Strona główna
Logo unii europejskiej

ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA PRAWNEGO DLA ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Data publikacji: 22.08.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-08-2016

Numer ogłoszenia

1005437

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Biuro Projektu: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin II piętro, pokój 330 do dnia 30.08.2016 r. do godz. 15:00 - Na kopercie „oferty” oznaczona zostanie data i godzina jej złożenia oraz kolejny numer. Oferty przekazane drogą pocztową lub kurierską, które wpłyną do sekretariatu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. będą zakwalifikowane do udziału w postępowaniu pod warunkiem ich dostarczenia do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. Miejsce otwarcia ofert :Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin II piętro, pokój 330A Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2016 r. o godz. 15:15 .

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

karrsa@karrsa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dorota Chałat

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa prawnego w ramach projektu pn. „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej –Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego - nr projektu RPZP.07.03.00-32-K002/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.3: Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienie potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi prawne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: koszaliński Miejscowość: Koszalin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji zamówienia jest wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną oraz prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu "OWES - rozwój ekonomii społecznej" zgodnie z Krajowym Programem Ekonomii Społecznej w oparciu o zastosowanie zasady konkurencyjności zapraszam do złożenia oferty cenowej zgodnie z zaproszeniem.

Przedmiot zamówienia

1. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej zgodnie z potrzebami i zapotrzebowaniem zgłaszanym przez PES, PS w trakcie realizacji projektu.
2. Wymienione poniżej zagadnienia Zamawiający traktuje jako przykładowe i zastrzega możliwość zgłaszania potrzeb doradztwa prawnego w szerszym zakresie ,a w szczególności dotyczącym określonej branży zawierającej się w danym obszarze merytorycznym.
3. Do zakresu świadczenia usług doradztwa prawnego zaliczamy w szczególności :
 prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa społecznego (PS),
 prawne aspekty funkcjonowania w obszarze ekonomii społecznej,
 podatki pośrednie i bezpośrednie,
 zatrudnianie w podmiotach PS, w tym zatrudniania osób niepełnosprawnych,
 prawne aspekty zakładania podmiotów ekonomii społecznej (PES),
 prawne aspekty rejestrowania PES,
 prawne aspekty przekształcania PES w PS,
 prawne aspekty założenia i prowadzenia działalności PES, PS prowadzonych zgodnie ze szczegółowymi przepisami branżowymi.

Kod CPV

79111000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie doradztwa prawnego

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w trybie ciągłym w okresie od 1.09.2016 do 30.06.2019.
2. Dokładne terminy i godziny usług ustalone zostaną przez Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje, że usługi prawne realizowane będą w subregionie koszalińskim województwa zachodniopomorskiego dla istniejących PES, PS w ramach zadania 3., „ Usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej ” w łącznym wymiarze
ok. 670h zegarowych dla minimum 60 podmiotów .
4. Usługi świadczone będą w siedzibie Zamawiającego i/lub w siedzibie oddelegowanego PES i/ lub w punkcie doradczym w Karlinie lub Sławnie

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na/wg załącznika nr 2.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na/wg załącznika nr 2.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na/wg załącznika nr 2.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w przypadku wyboru jego oferty dysponować będzie kadrą posiadającą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj.:
Przynajmniej jedną osobą:
a. Posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie objętym zakresem usługi, w tym świadczeniem usług doradztwa prawnego dla minimum dwóch podmiotów ekonomii społecznej prowadzącymi działalność gospodarczą i/lub 5 podmiotów gospodarczych.
b. Posiadającą czynne prawo jazdy kat. "B" oraz dysponowanie samochodem w związku z koniecznością realizacji usługi na terenie regionu koszalińskiego .
c. Posiadają ukończone studia wyższe prawnicze oraz uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata.
Na potwierdzenie spełniania postawionego warunku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą pisemne oświadczenie sporządzone na/wg załącznika nr 2 oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 4 i załącznika nr 5.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na/wg załącznika nr 2.

Dodatkowe warunki

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.Cena powinna być podana: cyfrowo i słownie. Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2.Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w formularzu oferty (zał. nr 1a do Zapytania Ofertowego) ceny brutto (tj. z podatkiem VAT) za jedną godzinę doradztwa prawnego.
3.Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia powinna zawierać wszelkie oferowane upusty.
4.Określone w ten sposób wynagrodzenie obejmować winno wszelkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za koszty dodatkowe, np.: dojazd, nocleg, itp.
5.Cena realizacji przedmiotu zamówienia powinna obejmować należny podatek VAT.
6.W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej PLN.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia znajdują się w całości w :
załączniku nr 1- Zapytanie ofertowe;
załącznik nr 6 -wzór umowy do zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1- Zapytanie ofertowe,
2. Załącznik nr 1a – Formularz ofertowy,
3. Załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnieniu warunków,
4. Załącznik nr 3- Oświadczenie o wykluczeniu,
5. Załącznik nr 4- Wykaz kwalifikacji,
6. Załącznik nr 5- Wykaz doradców i doświadczenia,
7. Załącznik nr 6- Wzór umowy do zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przyznawanie punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:

I. LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH ZA OFERTĘ CENOWĄ- KRYTERIUM „CENA BRUTTO ZA JEDNĄ GODZINĘ DORADZTWA” (Cn) – 80%
W kryterium „cena oferty brutto”, oferta z najniższą ceną, otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium, a pozostałe proporcjonalnie mniej, przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena brutto w złożonych ofertach
Cn = -------------------------------------------------------------- x 80
cena brutto oferty ocenianej

W kryterium „cena oferty brutto” oferta może otrzymać maksymalnie 80 punktów.

II. POZOSTAŁE KRYTERIA DLA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI (20%) Max.20pkt

1.Co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie objętym zakresem usługi, w tym świadczeniem usług doradztwa prawnego dla minimum dwóch podmiotów ekonomii społecznej prowadzącymi działalność gospodarczą i/lub 5 podmiotów gospodarczych = 0pkt.
2. Doświadczenie od 2 do 4 lat w zakresie objętym zakresem usługi, w tym świadczeniem usług doradztwa prawnego dla minimum dwóch podmiotów ekonomii społecznej prowadzącymi działalność gospodarczą i/lub 5 podmiotów gospodarczych= 10 pkt.
3.Doświadczenie powyżej 4 lat w zakresie objętym zakresem usługi, w tym świadczeniem usług doradztwa prawnego dla minimum dwóch podmiotów ekonomii społecznej prowadzącymi działalność gospodarczą i/lub 5 podmiotów gospodarczych= 20 pkt.
III.Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą, ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, złożona przez niego oferta będzie zgodna z wymogami niniejszego zapytania ofertowego i uzyska największą łączną liczbę punktów .
Uwaga!
Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy Pzp, w sytuacji gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało tą samą liczbę punktów, Zamawiający wybiera ofertę z niższą ceną.

Wykluczenia

Wg Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,obowiązujących od dnia 10.04.2015r.: „Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”
Brak podpisanego oświadczenia, stanowiącego integralną część oferty skutkuje odrzuceniem złożonej oferty (Załącznik nr 3).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Przemysłowa 8

75-216 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

943416330

Fax

94 341 63 30

NIP

6691429630

Tytuł projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej -Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego

Numer projektu

RPZP.07.03.00-32-K002/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Kancelaria Radcy Prawnego, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Łukasz Frankiewicz
Młyńska 15/10
Koszalin
75-950
Data wpłynięcia oferty: 2016-08-29
Cena: 184,50
Liczba wyświetleń: 1044