie realizowana po każdym prawidłowo wykonanym przedmiocie zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury/rachunku, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia i zaakceptowania przez Zamawiającego faktury. Płatność będzie realizowana przelewem z rachunku Zamawiającego na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności wynagrodzenia w razie opóźnień związanych z przekazaniem środków finansowych przez Ministerstwo Zdrowia.

Warunki zmiany umowy

Umowa może zostać zmieniona w przypadku:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (w szczególności zmiany stawek podatku VAT). W takim przypadku zmianie ulec może także ilościowy zakres umowy (liczba szkoleń).
b) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie lub sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
c) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
d) wystąpienia innych obiektywnych przyczyn pod warunkiem, że zmiany nie wpłyną negatywnie na realizację przedmiotu umowy oraz projektu,
e) wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej,
f) zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
- Załącznik nr 1 - formularz oferty
- Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik nr 3 - oświadczenie – wykaz wykonanych usług szkoleniowych w charakterze wykładowcy
Oferta nie zawierająca załączników nr 1 nie będzie rozpatrywana. Oferta nie zawierająca załącznika nr 2 lub 3 lub dokumentów potwierdzających treść załącznika nr 3 zostanie odrzuceniu.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia. Zamówienie może zostać udzielone w przypadku zwiększenia ilości kursów w danym regionie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena kryteriów będzie dokonywana w obrębie każdego zadania odrębnie dla każdej części zamówienia.
Kryterium oceny ofert jest:
1. oferowana cena brutto za 1 godz. dydaktyczną (45 minut zegarowych),
2. doświadczenie w ilości przeprowadzonych kursów, w których osoba wskazana przez Oferenta (lub Oferent, jeżeli ofertę składa osoba fizyczna, która zamierza realizować przedmiot zamówienia osobiście) występowała w charakterze wykładowcy w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (dotyczy tylko kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i specjalizacji, przy czym zajęcia w ramach jednego kursu traktowane są jako jeden kurs),
3. doświadczenie osoby wskazanej przez Oferenta (lub Oferent, jeżeli ofertę składa osoba fizyczna, która zamierza realizować przedmiot zamówienia osobiście) w ilość przeprowadzonych godzin w charakterze wykładowcy w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (dotyczy tylko kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i specjalizacji).

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:

L.p. Kryterium Waga Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena brutto za 1 godz. 60% 60 punktów
2. Doświadczenie w ilości przeprowadzonych kursów 20% 20 punktów
3. Doświadczenie w ilość przeprowadzonych godzin 20% 20 punktów
Suma 100 punktów

Łączna liczba punktów oferty obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = C1 + C2 + C3.
gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
C1 – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium 1
C2 – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium 2
C3 – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium 3
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Liczby punktów otrzymane za kryterium cena, doświadczenie w ilości kursów i doświadczenie w ilości przeprowadzonych godzin, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie największą liczbę punktów.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

x 60 = liczba punktów oferty badanej w kryterium cena

Punkty za kryterium „Doświadczenie w ilości przeprowadzonych kursów” zostaną obliczone według wzoru:
Punkty przyznawane są zgodnie z następującą metodologią:
- od 6 do 10 kursów – 5 pkt
- od 11 do 15 kursów – 10 pkt
- od 16 do 20 kursów – 15 pkt
- powyżej 20 kursów – 20 pkt

Punkty za kryterium „Doświadczenie w ilość przeprowadzonych godzin” zostaną obliczone według wzoru:
Punkty przyznawane są zgodnie z następującą metodologią:
- od 10 do 100 godz. – 5 pkt
- od 101 do 200 godz. – 10 pkt
- od 201 do 300 godz. – 15 pkt
- powyżej 300 godz. – 20 pkt

Wykluczenia

Przesłanki wykluczenia Oferenta lub odrzucenia oferty:
1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
- złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
- złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu,
- przedstawi nieprawdziwe informacje,
- nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający zastrzega, możliwość odrzucenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
4. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Jeleniogórska 4-6

60-179 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618685417

Fax

618685144

NIP

7770001720

Tytuł projektu

DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych.

Numer projektu

POWR.05.04.00-00-0050/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Komisja wybrała ofertę złożoną przez:

Dla części nr 50: Alina Maria Babecka, Białobrzeg 36, 62-310 Pyzdry, Liczba punktów:80, Cena brutto za 1 godzinę zajęć dydaktycznych: 90,00 PLN brutto
Dla części nr 51: Alina Maria Babecka, Białobrzeg 36, 62-310 Pyzdry, Liczba punktów:80, Cena brutto za 1 godzinę zajęć dydaktycznych: 90,00 PLN brutto
Dla części nr 52: Alina Maria Babecka, Białobrzeg 36, 62-310 Pyzdry, Liczba punktów:80, Cena brutto za 1 godzinę zajęć dydaktycznych: 90,00 PLN brutto
Dla części nr 66: Alina Maria Babecka, Białobrzeg 36, 62-310 Pyzdry, Liczba punktów:80, Cena brutto za 1 godzinę zajęć dydaktycznych: 90,00 PLN brutto
Dla części nr 67: Alina Maria Babecka, Białobrzeg 36, 62-310 Pyzdry, Liczba punktów:80, Cena brutto za 1 godzinę zajęć dydaktycznych: 90,00 PLN brutto
Dla części nr 68: Alina Maria Babecka, Białobrzeg 36, 62-310 Pyzdry, Liczba punktów:80, Cena brutto za 1 godzinę zajęć dydaktycznych: 90,00 PLN brutto
Dla części nr 70: Alina Maria Babecka, Białobrzeg 36, 62-310 Pyzdry, Liczba punktów:80, Cena brutto za 1 godzinę zajęć dydaktycznych: 90,00 PLN brutto
Dla części nr 72: Alina Maria Babecka, Białobrzeg 36, 62-310 Pyzdry, Liczba punktów:80, Cena brutto za 1 godzinę zajęć dydaktycznych: 90,00 PLN brutto
Dla części nr 73: Alina Maria Babecka, Białobrzeg 36, 62-310 Pyzdry, Liczba punktów:80, Cena brutto za 1 godzinę zajęć dydaktycznych: 90,00 PLN brutto
Dla części nr 74: Alina Maria Babecka, Białobrzeg 36, 62-310 Pyzdry, Liczba punktów:80, Cena brutto za 1 godzinę zajęć dydaktycznych: 90,00 PLN brutto
Dla części nr 75: Alina Maria Babecka, Białobrzeg 36, 62-310 Pyzdry, Liczba punktów:80, Cena brutto za 1 godzinę zajęć dydaktycznych: 90,00 PLN brutto
Dla części nr 76: Alina Maria Babecka, Białobrzeg 36, 62-310 Pyzdry, Liczba punktów:80, Cena brutto za 1 godzinę zajęć dydaktycznych: 90,00 PLN brutto
Data wpłynięcia oferty do zamawiającego:30.09.2016

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Oferta odpowiada wymaganiom określonym w treści zapytania ofertowego i została ocenione jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert . W wyniku postępowania wpłynęła 1 oferta dotycząca 12 części postępowania. Zamówienie zostało podzielone na 387 części, które stanowią poszczególne moduły kursu dla danej lokalizacji (regionu). W wyniku przeprowadzonej procedury oceny ofert wybrano wykonawców do realizacji części nr 50,51,52,66,67,68,70,72,73,74,75,76 –zgodnie z treścią zapytania ofertowego. W odniesieniu do pozostałych części nie wpłynęły oferty.
Liczba wyświetleń: 994