Strona główna
Logo unii europejskiej

świadczenie usług cateringowych

Data publikacji: 24.08.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-10-2016

Numer ogłoszenia

1005440

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty składać można: za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zdz.poznan.pl, osobiście (w pok. nr 12 , od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00) lub pocztą tradycyjną na adres: , ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@zdz.poznan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Klimek

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców, którzy świadczyć będą usługi cateringowe (przygotowanie i dostarczenie posiłków oraz zapewnienie serwisu kawowego) dla uczestników kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych realizowanych w ramach projektu „DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych.”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców, świadczących usługi cateringowe w postaci przygotowania i dostarczenia gorącego posiłku oraz zapewnienia całodniowego serwisu kawowego dla uczestników kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych realizowanych w ramach projektu „DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

- Zamawiający planuje realizację kursów na terenie 8 województw (wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie, śląskie,)
- Szacunkową ilość planowanych do realizacji kursów w poszczególnych lokalizacjach określa poniższa tabela.
- Grupa szkoleniowa w ramach każdej z edycji kursu liczyć będzie średnio 25 lub 30 osób w zależności od rodzaju kursu. Z uwagi na konstrukcję programów kształcenia niektórych kursów, część zajęć będzie realizowana z podziałem na grupy ćwiczeniowe, mogące odbywać się równolegle lub w różnych godzinach w tym samym lub innym dniu. Wówczas liczebność jednej grupy szkoleniowej może kształtować się na poziomie 6-12 os.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby kursów w danej lokalizacji o maksimum 30 % kursów lub 2 kursy oraz zmniejszenia liczby uczestników kursu maksymalnie o 20 % lub 5 uczestników. W związku z powyższym faktyczna ilość posiłków może ulec zmianie. O ostatecznej liczbie uczestników na danym kursie Wykonawca zostanie powiadomiony z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem.
- Zamówienie zostało podzielone na 23 części odpowiadające poszczególnym lokalizacjom (miejscowościom) prowadzenia zajęć.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowe wymagania określone są w zapytaniu ofertowym (załącznik).

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługi realizowane będą w okresie: od 2016-10-10 do 2018-03-31

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług przygotowania i dostarczania posiłków.
Ocena spełniania tego warunku będzie dokonywana w oparciu o załączenie do oferty wydruk dokumentu rejestrowego (EDG, KRS, itp.) – kopia/wydruk potwierdzona za zgodność z oryginałem. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych powyżej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym przez Zamawiającego powyżej, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizował co najmniej 3 usługi cateringowe polegające na dostarczaniu posiłków na potrzeby szkoleń, konferencji, seminariów lub podobnych spotkań dla minimum 10 os. przez okres co najmniej 10 dni każda,

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 5 części, wówczas Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizował co najmniej 5 usług cateringowych polegających na dostarczaniu posiłków na potrzeby szkoleń, konferencji, seminariów lub podobnych spotkań dla minimum 10 os. przez okres co najmniej 10 dni każda.

Ocena spełniania tego warunku będzie dokonywana w oparciu o wypełnione oświadczenie - formularz wykaz wykonanych usług cateringowych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje wystawione przez zleceniodawcę lub dokumenty równoważne).
W przypadku nieprzedstawienia w/w dokumentów lub rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami i treścią oświadczenia Zamawiający uzna, że Oferent nie spełnił w/w kryterium oceny.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia. Zamówienie może zostać udzielone w przypadku zwiększenia ilości objętych wsparciem lub zwiększenia ilości dni szkoleniowych dla danej edycji kursu.
2. Zapłata za realizację przedmiotu zamówienia będzie realizowana po prawidłowo wykonanym przedmiocie zamówienia po każdym kursie, na podstawie prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury/rachunku, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia i zaakceptowania przez Zamawiającego faktury. Płatność będzie realizowana przelewem z rachunku Zamawiającego na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności wynagrodzenia w razie opóźnień związanych z przekazaniem środków finansowych przez Ministerstwo Zdrowia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania, na każdym jego etapie, przed wyborem ofert.

Warunki zmiany umowy

Umowa może zostać zmieniona w przypadku:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (w szczególności zmiany stawek podatku VAT). W takim przypadku zmianie ulec może także ilościowy zakres umowy (liczba szkoleń).
b) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie lub sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
c) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
d) wystąpienia innych obiektywnych przyczyn pod warunkiem, że zmiany nie wpłyną negatywnie na realizację przedmiotu umowy oraz projektu,
e) wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej,
f) zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
- Załącznik nr 1 - formularz oferty,
- Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- Załącznik nr 3 - oświadczenie – wykaz wykonanych usług cateringowych.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia. Zamówienie może zostać udzielone w przypadku zwiększenia ilości objętych wsparciem lub zwiększenia ilości dni szkoleniowych dla danej edycji kursu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena brutto za posiłek oraz serwis kawowy dla 1 osoby - 80 %
2. Ponad 30 % zatrudnionych pracowników Wykonawcy stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego - 20 %

1
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru wskazanego w zapytaniu ofertowym


Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2
W ramach niniejszego kryterium Wykonawca otrzyma 20 punktów, jeżeli wykaże (składając stosowne oświadczenie), iż ponad 30 % zatrudnionych pracowników Wykonawcy stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wykonawca zobowiązuje się przy tym do utrzymania zatrudnienia osób niepełnosprawnych na w/w poziomie przez cały okres obwiązywania umowy z Zamawiającym, do przekazywania na żądanie Zamawiającego informacji i dokumentów o ogólnej liczbie osób zatrudnionych oraz liczbie zatrudnionych osób niepełnosprawnych lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków.

Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania spełniania ww. wymogów przez cały okres realizacji zamówienia, a nie spełnienie jednego z tych warunków powoduje możliwość odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym oraz naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto.

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (łącznie za oba kryteria). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

Wykluczenia

VII. Przesłanki wykluczenia Oferenta lub odrzucenia oferty:
1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
- złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
- złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu,
- przedstawi nieprawdziwe informacje,
- nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający zastrzega, możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
4. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Jeleniogórska 4-6

60-179 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618685417

Fax

618685144

NIP

7770001720

Tytuł projektu

DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych.

Numer projektu

POWR.05.04.00-00-0050/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Komisja wybrała ofertę złożoną przez:
Dla części nr 1: Firma Handlowo Usługowa Viol-Mar Marek Hybś, ul. Lipowa 12-14, 62-800 Kalisz, Liczba punktów:100, Cena brutto za posiłek oraz serwis kawowy dla 1 osoby: 30,00 pln Data wpłynięcia oferty: 30.09.2016
Dla części nr 2 Firma Handlowo Usługowa Viol-Mar Marek Hybś, ul. Lipowa 12-14, 62-800 Kalisz, Liczba punktów:100 Cena brutto za posiłek oraz serwis kawowy dla 1 osoby: : 30,00 pln Data wpłynięcia oferty: 30.09.2016
Dla części nr 3 Firma Handlowo Usługowa Viol-Mar Marek Hybś, ul. Lipowa 12-14, 62-800 Kalisz, Liczba punktów:100 Cena brutto za posiłek oraz serwis kawowy dla 1 osoby: : 30,00 pln Data wpłynięcia oferty: 30.09.2016
Dla części nr 4 Firma Handlowo Usługowa Viol-Mar Marek Hybś, ul. Lipowa 12-14, 62-800 Kalisz, Liczba punktów:100 Cena brutto za posiłek oraz serwis kawowy dla 1 osoby: : 30,00 pln Data wpłynięcia oferty: 30.09.2016
Dla części nr 5 Firma Handlowo Usługowa Viol-Mar Marek Hybś, ul. Lipowa 12-14, 62-800 Kalisz, Liczba punktów:100 Cena brutto za posiłek oraz serwis kawowy dla 1 osoby: : 30,00 pln Data wpłynięcia oferty: 30.09.2016
Dla części nr 6 Firma Handlowo Usługowa Viol-Mar Marek Hybś, ul. Lipowa 12-14, 62-800 Kalisz, Liczba punktów:100 Cena brutto za posiłek oraz serwis kawowy dla 1 osoby: : 30,00 pln Data wpłynięcia oferty: 30.09.2016
Dla części nr 7 IMPREZA H.B.Goździewicz, ul. Orna 4, 61-671 Poznań, Liczba punktów:80,00 Cena brutto za posiłek oraz serwis kawowy dla 1 osoby: : 30,00 pln Data wpłynięcia oferty: 30.09.2016
Dla części nr 8 IMPREZA H.B.Goździewicz, ul. Orna 4, 61-671 Poznań, Liczba punktów:80,00 Cena brutto za posiłek oraz serwis kawowy dla 1 osoby:28,00 pln Data wpłynięcia oferty: 30.09.2016
Dla części nr 10 BAR MOONA Leokadia Głów, ul. Browarna 19, 64-920 Piła, Liczba punktów:80,00 Cena brutto za posiłek oraz serwis kawowy dla 1 osoby: : 29,49 pln Data wpłynięcia oferty: 3.10.2016
Dla części nr 12 Firma Handlowo Usługowa Viol-Mar Marek Hybś, ul. Lipowa 12-14, 62-800 Kalisz, Liczba punktów:100 Cena brutto za posiłek oraz serwis kawowy dla 1 osoby: : 30,00 pln Data wpłynięcia oferty:30.09.2016
Dla części nr 13 Firma Handlowo Usługowa Viol-Mar Marek Hybś, ul. Lipowa 12-14, 62-800 Kalisz, Liczba punktów:100 Cena brutto za posiłek oraz serwis kawowy dla 1 osoby: : 30,00 pln Data wpłynięcia oferty: 30.09.2016
Dla części nr 14 Firma Handlowo Usługowa Viol-Mar Marek Hybś, ul. Lipowa 12-14, 62-800 Kalisz, Liczba punktów:100 Cena brutto za posiłek oraz serwis kawowy dla 1 osoby: : 30,00 pln Data wpłynięcia oferty: 30.09.2016
Uzasadnienie dokonanego wyboru: Oferty odpowiadają wymaganiom określonym w treści zapytania ofertowego i zostały ocenione jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert . W wyniku postępowania wpłynęło 6 ofert. Zamówienie zostało podzielone na 23 części odpowiadające poszczególnym lokalizacjom (miejscowościom) prowadzenia zajęć. W wyniku przeprowadzonej procedury oceny ofert wybrano wykonawców do realizacji części nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,14 –zgodnie z treścią zapytania ofertowego. W odniesieniu do pozostałych 11 części nie wpłynęły oferty.
Liczba wyświetleń: 894